TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 16

4. neděle velikonoční

25. 4. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Neděle Dobrého Pastýře

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

 

„Duše člověka, která věří Bohu, je jako ptáče, které si zpívá, i když se mu pod nohama chvěje větev. Ví totiž, že má křídla.“ Člověk, který věří nejen v Boha, ale věří i Bohu, objevuje ve svém srdci úžasnou odvahu a sílu. Dokáže Bohu říci „ano“, a to i tehdy, když cítí, že to od něho žádá zanechat pevnou půdu pod nohama, opustit dosavadní jistoty, a volá ho, aby vykročil do neznáma a nejistoty. Ví totiž, že je v Božích rukou.

(Don Bosko)

 

Život máme jen tehdy, pokud ho dáváme, můžeme ho skutečně vlastnit, pokud ho plně darujeme. Zralé sebedarování je znamením krásy a radostí lásky, výrazem štěstí.

(papež František)

 

Děkuji všem, kdo se modlíte za Svatého otce, za biskupy, kněze, bohoslovce a za nová povolání k zasvěcenému životu.

Papež František nazval své poselství k této neděli „Svatý Josef: sen o povolání.“ Myšlenky z tohoto listu jsme si připomněli v minulém čísle zpravodaje. Před námi je opět jeden ze dnů, který je v tomto Roce sv. Josefa obdařen odpustky: 1. květen, památka sv. Josefa, dělníka. K získání odpustků je třeba ke třem základním podmínkám připojit modlitbu nebo pobožnost ke sv. Josefu. Kéž nás úcta k tomuto světci, ochránci církve, vede k ochotné službě Kristu v jeho tajemném těle – církvi.

P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním úryvku evangelia (J 10,11-18) Pán Ježíš o sobě říká, že je Dobrý pastýř, který se s láskou stará o své ovečky – o každého z nás! A protože nás má moc rád a na každém z nás mu záleží, dělá to zdarma. Tak se pozná dobré dílo, které roste z laskavosti a obětavosti bez nároku na odměnu. Toho, kdo nám pomůže a nic za to nechce, můžeme považovat za přítele. A takový je Pán Ježíš. Je našim Dobrým přítelem, který nás svým příkladem zve, abychom se stali dobrými přáteli pro druhé. Milé děti, tím, že nebudeme myslet jen na sebe, budeme ochotni pomoci druhým, potěšíme smutné, budeme rozdávat radost, tím vším budeme svědčit o nádheře a blízkosti Božího království.

 

Dnes se koná sbírka na křesťanská média. Za každý váš dar děkujeme.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 12 060 Kč ve farnosti sv. Mořice a 4 035 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost!

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Sobota 1. 5. – sv. Josefa, dělníka; první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděli 2. 5. bude ve farnosti HRADISKO mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele obětována za farníky z Miňůvek.

 

Vyhlášení Roku sv. Josefa oživilo nejen úctu k tomuto velkému světci, ale zároveň nám umožnilo získat mimořádné milosti pro jednotlivce, rodiny, farnosti a celou církev. Obzvláště ve dnech, kdy jej slavíme (19. březen, 1. květen), je dobré být pro ně připraveni. Jedna z možností přípravy je vigilie ke cti sv. Josefa, které se můžete zúčastnit v pátek 30. dubna v 19.30 v kostele v Hradisku.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

Neděle 25. 4. – kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

Neděle 2. 5. – kostel Všech svatých v Hradisku (14–15 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

 

V úterý 27. 4. si připomeneme 7. výročí svatořečení papeže Jana Pavla II., od jehož úmrtí letos 2. 4. uplynulo 16 let. A rovněž v dubnu (21. 4.) to bylo 31 let, kdy sv. papež Jan Pavel II. navštívil poprvé Československo. Další jeho návštěvy naší země se uskutečnily v roce 1995 (svatořečení Zdislavy z Lemberka a Jana Sarkandra) a v roce 1997 (oslavy výročí 1000 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha).

 

ZÁPIS v Mateřské škole

s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži probíhá do 14. 5. 2021 elektronicky přes www.msmanesovakromeriz.cz/zapis. Po registraci a předzápisu obdržíte podrobnosti k zápisu.

 

TÁBORY pro DĚTI

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž srdečně zve na

* Příměstský tábor pro děti 6-12 let v termínu 9.-13. 8. 2021 se zábavným

programem, vyráběním a soutěžemi.

* Pirátskou prázdninovou univerzitu pro děti od ukončené 1. třídy do 5. třídy v termínu 23. - 27. 8. 2021 s hledáním ztraceného pokladu i opakováním učiva z minulého roku.

Potkávat se budeme na Stojanově nám. 4/5 (za kostelem sv. Mořice) vždy od 8 do 16 hod. PŘIHLAŠOVÁNÍ na www.cpr-kromeriz.cz/detem/tabory nebo u paní Koblihové (tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz)

 

Letní pobyty s Milosrdnými sestrami sv. Kříže

* Letní duchovní obnova pro ženy 18-35 let v termínu 2.-6. 7. 2021 v klášteře sv. Kříže v Kroměříži, přihlášky do 20. 6.

* Dva týdny v klášteře sv. Kříže v Kroměříži – chceš-li si vyzkoušet život v klášteře, pak přijeď a zůstaň s námi od 19. 7. do 30. 7. 2021.

* S Křížovkami na cestách pro ženy 18-35 let v termínu 12.-15. 8. 2021 v Soběšicích, přihlášky do 31.7.

Podrobnosti a přihlášky na e-mailu: dokromeriz@gmail.com

 

Letní škola liturgiky

Pro všechny, kdo touží načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze křtu skrze svátost smíření a svátost pomazání nemocných. Uskuteční se 20.-25. 7. 2021 v Želivském klášteře. Pořádá Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem. Podrobnosti a přihláška: www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021

Pro mladé lidi od 18 do 25 let je připraven projekt nazvaný Liturgie města Říma. Je zaměřen na poznání a prožití bohoslužby přímo v Římě. Informace na www.liturgie.cz

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Petr Chanel

Narodil se na počátku 19. století ve francouzské rolnické rodině. Místní kněz přesvědčil rodiče, aby ho přivedli do školy. Zde měl pověst anděla s hlubokou vírou a srdcem ze zlata. Už jako kněz zatoužil Petr stát se misionářem a vstoupil proto do misijní společnosti Panny Marie (SM) v Lyonu. Po pěti letech se mu konečně splnil sen: odešel hlásat evangelium na ostrovy v blízkosti Nového Zélandu a do Polynésie. Na ostrově Futuma teprve odstupovali od kanibalismu a křesťanství, představované příkladem života a obětavou službou, se jim zalíbilo. Misionáři začali mít mezi domorodci větší úctu než náčelník. Když se chtěl nechat pokřtít i náčelníkův syn, pohár trpělivosti domorodého vládce přetekl a nechal Petra zabít. Křesťanství však nezaniklo. Mnoho obyvatel ostrova se po tomto činu obrátilo na víru. Petr Chanel se stal prvním mučedníkem Oceánie. Svatý Petře Chanele, pros za nás.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2021 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ S PRŮVODCEM OD 1. 5. 2021:

Kostel sv. Mořice i kostel sv. Jana Křtitele jsou přístupné v měsíci květnu:

sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 25. 4. 2021, 4. velikonoční

Bože, děkujeme za dary a milosti, kterými jsi nás obdaroval a prosíme o příhodné počasí a dobrou letošní úrodu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Dobrý Pastýři, pečuj s láskou o svůj lid, vykoupený tvou drahocennou krví, a nepřestávej mu dávat pokrm věčného života. Neboť ty žiješ a kraluješ …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary a milosti, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Sv. Faustyna Kowalská: „A znovu toužím říci tři slova duši, která rozhodně touží usilovat o svatost a získávat plody, neboli užitek ze zpovědi.

První: ÚPLNÁ UPŘÍMNOST A OTEVŘENOST. Nejsvětější a nejmoudřejší zpovědník nemůže násilím do duše vpravit to, co si přeje, nebude-li duše upřímná a otevřená. Neupřímná, uzavřená duše se v duchovním životě vystavuje velikému nebezpečí, ani sám Pán Ježíš se vyšším způsobem takové duši neudílí, neboť ví, že ona by z těch zvláštních milostí nezískala prospěch.

Druhé slovo: POKORA. Duše nemá ze svátosti zpovědi patřičný užitek, není-li pokorná. Pýcha udržuje duši v temnotě. Ona nezná a pořádně nechce proniknout do hloubi své ubohosti, nasazuje si masku a uhýbá přede vším, co jí má vyléčit.

Třetí slovo je POSLUŠNOST. Neposlušná duše nikdy nezvítězí, i kdyby ji zpovídal přímo sám Pán Ježíš. Nejzkušenější zpovědník takové duši nic nepomůže. Neposlušná duše se vystavuje velikým neštěstím a v dokonalosti vůbec nepokročí a duchovní život ji nepůjde. Bůh zahrnuje duši milostmi přehojně, ale poslušnou duši.“

Deníček, Boží milosrdenství v mé duši, Sešit 1, 113


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES