TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 12
Ročník VIII. / č. 13

Květná neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

28. 3. 2021
4. 4. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři, milí farníci,

vstupujeme do Svatého týdne. Nedopusťme, aby nás v tyto dny srážely okolnosti, ve kterých se nacházíme. Aby nám bránily ponořit se do tajemství, které slavíme, a prožívat Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí tak, aby v nás bylo přetvořeno do radostného života z víry, ochotného následování Krista.

Naše kostely, zvláště chrám sv. Mořice je dostatečně velký, abychom i při omezení počtu účastníků bohoslužeb, mohli vytvořit společenství kolem oltáře. Pro všechny, kdo musí zůstat doma, je tu velká nabídka ke sledování bohoslužeb v televizi Noe, v Rádiu Proglas a na internetu. Zde zvláště doporučuji přenosy z katedrály sv. Václava v Olomouci – to pro větší jednotu s pastýřem, který jako nástupce apoštolů vede naši arcidiecézi.

Centrum pro katechezi v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může pomoci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Autoři píší v úvodu: „Televize či internet nám nemohou nahradit naše vlastní „ponoření“ se do liturgie. Je vhodné si připomenout, že liturgie je slavena, nikoliv sledována. A slavit znamená ponořit sebe samého do osobního setkání s Kristem, který se nás chce dotknout a přivést do společenství s Bohem Otcem.“ Tuto brožurku najdete na webové stránce Arcibiskupství olomouckého a ke stažení je i na stránkách našich farností.

Zvláště v tyto dny buďme spojeni v modlitbě a pamatujme na ty, kdo jsou nemocní a na všechny, kdo o ně pečují.

Přeji vám všem požehnané dny, plnost radosti z Kristova vzkříšení a ze srdce žehnám.

P. Josef

 

Další užitečné odkazy na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

Rodinám s dětmi doporučujeme videokázání z Vlčího doupěte. Nově P. Roman Vlk posílá odkaz na křížovou cestu (video). Namluvily a nazpívaly ji děti: https://youtu.be/dgxBuNNJE4g

 

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, věděli jste, že Květná neděle je jediný den, kdy zaznívá při mši svaté evangelium dvakrát? Nejdříve je to na úvod (Mk 11,1–10) s připomínkou vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, kdy je nadšeně vítán. A pak během bohoslužby, kdy slyšíme pašijový příběh (Mk 14,1–15,47) o Ježíšově odsouzení ke smrti na kříži. Milé děti, Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, kdy se budeme ještě více snažit dělat věci, které Pána Ježíše oslavují (dělají Mu radost), a nedělat to, co Mu způsobuje bolest a smutek. A tak se připravíme na příští neděli – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (J 20,1-9). Pán Ježíš tím, že přemohl smrt a vstal z mrtvých, nám všem získal věčný život v radosti Božího království. To se podobá vzácné perle na plakátku, který si skládáte z nedělních kartiček. Putování po cestě do Božího království nemusí být jen snadné a pokojné. Můžeme se setkat i s událostmi těžkými, ale při putování s Ježíšem, který je Pánem života, se bát nemusíme.

Milé princezny a stateční rytíři, vám i vašim rodičům, sourozencům, blízkým i kamarádům přejeme radostnou oslavu Velikonoc – Ježíšova vítězství nad smrtí!

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 770 Kč ve farnosti sv. Mořice a 3 132 Kč ve farnosti Hradisko. Za každý váš dar velmi děkujeme.

 

Dík patří také vám všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

 

Sbírka na Kněžský seminář se uskuteční příští neděli 4. 4., tj. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Pán odplať vaši štědrost svým hojným požehnáním!

 

Velké poděkování je adresováno rovněž vám, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé pouti ke cti Panny Marie Bolestné – zvláště při liturgii, výzdobě i úklidu. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny potřebné a celou farnost.

 

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách.

VELKÝ PÁTEK je dnem PŘÍSNÉHO POSTU.

Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz). 

 

Prosíme, zapište se na stráž u Božího hrobu. Formulář je na obvyklém místě ve farním kostele.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou zvláště v této době četných omezení proti šíření koronaviru ve velmi obtížné situaci.

 

Bohoslužby ve všední dny Svatého týdne

29. 3. (pondělí), 30. 3. (úterý), 31. 3. (středa) – kostel sv. Mořice - 17.00 hod.

 

Příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ ve Svatém týdnu

FARNOST MOŘICE

Kostel sv. Jana 28. 3. (neděle) – 17–18 hod.

Kostel sv. Mořice 29. 3. (pondělí), 30. 3. (úterý), 31. 3. (středa) – 15–17 hod.

FARNOST HRADISKO

28. 3. (neděle) – 8.30–10 hod.

 

Křížové cesty v závěru postní doby

Při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Neděle 28. 3.

14.00 hod.        kostel Všech svatých v Hradisku (KŘÍŽOVÁ CESTA DĚTÍ)

17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Velký pátek 2. 4.

15.00 hod.        kostel sv. Mořice (po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství)

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 28. 3. a 11. 4. od 19 do 20 hod.

V neděli 4. 4. (slavnost Zmrtvýchvstání Páně) adorace NEBUDE.

 

ZMĚNY BOHOSLUŽEB:

Středa 31. 3. – NEBUDE tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana. V 17 hod. BUDE mše svatá v kostele sv. Mořice.

Pondělí velikonoční 5. 4. – v kostele sv. Mořice NEBUDE mše svatá v 10.15 hod.

 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ:

ZELENÝ ČTVRTEK

Po mši svaté zůstane ciborium s Nejsvětější svátostí na oltáři pro chvíli tiché adorace. Pak bude Nejsvětější svátost přenesena do Křestní kaple – k osobní soukromé modlitbě v tzv. Getsemanské zahradě.

 

VELKÝ PÁTEK

Novéna k Božímu milosrdenství v kostele sv. Mořice

15 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství, pak pobožnost Křížové cesty. Pokračování novény do 2. neděle velikonoční. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme od 2. 4. do 10. 4. (včetně) v kostele sv. Mořice každý den v 15 hod.

Adorace u Božího hrobu

Po velkopátečních obřadech možnost setrvat v modlitbě u Kristova hrobu.

Stráž u Božího hrobu

Po skončení velkopátečních obřadů dle rozpisu, který je na obvyklém místě ve farním kostele.

 

BÍLÁ SOBOTA

Modlitba u Božího hrobu

Po celý den je příležitost k osobní modlitbě u Kristova hrobu.

 

Denní modlitba církve (Liturgie hodin) v kostele sv. Mořice:

Ranní chvály a modlitba se čtením - na Velký pátek a na Bílou sobotu v 7.30 hod.

 

Neděle 4. 4. – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Tradiční žehnání velikonočních pokrmů se v kostele konat nebude. Velmi doporučujeme obřad, který se koná doma v rodinách:

 

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

 

Žehnací modlitba pro požehnání

velikonočních pokrmů v rodinách:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes

o slavnosti zmrtvýchvstání

tvého Syna děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování

našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Neděle 11. 4. – Neděle Božího milosrdenství

2. neděle velikonoční, která uzavírá velikonoční oktáv.

 

NOVÉNA k Božímu milosrdenství

Prostřednictvím sv. Faustýny nás Pán Ježíš Kristus vyzývá, abychom se na tento svátek připravili. Kdo můžete, přijďte na společnou modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství. Začínáme na Velký pátek 2. 4. v 15 hod. v chrámu sv. Mořice, u obrazu Božího milosrdenství, který visí na 1. sloupu vpravo. A pokračujeme po dobu 9 dní, jak trvá NOVÉNA, tedy každý den v 15 hod. Vás, kteří nemůžete přijít, zveme, abyste se duchovně připojili ve svém domácím prostředí. 

 

Ve středu 7. 4. uplyne 31 let od biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a Mons. Josefa Hrdličky, emeritního olomouckého pomocného biskupa. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, zvláště pak v současné mimořádné situaci.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB / OBŘADŮ O VELIKONOCÍCH

 

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021

18 hod. – kostel sv. Mořice

19 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Z olomoucké katedrály bude přenášena mše svatá se svěcením olejů v 9.30 hod.

na www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA.

 

Velký pátek 2. 4. 2021

18 hod. – kostel sv. Mořice

19 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Bílá sobota 3. 4. 2021

(vzhledem k zákazu nočního vycházení)

19 hod. – kostel sv. Mořice

19 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021

Boží hod velikonoční

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí velikonoční 5. 4. 2021

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Bohoslužby a obřady Svatého týdne, které bude v olomoucké katedrále sv. Václava celebrovat arcibiskup Jan Graubner, lze sledovat v přímém přenosu na kanálu YouTube.

 

ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži

pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 13.–15. 3. 2021 formou videozápisu. Registrace před zápisem již probíhá.

Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 531, 731 167 231.

 

Letní HLEDÁNÍ PRAVÉHO POKLADU

Oblíbený týdenní pobyt pro děti s babičkami a dědečky v termínu od 25.-31. 7. 2021 v centru Olomouce s ubytováním kousíček od parku v prostorách arcibiskupského kněžského semináře nabídne poznávání krás města i přírody, hry, soutěže a hlavně neobyčejný týden s prarodiči a svatou Ludmilou.

Přihláškywww.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba Markéta Matlochová,

matlochova.marketa@ado.cztel. 720 110 750.

 

Letní škola Božího slova

Pro všechny, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova. Téma letošního 1. ročníku zní: Boží požehnání vs. lidská slabost aneb Jak bible vypráví o životě každého z nás. Cílem je nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem. Tématy provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Uskuteční se v Olomouci v Arcibiskupském kněžském semináři 28.–31. 7. 2021.

Podrobnosti a přihlášky: www.katechetiolomouc.cz.

 

Letní UBYTOVÁNÍ v KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28. 6.-25. 7. a 2. 8.-13. 8. Bližší informace: sekretariat.aks@ado.cz.

 

CARITAS – nabídka studia

Vyšší odborná škola sociální Olomouc nabízí všem, které naplňuje služba druhým v sociální nebo humanitární sféře, tříleté studium v programech „Sociální práce“ a „Sociální a humanitární práce“. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30. 4. 2021. Více na www.caritas-vos.cz.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Balbína

Byla Římanka, dcera tribuna Kvirina, žalářníka. Díky své kráse měla mnoho nápadníků. Pak onemocněla, na krku se jí utvořil hnisající vřed, který znetvořil její obličej. Otec hledal pomoc nakonec i u křesťanů, které držel v žaláři. Uvažoval, je-li křesťanský Bůh opravdu takový, jak jeho vězni věří, mohl by uzdravit jeho dceru. Jeho důvěra sílila. Prohlásil, bude-li Balbína uzdravena, pak Bůh je a on v něj bude věřit jako jeho vězni. Jakmile byla nad Balbínou vyslovena modlitba, aby ji Bůh uzdravil, bude-li jí to k užitku a k Boží slávě, vřed zmizel a tvář zkrásněla. Balbína byla uzdravena nejen tělesně, ale i ve svém srdci. S otcem přijala křest. Zemřela pravděpodobně jako mučednice.

Svatá Balbíno, pros za nás!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 3. 2021, Květná neděle, (1. pátek)

Prosíme o milost, abychom byli tvůrci pokoje a nositelé radosti v našich rodinách, mezi svými přáteli a kolegy na pracovišti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, abychom byli tvůrci pokoje …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

„… 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše.
Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32282

„Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, smiluj se nad námi!“


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES