TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 7

1. neděle postní

21. 2. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Postní doba

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na posty a odříkání, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální odmítnutí hříchu, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu.

Toto obrácení je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho láskyplný vztah k nám, snažíme se s vděčností, pokorou a radostí odpovídat. 

(www.vira.cz)

 

„… a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ (Mt 6,4)

Almužna, modlitba, půst – vztah k bližním, vztah k Bohu, vztah k sobě samému – tři pilíře života křesťana. Postní doba je příležitost k tomu, aby loďka našeho života znovu zaujala přímý směr k cíli, od něhož se v bouřích života mohla odchýlit. Žijeme před Boží tváří.

(Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký)

 

“Teď jdeme do Jeruzaléma…”(Mt 20,18)

Tímto veršem nadepsal papež František poselství k letošní postní době. V paralele ke třem pilířům – půstu, almužně a modlitbě – se papež František zamýšlí nad postní dobou jako nad časem obnovení víry, naděje a lásky.

„V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry a bratry v Kristu. (…) Cesta chudoby a odříkání (půst), pomoc a láskyplný přístup ke zraněnému (almužna) a synovský rozhovor s Otcem (modlitba) nám umožní vyjádřit upřímnou víru, živou naději a činorodou křesťanskou lásku. (…)

Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha do svého života a dovolíme mu, aby si u nás „učinil příbytek“ (srov. Jan 14,23). (…)

Postní doba je tu, abychom měli naději, abychom znovu obrátili svůj zrak k trpělivosti Boha, který neustále pečuje o své stvoření (…)

Láska, která kráčí plná soucitu a bdělosti v Kristových stopách, je nejvyšším vyjádřením naší víry a naší naděje. Křesťanská láska se raduje, když vidí druhého růst, pobízí, abychom vycházeli ze sebe a vytvářeli společenství. Křesťanská láska je darem, který našemu životu dává smysl. Ani drobnost, o kterou se láskyplně rozdělíme, nezapadne, ale promění se ve zdroj života a štěstí. (…)

Milí bratři, milé sestry, v každé životní etapě je třeba věřit, doufat, milovat. Kéž nám toto pozvání prožít postní dobu jako cestu obrácení, modlitby a sdílení našich dober pomůže obnovit osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pramenem je Otcovo milosrdné srdce. (…)"

(z Poselství papeže Františka k postní době 2021)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 1,12-15) čteme o tom, jak Duch Svatý vyvedl Ježíše na poušť, aby se připravil na své poslání, tj. hlásání příchodu Božího království. A půst s modlitbou jsou tou nejlepší přípravou. Postit se znamená zříci se něčeho příjemného z velké lásky k Bohu. Takto posíleni dokážeme vítězit nad každým pokušením. Modlitba nám zase pomáhá, abychom v postu vytrvali po celou postní dobu, která už ve středu začala. Milé děti, dnes dostáváte poslední kartičku do třetího plakátu. Ten vám může během postní doby připomínat, že půst, modlitba i naslouchání Božímu slovu posiluje a vlévá do našich životů živou vodu. Prosme Ducha Svatého, aby nás vedl v naší upřímné snaze mít hezký vztah s Bohem i lidmi, dělat jim radost a připravit se tak na slavení Velikonoc.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 380 Kč ve farnosti sv. Mořice a 2 997 Kč ve farnosti Hradisko. Děkujeme za vaše dary!

 

Dnes je sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Pán hojně odplať vaši štědrost!

 

Svátky v týdnu

Pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Příští neděle 28. 2. je 2. neděle postní.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

neděle 21. 2. a 28. 2. – pravidelná adorace 19-20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ:

PÁTEK            16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Prosíme, přijměte pozvání, ujměte se vedení křížové cesty a zapište se na rozpis, který je na stolečku u vstupu do kostela sv. Mořice. Děkujeme.

 

POSTNÍ KAPKY 2021

Krátké inspirace na každý den k hlubšímu prožívání postní doby zasílané prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

 

Přednáška: Umělá inteligence, věda a víra

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na on-line přednášku Martina Kvapilíka na téma „Umělá inteligence, věda a víra: Má náš mozek ještě vůbec šanci?“ ve středu 24. 2. 2021 od 19 hod.

Moderuje Štěpán Bekárek. Odkaz naleznete na www.agkm.cz nebo pište na bekarek@agkm.cz a odkaz vám bude zaslán. Tamtéž lze zasílat dotazy na přednášejícího.

 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“

Postní almužna je jeden ze způsobů prožívání postní doby a výrazem našeho odhodlání měnit sama sebe prostřednictvím pomoci druhým.

Jak se zapojit?

·         Postní schránku si můžete vyzvednout v kostele.

·         Dospělí i děti si mohou v době postní něco odepřít a do pokladničky dát libovolný obnos, který pomůže potřebným.

·         Je-li ve vašem okolí rodina nebo člověk v sociální tísni, vložte lístek se jménem do postní schránky nebo se to pokuste vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě.

·         Nabídněte a přineste postní schránky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. 

·         Postní schránku, prosíme, přineste zpět do kostela na Květnou neděli, tj. 28. 3. 2021.

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a sociálně slabým rodinám. Přejeme Vám mnoho duchovní síly a radosti při prokazování milosrdné lásky bližním.

Za Charitu Kroměříž M. Provazník, pastorační asistent

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Roman

Tento světec od mládí tíhl k samotě a modlitbě. V klášteře v Lyonu se seznámil s pravidly řeholního života, odešel do hor a stal se poustevníkem. Později se k němu přidal i ovdovělý bratr, se kterým se v povahách doplňovali (jeden mírný, druhý přísný). Roman na výtky týkající se přílišné mírnosti odpovídal: „Nikdo nevidí do lidského srdce. Mnohý začal horlivě, ale stal se vlažným, a jiný lhostejný dosáhl vysokého stupně dokonalosti.“ Protože se k nim přidávali další muži, časem vystavěli dva kláštery. Sv. Roman bývá zobrazován jako mnich se zvonečkem a řetězem kolem těla nebo s košíkem chleba. Svatý Romane, pros za nás.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 2. 2021, 1. postní

Bože, ať postní dobu prožíváme s láskou a hlubokou úctou ke každému člověku a v touze po vzájemném přijetí i přes mnohé odlišnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať postní dobu prožíváme s láskou …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. Amen.

https://vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni1


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES