TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 19

7. neděle velikonoční

16. 5. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

 

Poselství k dnešnímu dni papež František uvedl slovy:

„POJĎ A PODÍVEJ SE!“ (Jan 1,46) 

Setkávat se s lidmi tam, kde jsou a jací jsou, jako základ komunikace

Všichni jsme povoláni vydávat svědectví pravdě: JÍT, VIDĚT, SDÍLET. (…)

Radostná zvěst evangelia se ve světě rozšířila díky setkání lidí tváří v tvář, od srdce k srdci. Jsou to lidé, muži a ženy, kteří odpověděli na pozvání: „POJĎ A PODÍVEJ SE“ a byli osloveni intenzitou lidskosti vyzařující z pohledu, ze slov, z gest těch, kdo svědčili o Ježíši Kristu. (…)

 

Pane, nauč nás vyjít ze svého já,

vydat se cestou hledání pravdy.

Nauč nás jít a vidět,

nauč nás naslouchat,

neživit předsudky,

nedělat rychlé závěry.

Nauč nás jít tam, kam nikdo nechce jít,

vyhradit si čas, abychom pochopili,

abychom se zaměřili na to, co je podstatné,

nenechali se rozptylovat nadbytečným,

abychom rozlišovali klamné zdání od pravdy.

Dej nám milost rozpoznávat tvé příbytky ve světě

a poctivě vyprávět o tom, co jsme viděli.

(z Poselství Svatého otce Františka  

k 55. světovému dni sdělovacích prostředků 16. 5. 2021)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním úryvku evangelia (J 17,11b-19) se Ježíš modlí ke svému Otci, aby Jeho radost zůstávala v nás a aby byla silnější než jakékoliv zlo. Tato radost v nás roste, když přijímáme Ježíše ve svátostech, hlavně ve svatém přijímání a svátosti smíření, když se doma modlíme, nejlépe celá rodina, a když se scházíme na mši svaté, dáváme při ní pozor, zpíváme a odpovídáme. Milé děti, snažme se prožívat každé toto setkání s Ježíšem jako rozhovor s nejlepším kamarádem. Naplnění Ježíšovou radostí se staneme světlem pro ty, kteří Ježíše a Jeho radost neznají. Pane Ježíši, díky za Tvou modlitbu, radost i blízkost! Díky, že právě my můžeme předávat Tvou radost jiným lidem a modlit se za ně.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Veliké díky za každý váš dar!

 

Minulou neděli jste při sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu věnovali 46 900 Kč ve farnosti sv. Mořice a 3 125 Kč ve farnosti Hradisko. „Pán Bůh zaplať“ za vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 20. 5.  památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

Příští neděle 23. 5. je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

 

SVATODUŠNÍ VIGILIE

V sobotu 22. 5. bude v kostele sv. Mořice ve 20 hod. mše svatá se Svatodušní vigilií. Podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha Svatého, spojíme se v modlitbě a obnově svátosti biřmování.

Večerní mše svatá v sobotu 22. 5. v 18 hod. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu BUDE sloužena.

 

"Beze mne nemůžete dělat nic!"

Svatodušní vigilie v Hradisku v sobotu 22. května 2021 od 20 hod. je časem k setkání s Duchem Svatým v Písmu sv., chválách i tiché meditaci a modlitbě. Zveme všechny, kdo chtějí pocítit svou vnitřní svobodu v Bohu, nalézt hlubší pokoj, obnovit sílu a ostatní dary Ducha Svatého; zveme ty, kdo potřebují nechat znovu vyrůst odvahu k naději v jakýchkoliv životních zkouškách a obtížích. Boží duch uzdravuje církev i jednotlivce, zprostředkuje nám nekonečné Milosrdenství a Boží něhu, léčí naše rány a proměňuje slabosti v duchovní zdraví. Jeho slavnost je časem radosti a vděčnosti, která jednou potrvá věčně.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá příští neděli 23. 5. v 9.15 hod. sloužena ve farním kostele. Vzhledem k trvajícím omezením je to vhodnější než u zvonice v Bezměrově. Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova.

 

ZMĚNY v pořadu bohoslužeb:

V neděli 23. 5. bude farní mše svatá v kostele sv. Mořice jen ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 16. 5 a 23. 5. vždy od 19 do 20 hod.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

K Májovým pobožnostem, které slavíme ve farních kostelích po večerní mši svaté, připojujeme v tomto týdnu Svatodušní novénu.

 

Procházka s modlitbou i soutěží

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale Děkanátní centrum pro rodinu připravilo pro rodiny s dětmi procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Zde si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Po absolvování trasy stačí vyplněnou brožurku vyfotit a fotky zaslat na cpr-kromeriz@ado.cz nebo vhodit do schránky Centra pro rodinu na Stojanově nám. 4. Odpovědi můžete rovněž odeslat prostřednictvím formuláře na webu centra. Více na www.cpr-kromeriz.cz/soutez/

 

Inspirující videa pro Rok rodiny

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). 

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Jan Nepomucký

Sochu tohoto světce můžeme najít téměř v každé obci, a někdy i daleko od českých hranic. Poznáme jej podle pěti hvězd kolem hlavy, dobového kněžského oděvu a kříže v rukou. Narodil se kolem roku 1345 v rodině starosty a soudce městečka Pomuku na jihozápadě Čech. Po studiích se stal farářem na pražském Starém Městě a zároveň se dále vzdělával v církevním právu v Praze a italské Padově. To ho vyneslo na místo generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Kvůli sporům mezi arcibiskupem a králem Václavem IV. dopadala králova nepřízeň také na jeho spolupracovníky. Velmi kruté mučení, které následovalo, nepřežil. Jeho tělo bylo odklizeno do vln pražské Vltavy, kde ho o pár dnů později vylovili místní rybáři. Letos uplyne 300 let od jeho blahořečení (31. 5. 1721). Svatořečen byl o 8 let později (19. 3.). Kéž po vzoru svatého Jana Nepomuckého vykonáváme všechny svěřené úkoly pečlivě a svědomitě. Svatý Jane Nepomucký, pros za nás.

 

NOC KOSTELŮ – pátek 28. 5. 2021

 

Dobrovolníci pro Noc kostelů 2021

Prosíme všechny ochotné, kdo můžete pomoci při přípravě a během Noci kostelů v pátek 28. 5., přihlaste se ve farní kanceláři osobně nebo telefonicky (573 338 952), popř. kontaktujte Víta Pořízka (tel. 736 522 846). Za jakoukoli pomoc, včetně modlitby za účastníky a dobrý průběh této akce, děkujeme!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 16. 5. 2021, 7. velikonoční

Bože, prosíme za pokřtěné farníky, kteří ztratili niterné spojení s Kristem, aby obnovili víru.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za pokřtěné farníky,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jako palma, která pod údery kamenů shazuje datle

Papež František: K čemu je modlitba a odpuštění? Jen kvůli krásnému příkladu? K čemu je to dobré? Nikoli, je zde mnohem více. Odhalí to jedna podrobnost. Jedním z těch, za které se Štěpán modlil a kterým odpustil, byl mladý muž jménem »Šavel« (v.58), který »plně schvaloval, že ho zabili« (Sk 8,1). Krátce poté Boží milostí Šavel konvertuje, je oslněn Ježíšovým světlem, přijímá je, obrací se a stává se Pavlem, největším misionářem v dějinách. Pravý Pavel se rodí z Boží milosti, ale skrze Štěpánovo odpuštění a jeho svědectví. To je zárodkem jeho konverze. Je to důkaz, že skutky lásky mění dějiny, i ty drobné, skryté a každodenní. Bůh totiž řídí dějiny pokornou odvahou těch, kdo se modlí, prokazují lásku a odpouštějí. Skrze mnoho skrytých světců, takříkajíc světců „odvedle“, skrytých svědků života, kteří nepatrnými gesty lásky mění dějiny.

I pro nás platí, že máme být Ježíšovými svědky. Pán si přeje, abychom ze svého života učinili mimořádné dílo prostřednictvím obyčejných každodenních gest. Tam kde žijeme, v rodině, v práci, kdekoli jsme povoláni být Ježíšovými svědky, byť jenom světlem darovaného úsměvu – světlem, které není naše, nýbrž Ježíšovo, a byť jen odmítáním náznaku klepů a klevet. …Svatý Štěpán odpovídal na kameny nenávisti slovy odpuštění. Tak měnil dějiny. I my můžeme každý den měnit zlo na dobro, jak praví jedno hezké přísloví: „Jednej jako palma, na kterou házejí kameny, ale ona shazuje datle.“

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32104 (zkráceno)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES