TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 18

6. neděle velikonoční

9. 5. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Šestá neděle velikonoční (letos 9. 5.) je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, jejichž počet ve světě z roku na rok nezadržitelně roste. Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským: „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny.“ (1 Kor 12,26) Pamatujme, prosím, na všechny pronásledované, především, ale nejen, tuto neděli.

 

Modleme se za mnohé křesťany ve světě, kteří trpí pronásledováním a násilím. Ať jim Bůh daruje odvahu k věrnosti.

(Papež František - z knihy Jednou větou)

 

Čeští a moravští biskupové prosí, abychom i letos o této neděli vykonali sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. Výtěžek z minulých let byl použit například na podporu obnovy křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel. Více informací na www.cirkev.cz

 

DEN MATEK

Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.

 

Kdo otevírá své srdce Matce, potkává a přijímá též Syna a je prostoupen Jeho radostí.

(Benedikt XVI.)

 

Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm (1 Jan 4,16)

Věta „Bůh je láska“ je nejzářivější definicí Boha v Písmu svatém. Objevuje se v něm jen dvakrát (…) Boží láska je nezištná a osvobozuje od každého strachu a bojácnosti.

Cenný postřeh k tomuto Slovu života nabízí Chiara Lubichová: „Nelze oddělit kříž od slávy, nelze oddělit Ukřižovaného od Vzkříšeného. Jsou to dva rysy téhož tajemství Boha, jenž je Láska. (…) Jakmile jednou vykonáme oběť, snažme se na to více nemyslet, ale dále konat to, co po nás Bůh chce, na místě, kde jsme: (…) snažme se milovat druhé, bližní kolem nás. Když budeme takto jednat, zakusíme neobvyklý a nečekaný účinek: naši duši zaplaví pokoj, láska, čistá radost, světlo. (…) A v bohatství této zkušenosti dokážeme účinněji pomoci všem svým bratřím nalézt blaženost v slzách, proměnit v pokoj to, co je trýzní. Staneme se tak nástroji radosti pro mnohé, nástroji štěstí, po kterém touží každé lidské srdce.“

 (Slovo života – květen 2021, Hnutí fokoláre)

 

Svatý otec zařadil sedm nových invokací do litanií ke sv. Josefu

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zaslala list všem biskupským konferencím, který se týká nových invokací, připojených k litaniím ke sv. Josefu. V těchto litaniích, schválených Svatým stolcem v roce 1909, nyní u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve, bude tento světec vzýván pod sedmi novými jmény. Na oficiálním překladu pracuje Liturgická komise ČBK. V pracovním překladu jsou to „Ochránce Vykupitele, Boží služebník, Služebník spásy, Průvodce těžkými časy, Ochránce vyděděných, Ochránce zarmoucených a Ochránce chudých.

(www.cirkev.cz)

 

květnu 2021 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí

o modlitbu:

„Za POKOJNÉ ŘEŠENÍ SPORU NA UKRAJINĚ,

JEHO OBĚTI a TY, které ZASÁHLA BOLEST.

(celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním úryvku evangelia (J 15,9-17) Pán Ježíš zve učedníky a každého z nás k přebývání v Jeho lásce. Zachováváme-li Ježíšovo přikázání „Milujte se navzájem, jak jsem Já milovat vás,“ zůstáváme v Jeho lásce a stáváme se Jeho přáteli. Milé děti, chceme-li následovat Ježíše a milovat stejným způsobem jako On, pokusme se nemyslet JENOM na sebe. Život v Božím království je postaven na lásce a úctě k Bohu, sobě samému i druhým lidem. S myšlenkou na Pána Ježíše budeme zakoušet Jeho velikou lásku, která nás uschopní k modlitbě za ty, se kterými si nerozumíme. Budeme-li mít rádi Boha, naše blízké i ostatní a také sami sebe, náš život, poneseme veliké ovoce lásky a radosti a naše přátelství s Ježíšem se upevní.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 13. 5.  slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté)

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola

 

Příští neděle 16. 5. je 7. neděle velikonoční a DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

ADORACE

V neděli 9. 5. a 16. 5. v kostele sv. Mořice (19-20 hod.)

 

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB:

Od 10. 5. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu budou mše svaté v pondělí, středu a pátek v 6 hod., v sobotu (s nedělní platností) v 18 hod. V ostatních dnech, tj. v úterý, čtvrtek a v neděli, zde bohoslužby nebudou.

V neděli 23. 5. mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

V sobotu jsme vstoupili do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Májovými pobožnostmi oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelech:

*kostel sv. Mořice – ve všední dny po večerní mši svaté. Mše svatá bude bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost.

*kostel sv. Jana Křtitele – ve středu v 17.30 hod.

*kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek po mši svaté, která je v 19 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

 

Procházka s modlitbou i soutěží

V rámci Týdne pro rodinu a mariánského měsíce zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Zde si můžete (od neděle 9. 5.) vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Po absolvování trasy stačí vyplněnou brožurku vyfotit a fotky zaslat na cpr-kromeriz@ado.cz nebo vhodit do schránky Centra pro rodinu na Stojanově nám. 4. Odpovědi můžete rovněž odeslat prostřednictvím formuláře na webu centra. Více na www.cpr-kromeriz.cz/soutez/.

 

ZÁPIS v Mateřské škole

s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži probíhá do 14. 5. 2021 elektronicky přes www.msmanesovakromeriz.cz/zapis Po registraci a předzápisu obdržíte podrobnosti k zápisu.

 

TÁBORY pro DĚTI

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž srdečně zve na

* Příměstský tábor pro děti 6-12 let v termínu 9.-13.8.2021 se zábavným

programem, vyráběním a soutěžemi.

* Pirátskou prázdninovou univerzitu pro děti od ukončené 1. třídy do 5. třídy v termínu 23.-27.8.2021 s hledáním ztraceného pokladu i opakováním učiva z minulého roku.

Potkávat se budeme na Stojanově nám. 4/5 (za kostelem sv. Mořice) vždy od 8 do 16 hod. PŘIHLAŠOVÁNÍ na www.cpr-kromeriz.cz/detem/tabory nebo u paní Koblihové (tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz)

 

Letní pobyty s Milosrdnými sestrami sv. Kříže

* Letní duchovní obnova pro ženy 18-35 let v termínu 2.-6.7.2021 v klášteře sv. Kříže v Kroměříži, přihlášky do 20.6.

* Dva týdny v klášteře sv. Kříže v Kroměříži – chceš-li si vyzkoušet život v klášteře, pak přijeď a zůstaň s námi od 19.7. do 30.7.2021.

* S Křížovkami na cestách pro ženy 18-35 let v termínu 12.-15.8.2021 v Soběšicích, přihlášky do 31.7.

Podrobnosti a přihlášky na e-mailu: dokromeriz@gmail.com.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – blah. Ivan Merz

Tento málo známý profesor francouzštiny pocházel z Banja Luky v Bosně-Hercegovině. V jeho rodině nebyla víra v Boha důležitá, ale Bůh ho postupně přitahoval k sobě. Na přání rodičů studoval vojenskou akademii, později dle svého přání literaturu. Jako voják se účastnil I. světové války, nicméně budoucnost spatřoval spíše ve vzájemném bratrství. Jako profesor francouzštiny zprostředkovával mladým lidem poklady literatury. Věnoval se také liturgii a otázkám rodiny. Zemřel v pouhých 31 letech. Blahoslavený Ivane Merzi, pros za nás!

 

Můžete pomoci rodině své i některé další

Tento nadpis je shrnutím toho, co nabízí olomoucké centrum pro rodinný život v kurzu Animaro. Můžete přijet, i když si myslíte, že vám nic nechybí nebo naopak máte v rodině problémy. Strávíte během roku 3 víkendy na Svatém Hostýně (hlídání dětí bude zajištěno). Manželé zde budou mít čas pro sebe navzájem a zároveň dostanou nové podněty k růstu. Můžete navázat nová přátelství a ani introverti nebudou v nevýhodě. Kurz začíná na podzim 2021. Více na:

 www.rodinnyzivot/co-delame/animaro

 

Letní škola liturgiky

Pro všechny, kdo touží načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze křtu skrze svátost smíření a svátost pomazání nemocných. Uskuteční se 20.-25.7.2021 v Želivském klášteře. Pořádá Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem. Podrobnosti a přihláška: www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021.

 

Letní škola Božího slova

Pro všechny, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova. Téma letošního 1. ročníku zní: Boží požehnání vs. lidská slabost aneb Jak bible vypráví o životě každého z nás. Cílem je nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem. Tématy provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Uskuteční se v Olomouci v Arcibiskupském kněžském semináři 28.–31.7.2021.

Podrobnosti a přihlášky: www.katechetiolomouc.cz.

 

Letní UBYTOVÁNÍ v KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28.6.-25.7. a 2.8.-13.8. Bližší informace: sekretariat.aks@ado.cz.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ S PRŮVODCEM:

Kostel sv. Mořice i kostel sv. Jana Křtitele jsou přístupné v měsíci květnu:

sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

 

NOC KOSTELŮ – pátek 28. 5. 2021

 

Pozdrav k Noci kostelů 2021 zaslal vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn. Právě ve Vídni před lety vznikla myšlenka Noci kostelů, která se během krátké doby rozšířila do celého Rakouska a později překročila i hranice do České republiky.

„V České republice otevře 28. 5. 2021 mnoho kostelů své dveře. Těší mne, že Noc kostelů má v České republice tak velký ohlas. Otevřené kostely pomáhají lidem zažít rozmanitost křesťanské víry a otevírají naše srdce pro setkání s našimi bližními a s Bohem. Jsou symbolem naděje v čase, kdy naše životy silně ovlivňuje pandemie. Především v dobách nouze dodává modlitba a pevná víra v milujícího Boha sílu a naději.

Vyprošuji všem, kteří navzdory pandemii Noc kostelů připravují s velkou obezřetností a důrazem na bezpečí lidí, hojnost Božího požehnání a úspěch celé akce.

Přeji všem návštěvníkům inspirativní, obohacující a vzrušující chvíle, které by i přes veškerou opatrnost a respekt měly pomoci vnést naději do této doby.“

+ Christoph kardinál Schönborn, arcibiskup vídeňský

 

 

Pamatujme na modlitbu v našich rodinách i během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností. Most modlitby ve farnosti vytváříme večer ve 20 hod., kdy je od pondělí do pátku rovněž přenášena tato modlitba na Radiu Proglas.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 9. 5. 2021, 6. velikonoční

Bože, prosíme, abychom sjednoceni s naším papežem Františkem v modlitbě svatého růžence vyprošovali ukončení pandemie a milost zesnulým.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, abychom sjednoceni s naším…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Ježíši žijící v Marii

Ježíši žijící v Marii, přijď a žij ve svých služebnících duchem své svatosti, plností své moci, dokonalostí svých cest, pravdou svých ctností, sdílením svých tajemství. Podrob si veškeré nepřátelské mocnosti mocí svého Ducha ke slávě svého Otce. Amen.

(Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu)

 

Modlitba sv. Františka

Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
viru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES