TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 9

3. neděle postní

7. 3. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine zástupů, stále tě mohou chválit.

(antifona k přijímání nedělní liturgie)

 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách (Žalm 25,4)

Chiara Lubichová mluvila o životě jako o „svaté cestě“: „Svatá cesta je symbolem naší pouti k Bohu. (…) Proč neudělat z jediného života, který máme, cestu, svatou cestu, protože ten, který nás očekává, je Svatý. (…) Jestliže život je svatou cestou, která vede po trase vyznačené Boží vůlí, pak je zapotřebí, abychom každý den postoupili o kousek dopředu. (…) Je třeba vložit veškerou důvěru v Boží milost, a ne ve své schopnosti. (…) Především pak pojďme cestou společně, sjednoceni v lásce, pomáhejme si navzájem. (…)

 (Slovo života – březen 2021, Hnutí fokoláre)

SLOVO ARCIBISKUPA

Pro období zpřísněných opatření nouzového stavu, které nyní prožíváme, nám zaslal slova povzbuzení a své požehnání náš arcibiskup Mons. Jan Graubner:

 

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.

K tomu ze srdce žehná + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

V Olomouci 27. 2. 2021

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky nejen pro dobu postní, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, prostřednictvím úryvku dnešního evangelia (J 2,13-25) nás Pán Ježíš učí, že Boží chrám je příbytkem Boha Otce, pokojným místem setkání, ztišení a modlitby. Sám Ježíš přirovnává své Tělo ke chrámu, aby předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání. Mnozí tomu však neporozuměli. Milé děti, my si můžeme být jisti, že Pán Ježíš nám vždy rozumí, zná každou naši myšlenku a každého z nás miluje víc než svůj život. Je jako náš starší bratr, který nám pomáhá a chrání nás před každým zlem na cestě do Božího království. A to je krásný důvod k díkům i radosti!

 

Všem dětem a mládeži přejeme krásné a požehnané jarní prázdniny.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 10. 3. bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá z důvodu jarních prázdnin nebude.

 

V sobotu 13. 3. si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá. Vyprošujme mu Boží ochranu zvláště nyní, kdy je na apoštolské cestě v Iráku, zemi zkoušené válkami a terorismem.

 

Příští neděle 14. 3. je 4. neděle postní – LAETARE (radostná).

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

Neděle 7. 3. - kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.), v kostele Všech svatých v Hradisku od 14 hod. bude místo adorace křížová cesta

Neděle 14. 3. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ

PÁTEK             16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Prosíme, přijměte pozvání, ujměte se vedení křížové cesty a zapište se na rozpis, který je na stolečku u vstupu do kostela sv. Mořice. Děkujeme.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii kostela a také ve farní kanceláři.

 

JÍVOVÉ RATOLESTI (kočičky)

Milí farníci, s teplejším počasím se probouzí i příroda a dá se předpokládat, že při svých procházkách uvidíte rozkvetlé kočičky.  Prosíme, nezapomeňte si je včas opatřit a připravit se tak na květnou neděli. Děkujeme.

 

Studium na teologické fakultě

Bavilo by vás pracovat ve farnostech nebo vyučovat náboženství? Chcete si rozšířit své dosavadní vzdělání nebo změnit profesní zaměření? Chcete studovat při zaměstnání? Přihlášky na Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci je možné podat do 15. 3. 2021 na adrese www.prihlaska.upol.cz. Přijímací zkoušky na studijní obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání budou mít podobu ústního pohovoru.

 

CARITAS – nabídka studia

Vyšší odborná škola sociální Olomouc nabízí všem, které naplňuje služba druhým v sociální nebo humanitární sféře, tříleté studium v programech „Sociální práce“ a „Sociální a humanitární práce“. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30. 4. 2021. Více na www.caritas-vos.cz

 

Letní škola Božího slova

Pro všechny, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova. Téma letošního 1. ročníku zní: Boží požehnání vs. lidská slabost aneb Jak Bible vypráví o životě každého z nás. Cílem je nabídnout inspiraci, jak se Božím slovem nechat doprovázet na své cestě životem. Tématy provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Uskuteční se v Olomouci v Arcibiskupském kněžském semináři 28.–31.7. 2021.

Podrobnosti a přihlášky: www.katechetiolomouc.cz

 

Letní HLEDÁNÍ PRAVÉHO POKLADU

Oblíbený týdenní pobyt pro děti s babičkami a dědečky v termínu od 25.-31.7. 2021 v centru Olomouce s ubytováním kousíček od parku v prostorách arcibiskupského kněžského semináře nabídne poznávání krás města i přírody, hry, soutěže a hlavně neobyčejný týden s prarodiči a svatou Ludmilou.

Přihláškywww.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba Markéta Matlochová,

matlochova.marketa@ado.cztel 720 110 750.

 

Letní UBYTOVÁNÍ v KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28. 6.-25. 7. a 2. 8.-13. 8. Bližší informace: sekretariat.aks@ado.cz

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Patricie

Svatý Patrik je znám jako misionář z Irska a v některých zemích se jeho svátek slaví zvlášť výrazně. Existuje ale několik světic, které nesou jméno Patricie, o kterých toho víme velmi málo. Jednou z nich je mučednice Patricie, která žila asi v 7. století a protože chtěla žít v klášteře, musela kvůli tomu uprchnout. Po cestě zemřela, ale její ostatky byly do kláštera přeneseny. Druhou Patricií je rovněž mučednice, matka rodiny, která byla umučena spolu s dcerou a manželem. Svaté Patricie, proste za nás!

 

Nové invokace v Loretánských litaniích

Na základě okružního listu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, připravila Liturgická komise ČBK překlad tří nových invokací do Loretánských litanií. Česká biskupská konference jejich české znění schválila na svém 125. zasedání 20. 1. 2021.

Za invokaci Matko církve se vloží invokace  Matko milosrdenství

Za invokaci Matko božské milosti se vloží invokace Matko naděje

Za invokaci Útočiště hříšníků se vloží invokace  Útěcho migrujících

Mons. Martin David, předseda Liturgické komise ČBK

 

 

MODLITBA v době koronaviru

(otištěná v časopisu „OLDIN“, 3/2021)

 

Můj milovaný Ježíši,

sestup prosím znovu mezi nás

a vejdi do nemocnic celého světa.

Ty jediný můžeš mezi nemocnými

procházet s odhalenou tváří.

Ty jediný se jich můžeš dotýkat

a pohladit je svou teplou dlaní.

Ty jediný můžeš přinést útěchu

do jejich bolestí, opuštěnosti a utrpení.

 

Můj milovaný Ježíši,

dej jim zakusit svoji blízkost,

dej jim pocítit svoji lásku,

dej jim poznat své milosrdenství.

Pane, prosím tě za umírající,

zavolej je jejich jménem

a zachraň pro život věčný.

 

Můj milovaný Ježíši,

prosím za všechny,

kdo se o nemocné starají

a prosím také za jejich rodiny.

Prosím za všechny, kdo jakkoliv pomáhají

i za ty, co nastalou situaci řeší.

Pane, provázej je svým požehnáním a milostí.

 

Můj milovaný Ježíši,

prosím za všechny potřebné

i za nás, a to na přímluvu Panny Marie,

svatého Josefa, svaté Anny a Jáchyma.

Prosím na přímluvu těch,

které jsi dal světu v těžkých dobách

nemocí a epidemií.

Svatý Šebestiáne, oroduj za nás,

svatý Rochu, svatý Karle Boromejský,

svatý Done Bosko, svatý otče Pio,

svatá matko Terezo, orodujte za nás.

 

Můj milovaný Ježíši, prosím,

pošli je znovu mezi nás a chceš-li,

pošli také mne tam, kde je mé místo.

Tam, kde mne potřebuješ.

Pane, dej mi veliké a čisté srdce,

pravou víru, pevnou naději

a dokonalou lásku. Amen.

 

 

MODLITBA sv. Jana XXIII. ke sv. Josefovi

Svatý Josefe,
vyvolený Bohem k tomu,
abys byl na této zemi ochráncem Ježíše
a nejčistším snoubencem Panny Marie,
ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností
a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě:
ochraňuj milostivě nás,
kteří se k tobě s důvěrou obracíme.
Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje:
k tobě se utíkáme, protože víme,
že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje.
Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu;
ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem,
jásal radostí pro důvěrný vztah
s Božím Synem, tobě svěřeným,
a s Marií, jeho nejsladší Matkou.
Pomáhej nám, abychom pochopili,
že nejsme sami ve své práci,
abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás,
přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak,
jak jsi činil ty.
Vypros nám, aby v naší rodině
všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí,
spravedlností a úsilím o dobro.
Amen.

 

V Kancionálu pod č. 011 je modlitba k sv. Josefu od papeže Lva XIII.

 

 

MODLITBA za papeže Františka

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti,

že jsi nám daroval papeže Františka.

Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné službě.

Dej mu pevné zdraví a vše potřebné,

co můžeš dát jedině Ty!

Naplňuj ho stále svým svatým Duchem,

aby v jeho síle hlásal evangelium

o tvém milosrdenství celému světu.

Ochraňuj ho ode všeho zlého

a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky.

Naplňuj ho svou láskou,

aby tě miloval nade všechno

a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid,

který jsi mu svěřil. Amen.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 3. 2021, 3. postní

Prosíme za dar zdraví, za zdar příštího skautského tábora oddílů skautů, skautek, vlčat a světlušek.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za dar zdraví, za zdar příštího

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Modlitba s Písmem svatým

Slova Písma svatého nebyla napsána proto, aby uvízla na papyrusu, pergamenu či papíru, nýbrž aby byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce…

Záleží na nás, na naší modlitbě, na otevřeném srdci, s nímž přistupujeme k Písmu, aby se pro nás stalo živým Slovem Božím…

Modlitbou nastává jakési nové vtělení Slova. A my jsme „svatostánky“, ve kterých Boží slova hledají přijetí a ochranu, aby mohla přebývat ve světě…

Křesťanská tradice je bohatá na zkušenosti a reflexe z modlitby s Písmem svatým. Ujala se zejména metoda „lectio divina“,   Spočívá především v pozorném přečtení biblického úryvku, a řekl bych v „poslušnosti“ k textu, aby byl pochopen samotný jeho význam. Následuje dialog s Písmem, takže se ona slova stávají důvodem k rozjímání a ústní modlitbě; v neustálém sepětí s textem se začínám ptát, co „říká mně“.

Posledním krokem lectio divina je kontemplace. Slova a myšlenky tedy ponechávají místo lásce, jako je tomu mezi zamilovanými, kterým někdy stačí mlčky se na sebe vzájemně dívat…

Tak se Boží Slovo stává tělem – dovolím si užít tento výraz – tělem v těch, kdo je přijímají v modlitbě…

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32267 (zkráceno)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES