TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 10

4. neděle postní

14. 3. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.

To je vstupní antifona této neděle. Nikdo z nás jistě netušil, že budeme této výzvě k radosti naslouchat v podobně obtížné situaci jako před rokem. Znovu se ptáme: „Jak budeme letos slavit Velikonoce?“ Ale snad nám tato situace otvírá oči pro hlubší pochopení, o jakou radost tu především jde. Zaznívá nám to jasně z biblických textů této neděle. Připomenu zvláště slova Ježíšova: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“ Je to radost, která pramení z víry, že toto je Boží postoj ke mně a k celému světu. Že v každé situaci – ať jde o život jednotlivých národů na této zemi nebo o mne a mou rodinu a mé nejbližší – v každé situaci platí Boží pozvání, abychom se vydali na cestu víry, přijali pravdu, že jsme Bohem milováni a už nyní zakoušeli radost, která se dovrší v Božím království.

P. Josef

 

březnu 2021 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí

o modlitbu:

„za VŠECHNY LIDI, kteří TRPÍ VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM,

a zvláště za TRPÍCÍ DĚTI.

(celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

ROK RODINY

Papež vyhlašuje od svátku sv. Josefa (pátku 19. 3. 2021) zvláštní Rok rodiny Amoris laetitia. Bude to přesně pět let od vydání jeho exhortace (povzbuzení) o lásce v rodině. Odtud také titul tohoto roku „Rodina Amoris laetitia“, který vyvrcholí 10. Světovým setkáním rodin, plánovaným na červen 2022 v Římě.

Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo neopomenutelnou úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“ (Amoris Laetitia 87). Prostřednictvím duchovních, pastoračních a kulturních iniciativ naplánovaných na Rok rodiny Amoris Laetitia papež František zamýšlí oslovit všechna církevní společenství na světě a povzbudit každého jednotlivce, aby byl svědkem rodinné lásky, jak upřesňuje vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život.

Videa Amoris laetitia, která vycházejí z exhortace papeže Františka „Radost z lásky“ s podtitulem Mluvme o rodině – buďme rodinou, a další zajímavé impulsy jsou k dispozici na: www.rodiny.cz/pozvani-ke-sledovani-videi-amoris-leatitia.

Inspirující podněty jsou rovněž zachyceny v „Postní rodinné přípravě na Velikonoce,“ která je určena zejména rodinám s dětmi. Soubor ke stažení najdete na stránkách Ostravsko-opavského biskupství na odkaze

https://kpc.doo.cz/wp-content/uploads/2021/02/postnipriprava2021-1.pdf

(Viz také odkaz na webové stránce naší farnosti o 2. neděli postní).

Další užitečné odkazy na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky nejen pro dobu postní, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (J 3,14-21) se dovídáme, že Pán Bůh nás má všechny tak rád, že poslal svého Syna Ježíše, aby nás zachránil. Věříme-li v Božího Syna Ježíše, pak se můžeme těšit na život v Božím království. S příchodem Božího Syna přišlo na svět světlo, Ten, kdo jedná správně, má světlo rád a jde za ním. Bohužel se mezi lidmi najdou i tací, kteří myslí jen na sebe a na to, aby se měli dobře. Kvůli tomu jsou ochotni dělat i zlé věci a po životě v Božím království netouží. A to je veliká škoda. Bůh je dobrý a nezištně milující otec! Právě proto je důležité, abychom žili jako praví rytíři a princezny Božího království a svým poctivým životem, laskavým jednáním a konáním dobrých skutků vydávali hezké svědectví našemu okolí.

 

Ve čtvrtek 18. 3. si připomeneme 4. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.

 

Svátky v týdnu

Pátek 19. 3. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Věřícím je doporučena účast na mši svaté.

V tento den v Roce sv. Josefa, který nyní prožíváme, můžeme získat při splnění tří obvyklých podmínek a připojení církevně schválené modlitby ke sv. Josefovi plnomocné odpustky.

 

Příští neděle 21. 3. je 5. neděle postní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Josefa:

6 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

17 hod. - kostel sv. Mořice

18 hod. - kostel Všech svatých v Hradisku

 

Všem Josefům přejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a všechny potřebné dary a milosti k radostnému životu s Pánem a bližními.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve farnosti Hradisko bude v pátek 19. 3.  mše svatá v 18 hod. v kostele Všech svatých. Ve čtvrtek 18. 3. mše svatá nebude.

 

Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19. Každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit mši svatou; na Českou republiku připadl 17. březen 2021. Bohoslužbu za oběti pandemie covid-19, nemocné, zdravotníky bude v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích ve středu 17. 3. ve 12 hod. celebrovat pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kázat bude generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Přenos můžete sledovat na TV Noe a také v živém vysílání na www.tvnoe.cz.

V naší farnosti bude na tento úmysl sloužena mše svatá ve středu 17. 3. v 6 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

K tiché adoraci zakončené svátostným požehnáním jsme zváni v neděli 14. 3 a 21. 3. vždy od 19 do 20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ

PÁTEK             16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Děkujeme těm, kdo se ujali vedení křížové cesty v obou našich farnostech. Prosba platí dál. Prosíme další společenství nebo jednotlivce ujměte se vedení pobožnosti. Ve farnosti sv. Mořice je rozpis na stolečku u vstupu do kostela sv. Mořice. Děkujeme.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii kostela a také ve farní kanceláři.

 

JÍVOVÉ RATOLESTI (kočičky)

Milí farníci, prosíme, nezapomeňte si kočičky opatřit a připravit se tak na květnou neděli. Děkujeme.

 

Přípravy na POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ (Bolestný pátek 26. 3.)

MODLITBA: V osobní modlitbě, při společné modlitbě doma v rodinách a při slavení mše svaté v našich kostelech pamatujme na tento společný úmysl: Aby naše pouť přinesla bohaté duchovní plody.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA kostela: Prosíme, přijďte pomoci při rozmisťování hortenzií na oltáře ve čtvrtek 25. 3. od 11.30 hod. Úklid květinové výzdoby provedeme v pátek 26. 3. po večerní mši svaté. I v tomto případě prosíme o vaši pomoc. Děkujeme za každou vaši pomoc.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI

Nejprve si připomeňme svatého Patrika

Je považován za Ira, ale do  Irska byl odvlečen do otroctví, kde několik let pásl ovce (proto je ovce jedním z jeho atributů, může jím být i jetelový trojlístek nebo oheň). Když se Patrik dostal po 6 letech na svobodu, rozhodl se stát knězem. Byl vysvěcen i na biskupa a v Římě dostal od papeže Celestýna plnou moc věrozvěsta pro Irsko, kam se vrátil hlásat křesťanskou víru.  Nesnažil se bourat násilně pohanské zvyky, ale místo nich zaváděl křesťanské.  Irové k němu lnuli jako k otci a bohatí lidé mu nosili dary, které on odmítal s odůvodněním, že chudoba je nejjistější cestou do nebe.

Svatý Patriku, pros za nás.

 

A připomeňme si také svatého Josefa. K úctě, lásce a důvěře k tomuto světci nás Svatý otec vyzval vyhlášením Roku svatého Josefa.

Josef se narodil pár let před naším letopočtem v Betlémě jako vzdálený potomek krále Davida. Pro jeho ctnosti jej Bůh vyvolil za manžela Panny Marie a pozemského tatínka Ježíše. Žil se svou rodinou v prostém domku v Nazaretě a vykonával zde povolání tesaře. Tomu vyučil i Ježíše. Josef byl muž hluboké víry a pokory. Příkladem nám může být i Josefova spravedlnost, poslušnost, ochota k službě Bohu i lidem, a především jeho mlčenlivost, s níž uměl pozorně Bohu naslouchat. Když to situace vyžadovala, dokázal jednat rychle a rozhodně (narození v Betlémě, odchod do Egypta). Josef zemřel v Nazaretě ještě před veřejným vystoupením Pána Ježíše. Podle nesčetných legend byl v tu chvíli přítomen u lůžka umírajícího i Ježíš. Proto je také Josef uctíván jako patron šťastné smrti. Kéž se po vzoru svatého Josefa nebojíme odevzdávat starosti všedního dne do Božích rukou. Svatý Josefe, pros za nás!

 

Svatá Terezie z Avily o svatém Josefovi:

Tato velká učitelka církve, vysvětluje, proč právě sv. Josefa považovala za svého patrona: "Já si zvolila za svého přímluvce a patrona slavného svatého Josefa a svěřila jsem se mu s nadšením. Tento můj otec a ochránce mi pomohl v nesnázi, do které jsem se dostala, a v mnoha jiných, daleko těžších, v nichž šlo o mou čest a o spásu mé duše. Viděla jsem jasně, že jeho pomoc byla vždy větší, než jsem mohla doufat. Nevzpomínám si, že bych ho někdy prosila o nějakou milost, aniž bych ji hned nedostala.

A je to úchvatné, vzpomínat na velkou přízeň, kterou mě Pán zahrnul, a na nebezpečí pro duši i tělo, z něhož mne vysvobodila přímluva tohoto požehnaného světce. Zdá se, že jiným světcům Bůh dovolil, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny. Tím nám Pán dává pochopit, že jako mu byl na zemi poddán, tak i nyní v nebi udělá vše, oč ho požádá" (Sv. Terezie od Ježíše, Život, č. vyd., str. 48-49).

 

Arcidiecézní setkání mládeže 2021 on-line

Toto setkání se koná každé dva roky u příležitosti oslavy Světového dne mládeže, který dosud připadal na Květnou neděli a nově se připomíná na slavnost Ježíše Krista Krále.

Letošní oslavě vybral papež František motto „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16) a v duchu tohoto biblického verše se v sobotu 27. 3. 2021 uskuteční arcidiecézní setkání – letos kvůli epidemické situaci „jen“ on-line. Bude vysíláno z olomoucké katedrály sv. Václava. Hlavní sobotní program začne v 9.30 modlitbou, následuje katecheze, „off-line“ program, talkshow a v 16 hod. mše svatá.

Zúčastnit se lze i předprogramu v pátek 26. 3. od 19 hod.

Více informací: mladez.ado.cz/adsm-2021.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 3. 2021, 4. postní

Pane, prosíme za všechny trpící a těžce zkoušené. Na přímluvu svatého Josefa jim dej sílu a trpělivost a nám dej ochotu a sílu jim pomáhat.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým Pánem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, prosíme za všechny trpící a těžce zkoušené …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za dobrou smrt: Svatý Josefe, oroduj za nás!

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti!

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit.
A je těžké brát to vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží.
Vím to, a proto tě prosím o přímluvu.

Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat s vědomím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze smrt vstoupím do království svatých.

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt připravit a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen svátostí nemocných a darem Eucharistie.

Kéž umírám s čistým svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci. Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármutkem a bolestí, Naopak kéž se posílí jejich víra ve vzkříšení a upevní poznání, že naším pravým domovem je nebe.

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů a odpuštění všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne do nebe. Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými. Kéž naše vzájemná láska smrtí nekončí, ale v tvém království se stane láskou dokonalou. Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému prožívání přítomného života. Naplno, v každé chvíli, vytrvalostí a moudrostí žít v lásce s druhými a v lásce k Tobě. Pane, kéž chvíle mé smrti je radostným spočinutím v náruči Tvého milosrdenství! Amen.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES