TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 14

2. neděle velikonoční

11. 4. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Bože, milosrdný Otče, 

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu,

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo

a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám i k celému světu. AMEN.

(modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství)

 

 

Dnes (11. 4.) odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena POUTNÍ MŠE SVATÁ z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

 

 

Milí přátelé,

otec Josef mě poprosil, abych vás všechny pozdravil a podělil se s vámi o nějakou myšlenku. Možná si stejně jako já kladete otázku, jak být světu prospěšní, co užitečného, a hlavně skutečně dobrého i za současné situace dělat. Když se člověk podívá na prvních 30 let života našeho Pána, neuvidí nic velkolepého, ale spíše pokorný, tichý, každodenní život. Můžeme proto říci, že celých 30 let svého života neudělal Pán Ježíš nic zásadního? Myslím, že právě z těchto let si můžeme vzít velký příklad a věřit, že stejně jako On můžeme v tichu pracovat na spáse světa, zvláště toho nejbližšího – naší rodiny, přátel, města, diecéze. Máme totiž 2 zbraně, které budou „fungovat“ bez ohledu na jakákoli opatření, a to modlitbu a kříž. Stejně jako se Pán Ježíš za nás přimlouval a trpěl, můžeme i my volat k Otci a snášet každodenní protivenství z lásky k Bohu a k lidem. Mše svatá, růženec, rozjímavá modlitba s Písmem, střelné modlitby, obětování denní práce, kříž – věřme, že tyto nadpřirozené prostředky mají díky spojení s Kristem skutečnou moc. A pokud nevěříme, můžeme o víru prosit často během dne střelnou modlitbou z Markova evangelia: „Pomoz mé malé víře!“ (Mk 9,24). Ale kříž není konec, protože každý Velký pátek vede k Neděli vzkříšení, proto „služme Hospodinu s radostí“ a naplňme každý den takovou láskou, jaká se do něj jen vejde.

 

Děkuji Vám ze srdce za všechny modlitby a zároveň Vás prosím, abyste v nich vytrvali, téměř 4 roky formace mám již za sebou, ale ještě více než 2 roky zbývají. Modlím se za vás.

 

Josef Kvapilík,

bohoslovec

 

 

V dubnu 2021 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí:

„Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili

za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení

zejména s nejchudšími zeměmi.“

(celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život (Jan 10,11)

Chiara Lubichová k této větě z evangelia napsala toto: „(...) Ježíš svoji oběť žije až do konce. Jeho láska je láskou, která se obětuje, tedy láskou, která je skutečně ochotná obětovat, darovat svůj život. (…) Bůh žádá i po nás (…) skutky lásky, které by dosahovaly (alespoň v záměru a rozhodnutí) rozměrů jeho lásky. (…) Pouze taková láska je láskou křesťanskou: ne ledajaká láska, ne povrchní láska, ale láska tak velká, že dává v sázku život. (…)

(Slovo života – duben 2021, Hnutí fokoláre)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, dnešní úryvek evangelia (Jan 20,19-31) vypráví o apoštolech, kteří se po Ježíšově ukřižování báli o své životy, skrývali se a scházeli se jen tajně. Zmrtvýchvstalý Pán však přichází i skrze zamčené dveře, přináší jim pokoj, dodává odvahu, daruje Ducha svatého a pověřuje je službou odpouštění hříchů. Milé děti, to je velké povzbuzení pro každého z nás. I když míváme někdy strach, můžeme být Ježíšovými učedníky. ON je vždycky s námi a pomáhá nám! Uděláme-li nějakou chybu, nekárá nás, odpouští a nabízí příležitost poučit se a začít znovu. Pán Ježíš nám tím dává příklad, abychom tak jednali i my a tím rozšiřovali Boží království tady na zemi. Nebojme se jako jeho učedníci vyznat: Pán můj a Bůh můj!“

 

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti sv. Mořice činí sbírka a dary 68 060 Kč. Ve farnosti Hradisko jste věnovali 4 666 Kč. Za každý váš dar děkujeme.

 

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 20 390 Kč (farnost sv. Mořice) a 3 048 Kč (farnost Hradisko). Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

 

Příští neděle 18. 4. je 3. neděle velikonoční.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 11. 4. a 18. 4. od 19 do 20 hod.

 

ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži

pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 13.–15.3. 2021 formou videozápisu. Registrace před zápisem již probíhá.

Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 531, 731 167 231.

 

Knihkupectví AVE

V Kroměříži je pro vás otevřeno formou „výdejního okénka“ i v této nelehké době a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 9-11 hod., ve čtvrtek ještě odpoledne 14-16 hod., ve středu a v sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky.

Objednávky i případné dotazy zodpovíme na tel. 737 332 668 nebo e-mailem: info@aveknihkupectvi.cz .

 

CARITAS – nabídka studia

Vyšší odborná škola sociální Olomouc nabízí všem, které naplňuje služba druhým v sociální nebo humanitární sféře, tříleté studium v programech „Sociální práce“ a „Sociální a humanitární práce“. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30. 4. 2021. Více na www.caritas-vos.cz.

 

Cestou dvou bratří

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byl vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.–5. třída ZŠ + ZUŠ). Letošní téma se bude týkat sv. Ludmily, která v tomto roce také slaví své jubileum. Podrobnější informace najdete na webové stránce farnosti Velehrad (http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez).

 

Další užitečné odkazy na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Damián de Veuster

Damián de Veuster měl být původně sedlákem na rodném statku, teprve jako dospělý mohl odejít do řeholního společenství a přes počáteční nedůvěru v takového staršího žáka mohl vystudovat a stát se knězem. Po vysvěcení působil krátce jako misionář na Havaji, ale na jeho přání ho představený poslal na ostrov Molokai, kam byli sváženi malomocní všeho věku. Kněz Damián tam byl jediným zdravým člověkem, který jim pomáhal se stavbou domků na bydlení, obděláváním pole, vzděláním, ale také je doprovázel k Bohu. Malomocenstvím se sám nakazil a ve 49 letech zemřel. O jeho životě poutavě vypovídá kniha Otec vyhoštěných a stejnojmenný film. Kéž máme po vzoru svatého Damiána de Veuster úctu k nemocným a snažíme se jim podle možností ulehčit jejich trápení.

Svatý Damiáne, pros za nás.

 

 

BUĎME NÁSTROJEM UZDRAVENÍ A DÁRCI NADĚJE

(pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům)

Milé sestry a drazí bratři,

celým světem letí očekávaná zpráva. Ne, není to zpráva, že končí pandemie, ale zpráva, že ukřižovaný Kristus žije. On vstal z mrtvých! Je tedy pravda všechno, co předpověděl, co učil. Mnoho lidí přišlo s krásnými myšlenkami a plány na lepší budoucnost lidstva. On jediný se však dal za svá slova ukřižovat a vstal z mrtvých, jak předpověděl. Můžeme tedy počítat s tím, že i my vstaneme z mrtvých, jak nám slíbil. On ukázal, že i utrpení lze dát smysl, že Bůh nikoho neopustí, i když to tak někdy může vypadat. Ani jemu Bůh neodpověděl, když k němu na kříži úpěnlivě křičel. On mu přesto odevzdal svého ducha. A Bůh ho vzkřísil.

Ti, kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změnu svých životů. Nenechali si to pro sebe, ale roznesli tu zprávu do celého světa. Nedbali těžkostí, ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí byli krutě umučeni, ale dobrou zprávu nedokázal už nikdo zastavit.

I naše zkoušky a kříže, nemoci a trápení mohou mít smysl, když je přijmeme s láskou a spojíme s obětí Krista na kříži. I my máme před sebou slavné vzkříšení, když spojíme svůj život s Kristem, jak napsal sv. Pavel: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Už při křtu každý z nás dostal Boží život. Na nás je, abychom jej rozvíjeli a upevňovali osobním přátelstvím s Kristem, abychom toto přátelství s Kristem žili taky společně s ostatními, kteří patří do Boží rodiny.

Jestli jsme pochopili dnešní poselství, nemůžeme si nechat pro sebe tak zásadní informaci. Musíme ji předat, musíme ji šířit. To je prvním úkolem rodičů, kteří milují své děti, aby jim předali evangelium jako základ šťastného života. Nestačí je pokřtít a přivést k svatému přijímání. Je nutné je naučit žít jako Kristovi přátelé, jako noví lidé, kteří mají odvahu se lišit od světa. V posledních letech je vidět, že mnozí rodiče nepovažují za důležité vést děti k víře, k účasti na bohoslužbách, k zapojení do života farnosti a posílat je do náboženství. Jsou prý přetížené různými kroužky. Ptejme se však trochu vážně: který kroužek jim více prospěje v životě a jednou, až se budou dívat smrti do očí? Děti jsou pro rodiče prvními adresáty radostné zvěsti evangelia. Jestli je opravdu milují, snaží se jim předat tu nejdůležitější informaci pro budoucnost a naučit je největšímu umění života. K tomu je mimořádná příležitost zrovna dnes, kdy jsou školy zavřené a děti doma.

Podobné by to mělo být mezi manžely. S kým jiným mluvit o klíči k věčnému štěstí, než s manželským partnerem? S kým jiným mluvit o důvěrnostech, které prožíváme ve vztahu s Bohem? Nebojte se doma spolu mluvit o duchovních věcech, o své víře a o svých rozhovorech s Bohem, rozdělit se o zkušenost s jeho slovem, o radost z Boha. Prospěje to atmosféře celé rodiny. Odhalit druhým něco z duchovní důvěrnosti může být náročné, ale obohatí to vztahy, zvláště když budeme mluvit především o věcech pozitivních. Mějte odvahu ke společné modlitbě či četbě Písma svatého nebo jiné duchovní četby. Velikonoční člověk potřebuje vytvářet posvátné společenství. Pak nepropadá do duchovní chudoby a prázdnoty duše, kterou vyplní jen sdělovací prostředky často ubohou zábavou. Velikonoce nabízejí úžasný poklad pro každodenní život.

Vzpomeňte na zkušenosti apoštolů. Ten, který jim slíbil, že bude uprostřed nich, když budou v jeho jménu, se viditelně zjevil mezi nimi, když o něm hovořili. I vám nabízí svou blízkost. Ba ještě víc, jste pozváni být svatou církví a zviditelňovat tak Krista okolnímu světu, dávat lidem příležitost zakusit Boží blízkost ve vašem společenství. Pandemie sice omezuje naše kontakty, ale přesto žijte své společenství s jinými křesťanskými rodinami. Myslete na přátele, na sousedy, spolužáky a spolupracovníky. Kdo jim nabídne velikonoční radost, když ne vy? Ten poklad jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční.

Milí přátelé, kteří jste se díky pandemii dostali do samoty. Počítejte s tím, že Zmrtvýchvstalý je s vámi. Stačí ho oslovit. Nemusíte být sami. Mějte radost z toho, že se na vás Bůh s láskou a osobním zájmem dívá. Pozvěte ho častěji k sobě a povězte mu o všem, z čeho máte radost, co vás těší, ale svěřte mu i svá trápení a nezapomeňte děkovat za dnešek i za všechno, čím vás obdaroval a doprovázel v životě.

Svět je plný problémů, které vidíme, kritizujeme a často brbláme. Křesťané mají lék na uzdravení společnosti, mají vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života, jen ji musí dát k dispozici. Velikonoce přinášejí velkou naději pro všechny. Přijměme jejich poselství tak, abychom se sami stali nástrojem uzdravení a dárci naděje v naší rodině, v obci i v celém národě.

K tomu všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 11. 4. 2021, 2. velikonoční, Božího milosrdenství

Duchu svatý, odevzdáváme se Ti a prosíme: osvěcuj nás, posiluj nás a utěšuj nás. Dej nám milost a sílu, abychom Tvou vůli poznávali a podle ní také žili.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Otevřte své srdce, radujte se ze své slávy a vzdávejte díky Bohu, neboť on vás povolal k nebeskému království. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Duchu svatý, odevzdáváme se Ti a prosíme:

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modleme se za kněze a řeholníky se sv. Faustynou

Ó můj Ježíši, prosím Tě za celou Církev, uděl jí lásku a světlo svého Ducha, dej slovům kněží moc, aby se zatvrdlá srdce obměkčila a vrátila se k Tobě, Pane. Pane, dej nám svaté kněze, Ty sám je udržuj ve svatosti. Ó Božský a nejvyšší Knězi, ať je moc Tvého milosrdenství všude doprovází a chrání před léčkami a úklady ďábla, které ustavičně klade duším kněží. Ať moc Tvého milosrdenství, Pane, drtí a maří všechno to, co by mohlo zatemnit svatost kněží, vždyť Ty můžeš všechno.

Deníček, Boží milosrdenství v mé duši, Sešit III, 1052

 

Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží a na řeholní duše, a uděl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim sílu svého světla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věčné věky. Amen.

Deníček, Boží milosrdenství v mé duši, Sešit III, 1213

 

Ó Krvi a Vodokterá jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, DŮVĚŘUJI TI!


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES