TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 17

5. neděle velikonoční

2. 5. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Církevní obec se naléhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5).

Papež František často vybízí k modlitbě a tomuto tématu věnoval už 32 katechezí. Nedávno zdůraznil, že se modlí za miliony lidí, kteří na COVID-19 zemřeli nebo kteří nemocí trpí, i za jejich rodiny. Tak dal podnět, aby se v měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii, křesťané modlili růženec zvláště za ukončení pandemie. Papežská rada pro novou evangelizaci zaslala pozvání na poutní místa po celém světě, aby podpořila šíření této iniciativy v příslušných regionech. Na každý den v měsíci je vybrán také modlitební úmysl za nejrůznější kategorie lidí, které pandemie nejvíce postihla. Lidé v každém poutním místě kdekoli ve světě jsou tak zváni, aby se místním jazykem a podle místních zvyklostí modlili za obnovu společenského života, práce a mnoha dalších lidských činností, které se během pandemie pozastavily. Tato společná výzva má vytvořit řetěz stálé prosby rozdělený podle poledníků celého světa, aby na přímluvu Panny Marie od celé církve nepřetržitě stoupal k Otci. K vedení mariánské modlitby bylo vybráno třicet poutních míst rozptýlených po celém světě, jedno pro každý den v měsíci. Modlitba z těchto míst se bude přenášet oficiálními kanály Svatého stolce vždy v 18 hod. podle času platného v Římě. Svatý otec modlitbu ve spojení s věřícími celého světa zahájí (přenos živě na TV Noe 1. 5. v 18 hod.) a 31. května uzavře. (více na www.cirkev.cz)

 

Jsme zváni, abychom se k této modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Pamatujme na společnou modlitbu růžence v našich rodinách, každý den v 18 hod nebo dle možností. Komu více vyhovuje pozdější hodina, může se připojit k Mostu modlitby ve 20 hod., kdy je od pondělí do pátku rovněž přenášena modlitba růžence na Radiu Proglas.

P. Josef

 

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR došlo od 26. 4. 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se mohou věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, 2m rozestupy (mimo členy jedné domácnosti) a dezinfekce rukou. Žádná další omezení nebyla stanovena, tj. max. počet účastníků bohoslužeb se řídí povinností zachovat 2m rozestupy, nikoli procentním vyjádřením obsazenosti.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním úryvku evangelia (J 15,1-8) Pán Ježíš o sobě říká, že je kmen vinné révy, a o nás mluví jako o svých ratolestech (větvičkách), které z kmene vyrůstají. Tímto spojením s Pánem Ježíšem jsme při křtu dostali krásné poslání nést ovoce dětí Božího království. Děláme-li vše s myšlenkou na Ježíše, jsme zdravými větvičkami s bohatou úrodou. Zapomínáme-li na Něj, usycháme a neneseme žádné ovoce. Milé děti, snažme se být s Pánem Ježíšem co nejvíc, zvláště v modlitbě a při mši svaté, ale také při odpočinku, hře nebo psaní domácích úkolů. On je s námi pořád a má velkou radost, když na Něj myslíme nebo když čteme Písmo svaté. Dnes dostanete spolu s kartičkou další nalepovací plakátek s povzbuzením: „Jsi dar, který může potěšit.“ Umíš těšit a rozdávat radost ve svém okolí? Pomáháš rodičům, sourozencům, kamarádům, potřebným? Je krásné být Božím dítětem a být darem pro druhé!

 

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská média věnovali 19 970 Kč ve farnosti sv. Mořice a 4 301 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost!

 

Dnešní neděli (2. 5.) je v kostele Všech svatých v Hradisku mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek 6. 5.  památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 7. 5. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

 

Příští neděle 9. 5. je 6. neděle velikonoční. Zároveň je tato neděle DNEM MATEK a DNEM MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY.

 

ADORACE

Neděle 2. 5. – kostel Všech svatých v Hradisku (14–15 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

Čtvrtek 6. 5. – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 7. 5. – kaple sv. Vincence (7–13.30 hod.)

Neděle 9. 5.  kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem (6. 5.) – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19 hod.)

První pátek v měsíci (7. 5.) – kostel sv. Mořice (15–17 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 6. 5. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

V sobotu jsme vstoupili do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Májovými pobožnostmi oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelech:

*kostel sv. Mořice – ve všední dny po večerní mši svaté. Mše svatá bude bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost.

*kostel sv. Jana Křtitele – ve středu v 17.30 hod.

*kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek po mši svaté, která je v 19 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Při májových pobožnostech si připomeneme život a dílo kandidáta blahořečení služebníka Božího Antonína Cyrila Stojana. Letos 10. března uplynulo 100 let od jeho jmenování arcibiskupem olomouckým.

 

ZÁPIS v Mateřské škole

s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži probíhá do 14. 5. 2021 elektronicky přes www.msmanesovakromeriz.cz/zapis Po registraci a předzápisu obdržíte podrobnosti k zápisu.

 

Rok rodiny Amoris laetitia (Radost z lásky)

Povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě – to si klade za cíl mezinárodní projekt, který obsahuje 10 videí doplněných průvodcem. První video s tématem „Vykročit společně“ je už nyní možné zhlédnout na webu Národního centra pro rodinu (https://www.rodiny.cz/1-video-vykrocit-spolecne/).

 

Být rodinou a rozvíjet svoji misionářskou povahu

to je úkol pro farní společenství, ke kterému chce napomáhat seminář o Farních evangelizačních buňkách. Takový seminář se uskuteční on-line v sobotu 15. 5. 2021. Program od 8.30 do 17.30 hod. bude volně přístupný přes youtube kanál. Více informací na webu Arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Pomodli se za mě“, požádáme někoho, když máme nějakou starost. Nebo svoji modlitbu nabídneme a víme, že nás Bůh slyší. Když prosíme o něco dobrého, co si sám Bůh přeje, dostaneme to. A což teprve, když za nás prosí Maria plná milostí, které touží rozdávat. Při jejím zjevení Kateřině Labouré (v pařížském klášteře "Dcer křesťanské lásky" r. 1830) z Mariiných drahokamů v prstenech na ruce vyzařovaly k zemi světelné paprsky. Ty, které nevyzařovaly žádné paprsky, představovaly milosti, o které nikdo neprosí. Které milosti má Bůh pro nás?

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se začala slavit v roce 1921 v Belgii. Papež Benedikt XV. již tři roky předtím tento Mariin titul potvrdil. Dále povolil řádům na celém světě, které o to spolu s Belgií požádaly, slavit liturgicky památku Prostřednice všech milostí. Pozdější schválení, týkající se mše svaté k této nezávazné památce, pochází z roku 1971.

Panno Maria, Prostřednice všech milostí, pros za nás.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2019 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ S PRŮVODCEM OD 1. 5. 2021:

Kostel sv. Mořice i kostel sv. Jana Křtitele jsou přístupné v měsíci květnu:

sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 2. 5. 2021, 5. velikonoční (1. pátek)

Bože, život mnoha lidí byl a je narušen pandemií. Prosíme o její ukončení, o milost zesnulým a těm, kteří byli postiženi finančními či jinými problémy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, život mnoha lidí byl a je narušen …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Svatá Maria, Matko Boží, zachovej mi srdce dítěte,
srdce čisté a průhledné jako horský pramen!

Vypros mi srdce prosté, které neživí v sobě smutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné,
srdce věrné, které nemyslí na sebe,
které nezapomíná žádného dobrodiní
a nevzpomíná žádné křivdy!

Dej mi, Ó Maria, srdce tiché a pokorné,
které miluje a nečeká odplatu,

srdce veliké, nikdy nemalomyslnící,
které neochlazuje žádný nevděk, které neunavuje žádná lhostejnost,

srdce ve všem hledající slávu Ježíše Krista,
zraněné láskou k němu, které se zahojí až v nebi. Amen.

(P. Leonce de Grandmaison, SJ.)

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES