TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 15

3. neděle velikonoční

18. 4. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři, vstupujeme do

 

TÝDNE MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ (19. - 25. 4. 2021)

 

Po celý týden jsme zváni k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu (č. 049 E)

 

Povzbuzením a inspirací pro osobní život nám mohou být myšlenky z Poselství papeže Františka k 58. světovému dni modliteb za povolání.

 

Papež František vydal toto poselství na slavnost sv. Josefa a dal mu titul: „Svatý Josef: sen o povolání.“

Papež mimo jiné píše: Bůh vidí do srdce a ve svatém Josefovi našel otcovské srdce schopné dávat a probouzet život v každodennosti. K tomu směřují povolání – dávat vznik životu v každodennosti. Svatý Josef nám dává tři slova, klíčová pro povolání každého z nás:

První slovo je sen. Zeptáme-li se lidí, jak by vyjádřili svůj životní sen jedním slovem, snadno si dokážeme představit odpověď: láska. Život máme jen tehdy, pokud ho dáváme, můžeme ho skutečně vlastnit, pokud ho plně darujeme. Svatý Josef nám má v tomto ohledu hodně co říci, protože díky snům, kterými ho Bůh inspiroval, utvořil ze svého života dar. Kéž by nám všem, zvláště mladým lidem, pomohl poznat a naplnit Boží sen s námi. Kéž inspiruje odvážné „ano“ Pánu, který nás vždy překvapí a nikdy nezklame!

Druhým slovem je služba. Z evangelií vyplývá, že Josef žil zcela pro druhé, nikdy pro sebe. Služba, konkrétní výraz sebedarování, nebyla pro svatého Josefa jen vysokým ideálem, ale stala se každodenním pravidlem. Když se nehoníme umíněně za svými ambicemi a nenecháme se paralyzovat svým steskem, ale staráme se o to, co nám Pán skrze svou církev svěřuje, dáváme krásný příklad křesťanského života.

Třetím slovem je věrnost. Povolání totiž, stejně jako život, uzrává díky každodenní věrnosti. První slova, která svatý Josef slyšel ve snu, byla výzvou, aby se nebál, protože Bůh je věrný svým příslibům: „Josefe, synu Davidův, neboj se“ (Mt 1,20). Jsou to slova, která jako refrén doprovázejí toho, kdo stejně jako svatý Josef říká „ano“ Bohu svým životem: v každodenní věrnosti. Tato věrnost je tajemstvím radosti. V nazaretském domě, říká liturgický hymnus, byla „zářivá radost“. Byla to každodenní průzračná, jednoduchá radost, kterou zakouší ten, kdo si chrání vše, na čem záleží: věrnou blízkost Bohu a bližnímu.

 

Celý text tohoto poselství najdeme na www.cirkev.cz

P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, dnešní úryvek evangelia (Lk 24,35-48) vypráví o Ježíšových učednících, kteří stále pochybují, že jejich mistr vstal z mrtvých. Mohou se dotknout Jeho ran a pojíst s Ním. Přesto jim Ježíš musí připomenout, že jde o naplnění událostí předpovězených v Písmu. Milé děti, možná i nám někdy nějakou chvíli trvá, než pochopíme, co nám Ježíš říká. On však má s námi trpělivost a zve nás, abychom se s Jeho pomocí učili porozumět Písmu a spolu s Ním kráčeli do Božího království. V týdnu, který je před námi, zkusíme trénovat trpělivost sami se sebou i s druhými. Budeme tak napodobovat Ježíše, jehož trpělivost s námi se nikdy nevyčerpá.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Za každý váš dar děkujeme.

 

Velký dík patří vám všem, kdo jste přispěli do pokladničky u Božího hrobu na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Ve farnosti sv. Mořice jste darovali 25 050 Kč, ve farnosti Hradisko 5 052 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Sobota 24. 4. – sv. Jiří, mučedníka

 

Příští neděle 25. 4. je 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře. Současně je DNEM MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU.

Uskuteční se sbírka na křesťanská média.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 18. 4. a 25. 4. od 19 do 20 hod.

 

Večery chval on-line

Hudba, modlitba, povzbuzení, svědectví – to je další z pravidelných večerů chval z Kroměříže. Připojte se ve středu 21. 4. od 19 do 20 hod. na facebookové stránce Nadačního fondu Credo. Těšíme se na vás! Další večer chval je plánován na 19. 5. 2021.

 

CESTA SVĚTLA

Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu nám může pomoci porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení.

Cesta světla (Via Lucis) je poměrně nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého. Ke stažení:

https://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2015/03/Cesta-sv%C4%9Btla.pdf

https://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/05/Cesta-sv%C4%9Btla-pro-dobu-pandemie.pdf

 

Knihkupectví AVE

v Kroměříži je pro vás otevřeno formou „výdejního okénka“ i v této nelehké době a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 9-11 hod., ve čtvrtek ještě odpoledne 14-16 hod., ve středu a v sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky.

Objednávky i případné dotazy zodpovíme na tel 737 332 668 nebo e-mailem: info@aveknihkupectvi.cz .

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Vojtěch (Adalbert)

Český světec z rodu Slavníkovců se narodil v polovině 10. století na hradě Libici v blízkosti dnešních Poděbrad. Když těžce onemocněl, slíbil otec za jeho uzdravení Bohu, že z něj vychová kněze. Nadprůměrně nadaný a zbožný chlapec otcův slib naplnil. Vadilo mu, že církevní představitelé žijí v přepychu a lidé v zajetí pohanských zlozvyků. Obojí se rozhodl změnit. Už v šestadvaceti letech se stal biskupem, jehož pravomoc se vztahovala na celé Čechy, Moravu, Slezsko i část Polska a Slovenska a začal se snahami o proměnu. Ačkoli sám žil skromně a zbožně, lidé ho za vzor svého života nepovažovali. Zklamaný Vojtěch požádal papeže o zproštění úřadu a vstoupil v Itálii i s bratrem Radimem do benediktinského kláštera. Světec toužil po tichu benediktinského kláštera, papež ho však po krátkém odpočinku posílal zpět do Prahy. „Dobře, poslechnu. Ale prosím, abych mohl jít hlásat evangelium pohanům, pokud mě Češi nepřijmou,“ vyžádal si. Mezitím byl vyvražděn rod Slavníkovců a Čechy o svého biskupa ze stejného rodu nestály. Vojtěch tedy podle úmluvy s papežem odešel i s Radimem šířit evangelium do pohanských oblastí severního Polska, kde zemřel mučednickou smrtí. Jeho tělo odpočívá v polském Hnězdně, kde se Vojtěchův bratr Radim stal roku 1000 prvním arcibiskupem.

Svatý Vojtěchu, pros za nás.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 4. 2021, 3. velikonoční

Bože, prosíme, abychom žili v radosti ze života s Kristem, dokázali těšit a povzbuzovat druhé a uměli tuto radost pravdivě a z celého srdce šířit.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, abychom žili v radosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby ke svatému Josefu

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento a nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží.
Ve ctnosti vždy setrvali, do nebe se dostali.
Tak dnes k Tobě voláme, o lásku Tvou žádáme.
Přijmi klíče tohoto domu, odvrať od nás každou škodu.
Uč nás Boha milovati, hříchu vždy se varovati.
Ať jsme živi zde na světě jak Ježíš, Maria a Ty v Nazaretě. Amen.

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.

A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. 

Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.     (Lev XIII.)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES