TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 21

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

30. 5. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 

Křest ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého – to je veliký dar, který jsme přijali. Byli jsme ponořeni do Trojice – stala se naším „životním prostorem“ a učinila si příbytek v chrámu našeho srdce.

(Angelo Scarano)

 

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

(vstupní antifona dnešní liturgie)

 

Sestry a bratři,

děkuji všem, kdo nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů je sloužena mše svatá tuto neděli (30. 5.) v 10.15 hod. u sv. Mořice.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, na konci dnešního úryvku evangelia (Mt 28,16-20) nás Pán Ježíš ujišťuje: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ To znamená, že Ježíš je s námi stále, i když se Jej nemůžeme dotknout. Milé děti, na kartičce, kterou dnes dostanete, vidíme, že Ježíš je nám na blízku, i když si hrajeme. Z druhé strany kartičky je namalované dítě s velikým dárkem v rukou. Dárek představuje náš život a plakát, který si doma skládáte, nám připomíná, že stejně jako se Ježíš stal darem pro nás při křtu, tak se i my máme stávat darem pro druhé. Pán Ježíš miluje každého člověka a zve nás všechny ke společnému přebývání v Božím království.

 

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 25 100 Kč ve farnosti sv. Mořice a 4 685 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Pán odmění vaši štědrost.

 

Ve farnosti Hradisko je dnešní (30. 5.) nedělní mše svatá v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Mgr. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie

Úterý 1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka

Čtvrtek 3. 6.  slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, věřícím se doporučuje účast na mši svaté

Pátek 4. 6. první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 5. 6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 6. 6. je 10. neděle v mezidobí.

Ve farnosti Hradisko prožijeme slavnost Těla a Krve Páně.

 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

V KOSTELE SV. MOŘICE bude mše svatá ve čtvrtek v 18. hod. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání. Letos vzhledem k stále trvajícím opatřením na ochranu před koronavirem nebude společné slavení s farností P. Marie a nebude eucharistický průvod městem.

VE FARNOSTI HRADISKO bude mše svatá v neděli v 9.15. hod. ve farním kostele. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání.

 

ADORACE

Neděle 30. 5. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

Čtvrtek 3. 6. (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 4. 6. – adorace v kapli sv. Vincence 7–13.30 hod.

Neděle 6. 6. – kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod.,

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Čtvrtek před prvním pátkem (3. 6.) – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod.

Na první pátek v měsíci (4. 6.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 3. 6. se v dopoledních hodinách uskuteční návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí:

Budou zapisovány od úterý 1. 6. v sakristii, od středy 2. 6. rovněž ve farní kanceláři.

 

Procházka s modlitbou i soutěží

pro rodiny s dětmi platí ještě do pondělí 31. 5. Začátek trasy je v kostele sv. Mořice, u bočního oltáře P. Marie. Zde je brožurka s návodem a popisem trasy. Více na www.cpr-kromeriz.cz/soutez/.

 

Zahájení provozu nové pobočky mobilního hospice PAHOP, z.ú. v Kroměříži.

V budově kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu se otevírá oddělení paliativní a hospicové péče. V pátek 4. 6. 2021 ve 14 hod. bude v kapli sv. Vincence slavena mše svatá a po ní následuje žehnání prostor. Kéž se stanou místem láskyplné péče a doprovázení nemocných i jejich blízkých v obtížné chvíli života. Akce proběhne za doprovodu žáků ZUŠ Kroměříž.

 

AGfest 2021

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve v pátek 4. 6. před budovu AG k hudebnímu odpoledni. Od 15.30 hod. vystoupí studenti AGKM, od 18.30 hod. kapela Way To Go a od 20 hod. písničkář Michal Horák. V případě zhoršení epidemiologické situace se akce bez náhrady ruší.

 

Noční eucharistické procesí

na Svatý Hostýn „Za obnovu rodiny, jejímž základem je svazek muže a ženy“ se uskuteční z pátku 4. 6. na sobotu 5. 6. 2021. Koná se pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a pozvání přijal biskup Josef Nuzík. Bude vypraven autobus. Více na plakátku a na www.veceradlo.cz.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostelů sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s průvodcem:

červnu, červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

Prohlášení biskupů ČR v situaci ustupující pandemie covid-19, které vydali při svém 126. plenárním zasedání 18. května v Nepomuku.

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí církev církví, totiž ecclesia – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska.

 

Duchovní cvičení pro muže

od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání, se uskuteční i letos a to 2.-6.8. 2021 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede P. Vladimír Záleský. Více na www.knezskyseminar.cz.

 

TÁBORY pro DĚTI

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž srdečně zve na

* Příměstský tábor pro děti 6-12 let v termínu 9.-13.8.2021 se zábavným

programem, vyráběním a soutěžemi.

* Pirátskou prázdninovou univerzitu pro děti od ukončené 1. třídy do 5. třídy v termínu 23.-27.8.2021 s hledáním ztraceného pokladu i opakováním učiva z minulého roku.

Potkávat se budeme na Stojanově nám 4/5 (za kostelem sv. Mořice) vždy od 8 do 16 hod. PŘIHLAŠOVÁNÍ na www.cpr-kromeriz.cz/detem/tabory nebo u paní Koblihové (tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz)

 

Letní pobyty s Milosrdnými sestrami sv. Kříže

* Letní duchovní obnova pro ženy 18-35 let v termínu 2.-6.7.2021 v klášteře sv. Kříže v Kroměříži, přihlášky do 20.6.

* Dva týdny v klášteře sv. Kříže v Kroměříži – chceš-li si vyzkoušet život v klášteře, pak přijeď a zůstaň s námi od 19.7. do 30.7.2021.

* S Křížovkami na cestách pro ženy 18-35 let v termínu 12.-15.8.2021 v Soběšicích, přihlášky do 31.7.

Podrobnosti a přihlášky na e-mailu: dokromeriz@gmail.com.

 

Letní škola liturgiky

Pro všechny, kdo touží načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze křtu skrze svátost smíření a svátost pomazání nemocných. Uskuteční se 20.-25.7.2021 v Želivském klášteře. Pořádá Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem. Podrobnosti a přihláška: www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021.

 

Letní škola Božího slova

Pro všechny, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova. Téma letošního 1. ročníku zní: Boží požehnání vs. lidská slabost aneb Jak bible vypráví o životě každého z nás. Cílem je nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem. Tématy provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Uskuteční se v Olomouci v Arcibiskupském kněžském semináři 28.–31.7.2021.

Podrobnosti a přihlášky: www.katechetiolomouc.cz.

 

Letní UBYTOVÁNÍ v KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28.6.-25.7. a 2.8.-13.8. Bližší informace: sekretariat.aks@ado.cz.

 

Můžete pomoci rodině své i některé další

Tento nadpis je shrnutím toho, co nabízí olomoucké centrum pro rodinný život v kurzu Animaro. Můžete přijet, i když si myslíte, že vám nic nechybí nebo naopak máte v rodině problémy. Strávíte během roku 3 víkendy na Svatém Hostýně (hlídání dětí bude zajištěno). Manželé zde budou mít čas pro sebe navzájem a zároveň dostanou nové podněty k růstu. Můžete navázat nová přátelství a ani introverti nebudou v nevýhodě. Kurz začíná na podzim 2021. Více na:

 www.rodinnyzivot/co-delame/animaro

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). 

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

Pamatujme na modlitbu v našich rodinách i během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností. Most modlitby ve farnostech vytváříme večer ve 20 hod.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Karel Lwanga

Koncem 19. století přišli do východoafrické země Uganda první francouzští misionáři. Dostali se do černošského království Buganda, kde jim král dovolil usadit se v blízkosti jeho sídla. Po křtu prvních katechumenů počet křesťanů rostl, a to se nelíbilo černošským čarodějům a náčelníkům. S nástupem nového krále se postavení křesťanů zhoršovalo, a to až k úplnému zákazu. Lwanga jako mladý dvořan tajně pronikl k francouzskému misionáři i se svými druhy, aby byl pokřtěn (při křtu dostal jméno Karel). Nakonec byli tito mladí křesťané upáleni pro výstrahu.

Svatý Karle Lwango, pros za nás!

 

Další užitečné odkazy na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 5. 2021, Slavnost Nejsvětější Trojice (1. pátek)

Na přímluvu svatého Josefa prosíme, ať v rodinách vládne neustálá snaha o pokojné soužití v jednotě, lásce, úctě a věrnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Na přímluvu svatého Josefa prosíme…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba sv. Marie Markéty Alacoque  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy.
Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti. Buď naším ospravedlněním před Bohem.
Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu. Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru.
Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky.
Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám.
Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali, že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe.
Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: zapiš naše jména hluboko do svého Srdce.
Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě. Amen.

https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitby-k-srdci-jezisovu


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES