TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 20

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

23. 5. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF (v případě nefunkčnosti odkazu - vyčkejte, bude umístěn)

Přijď ke mně, Duchu lásky, navštiv mou duši, naplň ji milostí shůry a vylej svou lásku do mého srdce. Duchu Svatý, stejně jako první apoštolové shromáždění ve večeřadle v den Letnic, i já chci přijmout plnost tvé lásky. Dávám se jí k dispozici, aby mě zaplavila, aby mě přetvořila a aby ve mně zapálila nový oheň.

(Raniero Cnatalamessa z knihy 9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým)

 

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (…) Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň.

(ze Svatodušní sekvence, kancionál č. 422)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním úryvku evangelia (J 15,26-27;16,12-15) nám Ježíš dává příslib Přímluvce, Ducha Svatého, který nám pomůže plněji pochopit Ježíšovu lásku, sílu Jeho utrpení a moc Jeho vzkříšení. Pán Ježíš velice touží obdarovat nás vším, co má. Milé děti, nebojme se prosit o Ducha Svatého a Jeho dary, abychom uměli svými slovy a skutky vydávat pěkné svědectví o Ježíši Kristu a Božím království. Každý z nás totiž dostal krásná obdarování, skrze něž můžeme pomáhat druhým a také rozdávat radost a pokoj.

 

Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 14 580 Kč ve farnosti sv. Mořice a 4 2014 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Pán odmění vaši štědrost.

 

UPOZORNĚNÍ

* Ve farnosti Hradisko je dnešní (23. 5.) nedělní mše svatá v 9.15 hod. sloužena v kostele Všech svatých v Hradisku a je obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova.

* Ve farnosti sv. Mořice je dnes (neděle 23. 5.) mše svatá v 10.15 hod. sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice je vyhrazen pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké. Provázejme je svými modlitbami.

* Ve farním kostele sv. Mořice bude mše svatá v pátek 28. 5. mimořádně v 18 hod. Bude obětována za účastníky a organizátory Noci kostelů.

 

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 24. 5. začíná 8. týden liturgického mezidobí. První čtení a responsoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 24. 5. - památka Panny Marie, Matky církve a DEN MODLITEB za církev v Číně

Středa 26. 5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze

Čtvrtek 27. 5.  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

Příští neděli 30. 5. je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

V kostele sv. Mořice v 10.15 hod. bude mše svatá sloužena na úmysly dané při Noci kostelů.

Ve farnosti Hradisko příští neděli (30. 5.) bude mše svatá sloužena v 9.15 hodu kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 23. 5. a 30. 5. vždy od 19 do 20 hod.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Ve farních kostelích konáme májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté. V kostele sv. Mořice si v májových čteních připomínáme osobnost olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, kandidáta blahořečení.

 

6. výročí LAUDATO SI´

V pondělí 24. 5. 2021 si připomeneme 6. výročí vydání encykliky papeže Františka  Laudato si´ (“Buď pochválen“ – encyklika O péči o společný domov). Přestože se tímto výročím uzavírá Rok Laudato si´, nezapomínejme děkovat za krásu Božího díla, které nám bylo svěřeno do péče, a prosme o pomoc při ochraně stvoření i za odpuštění hříchů proti životnímu prostředí.

 

NOC KOSTELŮ 2021

Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 28. 5. 2021 a pozvěte i své sousedy a známé! K návštěvě, prohlídce, kulturnímu programu i ke ztišení se v modlitbě budou otevřeny kostely sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele v čase od 19 do 22 hod. V době od 18 do 20.30 hod. bude otevřena také kaple Povýšení svatého Kříže. Těšíme se na vás! Program najdete na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a na www.svmoric.net.

Nebude otevřena kaple sv. Vincence na Malém Valu, ani kostel  sv. Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

Mše svatá na úmysly dané při Noci kostelů bude sloužena v neděli 30. 5. v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Dobrovolníci pro Noc kostelů 2021

Prosíme všechny ochotné, kdo můžete pomoci při přípravě a během Noci kostelů v pátek 28. 5., přihlaste se ve farní kanceláři osobně nebo telefonicky (573 338 952), popř. kontaktujte Víta Pořízka (tel. 736 522 846). Za jakoukoli pomoc, včetně modlitby za účastníky, organizátory a dobrý průběh této akce, děkujeme!

 

Procházka s modlitbou i soutěží

Děkanátní centrum pro rodinu připravilo pro rodiny s dětmi procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Zde si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Po absolvování trasy stačí vyplněnou brožurku vyfotit a fotky zaslat na cpr-kromeriz@ado.cz nebo vhodit do schránky Centra pro rodinu na Stojanově nám. 4. Odpovědi můžete rovněž odeslat prostřednictvím formuláře na webu centra. Děti za to čeká odměna. Soutěž trvá do 31. 5. 2021. Více na www.cpr-kromeriz.cz/soutez/

 

Bůh můj i tvůj

Nové číslo časopisu Rodinný život přináší různé pohledy na náš vnitřní svět, na naše osobní představy o Bohu a připomíná, že „Bůh je můj i tvůj“, ale zároveň pokaždé náš. Najdeme zde úvahy o rozmanitosti, především v odlišnostech, které nás ve výsledku spojují. Jistě zaujmou zajímavé rozhovory na téma víry a jejího předávání v rodinách. Nechybí ani tip na chutný recept či zajímavé knihy, a ani anketa o zajímavé ceny. Ukázkové číslo, předplatné a více na: www.rodinnyzivot.eu.  

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Zdislava

Narodila se v Křižanově asi v roce 1220. Rodiče byli zámožní, vzdělaní a velmi zbožní. Poskytli svým dětem všestrannou výchovu a učili je lásce k Bohu a úctě k duchovnímu stavu. Bylo jí něco přes patnáct let, když se provdala za Havla z rodu Markvarticů, pána na hradě Lemberku v severních Čechách, kam se po svatbě na Křižanově přestěhovala. Měli spolu čtyři děti. V blízkém městě Jablonném založila se svým manželem špitál, postavila chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány, v Turnově kostel a dominikánský klášter. Nejvíce vynikala láskou k potřebným a chudým. V době války stál její muž Havel po boku Václavově. Zdislava zvládla zabezpečení hradu, starost o všechny obyvatele i o hladovějící uprchlíky z vypálených vesnic, ošetřovala je a léčila. Zemřela ve věku asi 32 let. Svatořečena byla r. 1995. Svatá Zdislavo, pros za nás.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 5. 2021, Slavnost Seslání Ducha Svatého

Bože, prosíme, abychom při hledání Pravdy a Lásky ve svém životě došli srdcem k Tobě, který jsi jejím  nekonečným zdrojem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, kéž nás slíbený Duch svatý naučí spojovat náš život s Kristovou obětí a uvede nás do celé pravdy. Skrze Krista, našeho Pána…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, abychom při hledání Pravdy…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

EVANGELII GAUDIUM – Radost z evangelia Duchovní četba  (zkráceno)

152. Existuje konkrétní způsob, jak naslouchat tomu, co nám Pán chce říci svým Slovem, a nechávat se přetvářet Jeho Duchem. Nazývá se to lectio divina. Spočívá v četbě Božího Slova v rámci modlitby a poskytnutí možnosti, aby nás osvítilo a obnovilo. …

153. V Boží přítomnosti při poklidné četbě textu je dobré se kupříkladu ptát: „Pane, co říká tento text mně? Co chceš v mém životě změnit tímto poselstvím? Co se mi příčí v tomto textu? Proč mne toto nezajímá?“ anebo „Co se mi líbí, co ve mně toto Slovo podněcuje? Co mne přitahuje? Proč mne přitahuje?“ Snažíme-li se naslouchat Pánu, je normální mít pokušení. Jedním z nich je jednoduše pocit rozmrzelosti či sklíčenosti a uzavřenosti. Jiným velmi běžným pokušením je přemýšlet o tom, co tento text říká druhým, a vyhnout se tak jeho aplikaci na vlastní život. Dochází také k tomu, že si někdo začne hledat výmluvy, které mu umožní rozředit specifické poselství textu. Jindy máme za to, že Bůh od nás vyžaduje příliš velké rozhodnutí, které dosud nejsme s to přijmout. To připraví mnohé lidi o radost ze setkání se Slovem. … Jednoduše si přeje, abychom upřímně pohlédli na svůj život a prezentovali jej Jeho očím bez fikcí, abychom byli ochotni dále růst a žádali od Něho to, co jsme ještě nedokázali obdržet.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES