TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 11

5. neděle postní

21. 3. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři, milí farníci,

s ohledem na stávající situaci a opatření oslavíme letošní pouť k Panně Marii Bolestné jinak, než jsme bývali zvyklí. Nebude mezi námi Otec arcibiskup, doprovází nás duchovně. Musíme respektovat, že počet účastníků bohoslužeb je omezen. V kapli P. Marie Bolestné bude slavena mše svatá ráno v 6.30 hod. Pro hlavní bohoslužbu připravujeme on-line přenos. Bude opět z kaple P. Marie Bolestné a začne v 10 hod. Informace k připojení budou na webové stránce naší farnosti www.svmoric.net. Takto můžeme vytvořit větší společenství než je povolená účast v kostele. I když jen na dálku, přes internet. Snad budou moci sledovat i ti, kdo nemohou vycházet z domu. Kdo se chce účastnit této mše svaté v 10 hod. přímo v kostele sv. Mořice, musí si vyzvednout vstupenku ve farní kanceláři.

Odpoledne od 14 do 15 hod. bude možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.

Večer bude v 16.30 hod. pobožnost křížové cesty, kterou vedou ministranti. Večerní mše svatá v 17 hod. bude u hlavního oltáře, vstup volný, bez vstupenek.

 

Příležitost ke svátosti smíření o pouti:

6.30 – 8 hod., 9 – 10 hod., 14 – 15 hod., 16.30 – 17 hod.

 

Arcidiecézní setkání mládeže 2021 on-line

Letošnímu Světovému dni mládeže vybral papež František motto „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16) a v duchu tohoto biblického verše se v sobotu 27. 3. 2021 uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Sobotní program začne v 9.30 modlitbou, následuje katecheze a další program, v 16 hod. mše svatá. Předprogram začíná v pátek 26. 3. od 19 hod.

Více informací: mladez.ado.cz/adsm-2021

 

Zvony se rozezní za oběti pandemie

pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým. (www.cirkev.cz)

 

Prosme Stojana o zastavení pandemie, vyzval arcibiskup Graubner

Letos slavíme nejen 170 let od narození Antonína Cyrila Stojana, ale také 100 let od jeho jmenování do čela arcidiecéze. Není ale slavným proto, že se stal biskupem – biskupem se stal proto, že už tehdy byl slavný pro způsob, jak žil evangelium.

Probíhající proces Stojanova blahořečení nyní vyžaduje modlitby věřících a také potvrzení zázraku. „Sám mám poměrně čerstvou zkušenost: když jsem byl před Vánoci hospitalizován s koronavirem, mnoho lidí za mě prosilo na Stojanovu přímluvu. Dnes proto děkuji Bohu, děkuji Antonínu Cyrilu Stojanovi a děkuji také všem, kdo se za mě modlili,“ zdůraznil arcibiskup Graubner a dodal: „Když se hodně lidí bude dál poctivě modlit, snad se přeplněné nemocnice vzchopí, pandemie se zastaví a lidská srdce se obrátí k Pánu.“

(modlitbu za blahořečení arcibiskupa Stojana a modlitbu za vyslyšení najdete v závěru tohoto zpravodaje a na farních stránkách)

 

Výzva biskupů Čech, Moravy a Slezska při příležitosti sčítání lidu

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev, nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být vždy vábná, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi. (Mt 11,32-33)

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. A buďme si jisti, že nám to Bůh připočte k dobru.

Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, úryvek dnešního evangelia (J 12,20-33) začíná přáním poutníků vidět Pána Ježíše. Touží se s Ním setkat, poznat Jej a snad Jej i následovat. Slyšeli o Něm už tolik dobrého – jistě to musí být výjimečný člověk! Od těch, se kterými se často setkáváme, se můžeme mnoho naučit, zvlášť cenný je dar životní moudrosti. Proto je důležité trávit svůj čas se skutečnými přáteli. A Pán Ježíš je náš velmi dobrý kamarád, který nás učí žít v Božím království a pomáhá nám v obtížných situacích. Když se s Ním budeme setkávat, staneme se Jemu podobnými: moudrými, laskavými i radostnými.

A jakým způsobem můžeme uvidět Pána Ježíše? Milé děti, jistě si vzpomenete na blahoslavenství: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ A naše srdíčko je čisté tehdy, když nehřešíme a děláme radost Bohu, našim rodičům, sourozencům a všem, se kterými se setkáváme, pomáháme jim, modlíme se, chodíme na mši svatou. Tím vším Pána Ježíše následujeme a On je nám stále nablízku a dává se nám poznat.

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Za každý váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať“.

 

Pátek 26. 3. – POUŤ KE CTI PANNY MARIE BOLESTNÉ

  6.30 hod. – mše sv. v kapli P. Marie Bolestné

10.00 hod. – mše sv. přenášená on-line z kaple P. Marie Bolestné

16.30 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – mše sv. v lodi kostela sv. Mořice

Při poutní slavnosti máme možnost získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

 

Přípravy na POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

* Ve farnosti sv. Mořice v tyto dny prosíme v modlitbě o Boží požehnání zvláště pro celou farnost a všechny potřebné.

* Ve čtvrtek 25. 3. provedeme výzdobu kostela sv. Mořice před poutní slavností. Dovezeme hortenzie, proto prosíme vás, muže a ženy, přijďte v 11.30 hod. do kostela sv. Mořice a pomozte rozmístit květiny na oltáře. Úklid květinové výzdoby proběhne v pátek 26. 3. po večerní mši svaté. I v tomto případě prosíme o vaši pomoc.

Kéž se nám podaří připravit vše potřebné pro pěknou oslavu pouti. DĚKUJEME ZA KAŽDOU VAŠI MODLITBU I POMOC.

 

Svátky v týdnu

Středa 24. 3. – DEN MODLITEB ZA MISIONÁŘE – MUČEDNÍKY

Čtvrtek 25. 3. – slavnost Zvěstování Páně, DEN MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ DĚTI

Pátek 26. 3. – pouť ke cti Panny Marie Bolestné

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti Zvěstování Páně:

  6 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

17 hod. - kostel sv. Mořice

18 hod. - kostel Všech svatých v Hradisku

 

Příští neděle 28. 3. je Květná neděle.

Do kostela přinášíme schránky s postní almužnou. K tomu slovo Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta ACHO: „Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji laskavě jako obvykle na Květnou neděli.“ Postní almužna je zaměřena na pomoc potřebným. Je-li ve vašem okolí rodina nebo člověk v sociální tísni, vložte lístek se jménem do postní schránky nebo se to pokuste vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě.

 

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. Protože je omezeno shlukování osob, vynechávají se jinak obvyklé průvody a věřící s výjimkou svatého přijímání zůstávají po celou dobu bohoslužby na svých místech. Žehnání ratolestí probíhá na vhodném místě v kostele. Věřící zůstávají v lavicích s ratolestmi v rukou. Ratolesti, kdo můžete, přineste s sebou.

 

Připomenutí změny času

V noci ze soboty (27. 3.) na Květnou neděli (28. 3.) dochází ke ZMĚNĚ ČASU ze zimního na letní a „zkrácení“ noci o 1 hodinu.

 

ZPOVÍDÁNÍ před Velikonocemi

Ve farním kostele v Hradisku bude na Květnou neděli příležitost ke svaté zpovědi přede mší svatou od 8.30 hod. a během mše svaté.

V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, úterý a ve středu Svatého týdne od 15 do 17 hod.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 21. 3. a 28. 3. vždy od 19 do 20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ

PÁTEK                  16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

se uskuteční na přání nemocných a to po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651. P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko a to ve čtvrtek 25. 3. v dopoledních hodinách.

 

ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži

pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 13.–15. 4. 2021 formou videozápisu. Registrace před zápisem již probíhá.

Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 531, 731 167 231.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – blah. Metoděj Dominik Trčka

Český kněz a mučedník. Stal se řeholníkem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a knězem. Byl představeným kláštera v Michalovcích a s příchodem komunistického režimu internován do Podolínce. Vystřídal vězení v Ilavě, Mírově a Leopoldově, kde jedna tichá koleda mu vynesla utrpení končící smrtí. Utrpení přijímal s důvěrou v Boha, který s křížem dává i sílu k jeho nesení. I přes chorobu, věk a tvrdé podmínky ve vazbě si zachoval pevného ducha. Stále se modlil a sebemenší možnost využil k sloužení liturgie. Soudně byl rehabilitován v r. 1990. Blahořečen byl 4. 11. 2001. Blahoslavený Metoději Dominiku, pros za nás!

 

 

Modlitba za blahořečení Antonína Cyrila Stojana

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy

sv. Cyrila a Metoděje jsi dal slovanským národům

poznat Tvé jméno.

Pane, obdivuhodný ve svých svatých,

na jejich přímluvu připoj k zástupu

nebeských ochránců ke slávě na oltáři také

svého věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana.

Panno Maria, Matko jednoty,

on ve Tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.

Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce

a námahy pozemského života.

Tolik usiloval o brzké splnění odkazu Pána Ježíše:

Aby všichni byli spojeni v jedno.

Pane, dej, ať se úspěšně zakončí jeho veliké dílo:

abychom spolu s ním v jednotě víry a srdcí,

s opravdovou láskou v jedné Církvi,

oslavovali jméno Tvého Syna,

který žije a kraluje na věky věků.

Amen.

Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

(www.stojanov.cz)

 

Modlitba za vyslyšení

(pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče!

Klaníme se ti, děkujeme ti za to,

že jsi nám skrze svého služebníka

Antonína Cyrila Stojana ukázal

požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.

S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni

v našem národě svatou víru a mravnost.

Posiluj věrnost rodičů, dětí

a osob tobě zasvěcených v jejich povolání.

Sešli své světlo a sílu těm,

kteří životem bloudí a hledají štěstí.

Uzdrav naše nemocné (zvláště ………).

Učiň to, prosíme, na přímluvu našeho

lidumilného arcipastýře Antonína Cyrila.

Dopřej nám milost, abychom ho směli uctívat

jako světce, kterého jsi oslavil i zázrakem.

Bože, oslav své jméno skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Svatá Panno Maria, Matko církve a Královno rodin,

oroduj za nás!

Svatí Cyrile a Metoději, ochráncové Evropy,

orodujte za nás!

(www.ado.cz)


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 3. 2021, 5. postní

Prosíme za mladé lidi, za jejich správně zakotvenou orientaci, vzájemné pochopení, důvěru a lásku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mladé lidi, za jejich správně …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba sv. Tomáše Mora

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed,
dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mě s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé já.

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

Hymnus (breviář, modlitba se čtením)

(úterý, 2. týden mzd,, čtení, dopl.)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES