TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 8

2. neděle postní

28. 2. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte! 

(antifona k přijímání nedělní liturgie)

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY v Roce sv. Josefa

Milé sestry a bratři, milí farníci,

prožíváme Rok svatého Josefa, který papež František vyhlásil 8. 12. 2020 u příležitosti výročí 150 let od ustanovení svatého Josefa za patrona církve. Smyslem tohoto roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu sv. Josefa denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“.

Během této doby máme možnost získávat mimořádné plnomocné odpustky. Kromě obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a zřeknutí se zalíbení v jakémkoli hříchu) je třeba vykonat některou z následujících duchovních aktivit:

1.     alespoň půl hodiny rozjímat nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastnit duchovních cvičení či jednodenního soustředění, které zahrnuje meditaci nad postavou sv. Josefa

2.     po příkladu sv. Josefa vykonat skutek tělesného či duchovního milosrdenství

3.     modlitba růžence, kterou se společně modlí snoubenci či rodina

4.     svěřovat každodenní práci sv. Josefovi nebo prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná

5.     modlitba k sv. Josefovi za pronásledovanou církev a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku

6.     modlitba či pobožnost ke cti svatého Josefa (církevně schválená, např. „K tobě, svatý Josefe“, Kancionál, č. 011) ve svátky spojené s tímto světcem, tedy 19. 3. a 1. 5., svátek Svaté rodiny, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefovi.

Staří lidé, nemocní, umírající a ti, kteří nemohou vycházet z domova, mohou získat dar plnomocných odpustků, jestliže se zřeknou zalíbení v hříchu, mají úmysl splnit obvyklé podmínky, jakmile to situace dovolí, pomodlí se ke sv. Josefovi a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

(více na www.svmoric.net, záložka Rok sv. Josefa)

 

Pamatujme na modlitbu v rodinách i v tomto postním čase. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny potřebné, nemocné i ty, kteří se o ně starají. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky nejen pro dobu postní, najdete také na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 9,2-10) Pán Ježíš odchází do samoty na vysokou horu a bere s sebou Petra, Jakuba a Jana. Na hoře se stane něco nečekaného: Ježíš se učedníkům ukáže v bělostně zářivých šatech a rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem, velkými proroky, kteří už dávno zemřeli. Po chvíli jsou zahaleni oblakem, z něhož se ozve hlas: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ Přestože Ježíšovi učedníci nechápou, vnímají blízkost Boha Otce a Božího království. Vědí, že s Ježíšem jsou v bezpečí a že Boží království je úžasné.

Milé děti, to je důležité i pro nás. Jestli toužíme prožít něco krásného jako apoštolové, poslouchejme Pána Ježíše, protože s Ježíšem je vždycky moc dobře. A to i tehdy, když něčemu nerozumíme nebo něco nechápeme.

„Jsi pro Ježíše tak drahý, že za tebe dal svůj život! (Iz 43, 4)“ je verš, kterým je označený nový plakátek, který si spolu s kartičkou nezapomeňte vyzvednout. Jaký obrázek je asi na plakátku ukrytý? Milé princezny a stateční rytíři, těšíte se?

 

Minulou neděli byla sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Ve farnosti sv. Mořice sbírka a dary činí 100 930 Kč, ve farnosti Hradisko 6 100 Kč. Za každý váš dar děkujeme!

 

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 4. 3. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 5. 3. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 6. 3. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Příští neděle 7. 3. je 3. neděle postní.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

Neděle 28. 2. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

Čtvrtek 4. 3. - kostel Všech svatých v Hradisku (17.15–18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 5. 3. - adorace v kapli sv. Vincence (7–13.30 hod.)

Neděle 7. 3. - kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.). (V kostele Všech svatých v Hradisku od 14 hod. bude místo adorace křížová cesta).

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ

PÁTEK             16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Prosíme, přijměte pozvání, ujměte se vedení křížové cesty a zapište se na rozpis, který je na stolečku u vstupu do kostela sv. Mořice. Děkujeme.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem (4. 3.) – kostel Všech svatých v Hradisku 17.15–18 hod.

První pátek v měsíci (5. 3.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

UPOZORNĚNÍ: V měsíci březnu se návštěva nemocných v obcích farnosti Hradisko uskuteční pravděpodobně až koncem měsíce, tj. před Velikonocemi. Termín bude upřesněn. V případě potřeby se prosím obracejte na P. Augustina (731 604 058) nebo P. Josefa (731 402 093).

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí budou zapisovány od pondělí 1. 3. v sakristii kostela a také ve farní kanceláři.

 

POSTNÍ KAPKY 2021

Krátké inspirace na každý den k hlubšímu prožívání postní doby můžete mít k dispozici prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

 

PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU

s názvem „Kříž je záchranou těch, kdo se topí“ vyšel jako příloha Katolického týdeníku č. 8 a je k dispozici také na www.katyd.cz. Zde je také možné si každý týden v sobotu odpoledne stáhnout zdarma aktuální vydání Katolického týdeníku. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože tento týdeník je financován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si Katolický týdeník na www.katyd.cz. Děkujeme!

 

JÍVOVÉ RATOLESTI (kočičky)

Milí farníci, s teplejším počasím se probouzí i příroda a dá se předpokládat, že již brzy při svých procházkách uvidíte rozkvetlé kočičky. Prosíme, nezapomeňte si je včas opatřit a připravit se tak na květnou neděli. Děkujeme.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Kunhuta

Kunhuta pocházela z lucemburské hraběcí rodiny a sňatkem s Jindřichem II. se stala bavorskou vévodkyní a římskou císařovnou. Ve svém postavení viděla povinnost být strážným andělem císaři i lidu. Měla zásluhu na Jindřichově spravedlivém panování i na dosazování opravdu zbožných a učených biskupů. Pro křivé nařčení byla podrobena tzv. "Božímu soudu" a bosá musela přejít rozžhavená železa. Bůh jí zázrakem pomohl dokázat nevinu. Po smrti Jindřicha vstoupila do kláštera, který založila a v něm žila i zemřela jako obyčejná řeholnice. Byla svatořečena r. 1200. Svatá Kunhuto, pros za nás!

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 2. 2021, 2. postní, (1. pátek)

Prosíme o milost prožít postní dobu ve víře, naději a lásce posíleni modlitbou, postem a ochotou rozdělit se.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost prožít postní dobu ve víře, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Anselm Grün:  Objevit cestu k prameni

Při putování je důležité dostatečně pít, abychom doplnili tekutiny, které jsme ze sebe vydali pocením. Na túrách jsme vždycky odkázáni na to, že najdeme potok nebo pramen, kde si budeme moci doplnit polní láhve. Stejný je i obraz našeho života. I zde vydáváme síly při práci a v nasazení pro druhé. Neustále potřebujeme pramen, z něhož bychom mohli načerpat občerstvení a obnovit ztracené síly. Pro mne je takovým pramenem všedního dne ticho. Ztiším se a obrátím se do vlastního nitra a tak se napojím na svůj vnitřní zdroj. Už ticho samo je tím zdrojem, který mi umožní načerpat osvěžení, podobně jako putování po horách nebo poslech krásné hudby. I tehdy se dotýkám svého nitra. Duše se naladí na stejnou vlnu, a jestliže byla unavená, osvěží se. Pojem natankování není jako obraz vhodný, jakkoliv se ho dnes s oblibou užívá, chceme-li vyjádřit, že potřebujeme doplnit své vnitřní nádrže. S plnou nádrží mohu jet pouze tak dlouho, pokud se zase nevyprázdní. Jsem-li ale ve styku se svým vnitřním pramenem, nepotřebuji tankovat, mohu z něj čerpat kdykoliv, protože tryská ve mně. Nesmím mu však klást překážky, aby nevyschl. On totiž neslouží mému egu, které se mi snaží namluvit, že se mohu neomezeně zatěžovat, ale chce skrze mne proudit dál. To je však možné jedině tehdy, když vykážu své ego na patřičné místo vzadu a nechám se prostoupit Duchem Svatým.

Audio: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-01-29-05-27-00/


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES