TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 6

6. neděle v mezidobí

14. 2. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Boží styl se projevuje v Ježíšově soucitu s každým člověkem v nouzi.

Ježíš, vtělené Slovo, odpovídá na naše „bolesti“ láskyplnou přítomností, která se sklání, bere za ruku a pozvedá (…) Boží Syn neukazuje svou moc shora, jaksi na dálku, nýbrž zblízka, v něžnosti a soucitu. A tento soucit pramení z intimního vztahu s Otcem: před svítáním i po západu slunce se Ježíš vzdaloval a zůstával sám v modlitbě. Tady bral sílu konat svoji službu slova i uzdravování.

(z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně 7. 2. 2021)

 

V únoru 2021 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí: „Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření.“

(celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

Sestry a bratři, milí farníci, kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem. Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

 

Pamatujme také na nemocné a na ty, kdo nemohou přicházet do kostela, ať nejsou osamoceni, ale mají spojení s rodinou i s farností. Kněží jsou připraveni posloužit svátostmi. Nebojte se zavolat vašim blízkým kněze. A máme také akolyty, kteří jim ochotně přinesou svaté přijímání.

 

K opatřením, která omezují účast na bohoslužbách, přistupuje i mrazivé zimní počasí, sníh a led. Chci připomenout vám všem, kdo z vážných důvodů nemůžete přijít na nedělení bohoslužbu, že i na dálku vytváříme duchovní společenství. Při sledování mše svaté v domácnosti, nezapomeňte, že jde o modlitbu. Připravte se na ni a vytvořte si hezké prostředí. Můžete si vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní. Odložte také vše, co by vás mohlo rozptylovat. Prožívejte sledování mše svaté tak, jako byste byli v kostele.

Nejen pro rodiny s dětmi, připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc webovou stránku“ „NEDĚLE V RODINĚ – rodina ji prožívá spolu.“ Můžete na ni vstoupit i přes internetovou stránku naší farnosti www.svmoric.net. (Záložka Užitečné odkazy: Liturgický rok společně v rodině). Existuje také v mobilní aplikaci. Pod názvem „Neděle v rodině“ si ji můžete stáhnout na Google Play.

Účast na mši svaté ve všední den, není náhradou za nedělní bohoslužbu. Přesto velmi doporučuji těm, kdo mají obavy setkat se ve větším společenství, aby přišli na mši svatou alespoň jednou týdně ve všední den. Tam je počet účastníků menší a každá mše svatá je jedinečným setkáním s Pánem. Jeho oběť je zdrojem milostí a Božího požehnání.

Tak jako 11. února i dnes je ranní mše svatá v kostele sv. Mořice obětována za nemocné a ty, kteří o ně pečují. Vám všem zvláště vyprošujeme Boží pomoc, ochranu a požehnání.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v úryvku dnešního evangelia (Mk 1, 40-45) Pán Ježíš opět uzdravuje, tentokrát z velmi těžkého onemocnění – malomocenství. Tehdy tato nemoc nebyla léčitelná a pro nemocného znamenala život v samotě mimo rodinu i město a pomalou smrt. Odvaha malomocného a jeho pokorná prosba o uzdravení se Pána Ježíše hluboce dotýká. Má s ním soucit, vztáhne k němu ruku a dotkne se jej se slovy: „Chci (tě uzdravit), buď čistý!“ K žádné naší upřímné modlitbě není Pán Ježíš lhostejný. Podává nám ruku, aby nás pozvedal, těšil a pomáhal nám na cestě do Božího království. Ježíš CHCE pro každého z nás to nejlepší, proto stojí za to jít za Ním, setkávat se s Ním a naslouchat Mu! Přestože se nám někdy nechce…

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán hojně odplať vaši štědrost!

 

POPELEČNÍ STŘEDA (17. 2.) – POŘAD BOHOSLUŽEB:

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 

Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky. Bude udělována také na začátku mše svaté o 1. neděli postní.

 

UPOZORNĚNÍ:

* ve středu 17. 2. NEBUDE mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele

* ve čtvrtek 18. 2NEBUDE mše sv. v kostele Všech svatých v Hradisku

 

Příští neděle 21. 2. je 1. neděle postní.

Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 742 381 Kč.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

neděle 14. 2. a 21. 2. – pravidelná adorace 19-20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ:

STŘEDA          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele (od 24.2.)

PÁTEK             16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          16.30 hod.        kaple sv. Kříže

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

 

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou ještě volné úmysly mší svatých na toto čtvrtletí. Zapisují se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

V kanceláři jsou také ještě k dostání pamětní medaile k Roku sv. Jana Sarkandra.

 

V úterý 16. 2. slaví Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Milí dárci, máte velké srdce a i za nepříznivých podmínek stále dokazujete, že láska a dobro umí překonávat všechno zlé. Do kasiček umístěných v obcích na Kroměřížsku jste darovali 504 063 Kč. V samotné Kroměříži a jejím okolí činily vaše příspěvky 119 078 Kč, z toho jen v kostele Panny Marie jste vložili do tříkrálové pokladničky obnos 43 212 Kč, u sv. Mořice pak 34 277 Kč. Celkem „osobní“ Tříkrálová koleda na Kroměřížsku vynesla 623 141 Kč!

Nadále pokračuje možnost přispívání do tzv. ON-LINE kasičky, tj. přes složenku či převodem na tříkrálový účet: 66008822/0800, VS 77707012, nebo zasláním dárcovské SMS, a to až do 30. 4. 2021. Více na www.trikralovasbirka.cz.

Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“

Postní almužna je jeden ze způsobů prožívání postní doby a výrazem našeho odhodlání měnit sama sebe prostřednictvím pomoci druhým.

Jak se zapojit?

o    Postní schránku si můžete vyzvednout v kostele / kapli (od 1. neděle postní).

o    Dospělí i děti si mohou v době postní něco odepřít a do pokladničky dát libovolný obnos, který pomůže potřebným.

o    Je-li ve vašem okolí rodina nebo člověk v sociální tísni, vložte lístek se jménem do postní schránky nebo se to pokuste vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě.

o    Nabídněte a přineste postní schránky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit.

o    Postní schránku, prosíme, přineste zpět do kostela na Květnou neděli, tj. 28. 3. 2021.

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a sociálně slabým rodinám.

Přejeme Vám mnoho duchovní síly a radosti při prokazování milosrdné lásky bližním.

Za Charitu Kroměříž Bc. Martin Provazník, pastorační asistent

 

Postní kapky 2021

Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Hlavním tématem této pastorační aktivity, kterou i letos nabízí farnost Dolní Němčí, je Boží milosrdenství. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké inspirace a tak dobře prožít postní dobu a připravit se na svátky Kristova vzkříšení. Více na www.postnikapky.cz nebo na plakátku.

 

Malý průvodce postní dobou 2021 pro mobilní zařízení

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Pravidelně vydávaný a oblíbený průvodce nabízí opět pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.

Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu Roku sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef.

Tištěná podoba Malého průvodce postní dobou je pro letošní rok již rozebrána, zájemci mohou využít elektronickou aplikaci a zdarma si ji stáhnout do svých mobilních zařízení. Pro systém Android je již nyní ke stažení  přes „Obchod Play“. V nejbližších dnech bude průvodce k dispozici jako aplikace i pro uživatele mobilů se systémem iOS.

(www.cirkev.cz)

 

On-line seminář - BLOGOVÁNÍ

První ze vzdělávacích seminářů celoročního projektu „Digitální evangelizace“ se uskuteční v sobotu 20. 2. 2021 od 16 hod. na ZOOMU. Seminářem provede bloggerka Katka Sedláčková. Seminář potrvá 60 minut a bude prostor pro dotazy nebo vzájemný dialog. Po přihlášení se na www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/ vám budou e-mailem zaslány podrobnosti k účasti na semináři, který je zdarma.

 

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Oblíbený týdenní pobyt pro děti s babičkami a dědečky plánujeme v termínu od 25. - 31. 7. 2021 v centru Olomouce s ubytováním kousíček od parku - v prostorách arcibiskupského kněžského semináře. Budeme poznávat krásy i něco z historie Olomouce a hlavně prožijeme nádherný týden s prarodiči.

Přihlášky od února: www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba Markéta Matlochová,

matlochova.marketa@ado.cz, tel 720 110 750.

 

Maturitní obory na SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži

Střední odborná škola sv. Jana Boska, kterou v Kroměříži zřizuje Arcibiskupství olomoucké, nově nabízí na školní rok 2021/2022 dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou a to v oborech „Zahradnictví“ a „Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství“. Přihlášku pro denní i kombinované studium je třeba podat do 1. 3. 2021.

Škola vedle toho nabízí zájemcům tříleté učební obory s výučním listem: „Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“, „Zemědělec – farmář“ a „Zahradník“. Součástí školy je také internát a středisko volného času, jejichž chod zajišťují bratři řádu Salesiánů Dona Boska. Více na www.sosbosko.cz.

 

EKOVÝZVA

U příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si´ připravilo Katechetické centrum Olomouc celoroční materiál, který nabízí náměty pro šetrnější přístup k životnímu prostředí. Jedná se o 12 impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Jednotlivá témata jsou zpracovaná vždy ve 4 oddílech.

Každý den začíná MEDITACÍ - ztišením, uvědomováním si Boží přítomnosti tady a teď a také v celém světě. Jde o rozhovor s Bohem o všech mých nadějích i obavách a načerpání sil do dalšího žití. Druhým krokem jsou VZTAHY a péče o ně. Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu. Na ni pak navazuje AKCE, tj. konkrétní kroky. Záleží pak na každém, jak toto téma uchopí a začlení do svého života.

Více na plakátku na nástěnce nebo na: www.katechetiolomouc.cz

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Juliána, panna a mučednice

Narodila se bohatým pohanským rodičům v Nicomédii, na území dnešního Turecka, koncem 3. stol. Byla nadaná, a jak dospívala, toužila stále víc po vědění a pravdě. Odvrátila se od pohanství a stala se křesťankou. Její otec ji však přislíbil pohanskému mladíku Eleusiovi. Ona ale trvala na tom, že jen v Kristu je manželství posvátným a milostiplným svazkem dvou srdcí a že mu podá ruku jen tehdy, očistí-li a posvětí-li tuto pozemskou lásku vírou v Krista. Eleusius se jejím požadavkem cítil velice pobouřen. Byla proto krutě mučena a nakonec sťata. Svatá Juliana je zobrazována s ďáblem, který jí leží u nohou a ona ho drží na řetěze. K jejím atributům náleží též meč nebo palma.

Svatá Juliáno, pros za nás!

 

Modlitba k sv. Josefovi 

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě svěřil Bůh svého Syna,

v tebe vložila Maria svou důvěru.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Ó svatý Josefe, buď otcem i nám

a veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a ochraň nás před každým zlem. Amen.

(z Apoštolského listu Svatého otce „Patris corde“ (Otcovským srdcem), 8. 12. 2020)

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 14. 2. 2021, 6. mzd.

Bože Otče, Ty chceš, abychom se posvěcovali prací i odpočinkem. Uč nás na přímluvu sv. Josefa, pracovat a odpočívat, abychom vše dělali z lásky k Tobě a svým bližním ke Tvé větší cti a slávě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože Otče, Ty chceš, abychom se posvěcovali

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Lev XIII., stejně jako současný papež František, byl velkým ctitelem sv. Josefa a svěřil pod jeho ochranu svůj pontifikát. Jeho modlitba ke sv. Josefu, recitovaná na závěr růžence, si získala velikou oblibu:

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.
(Lev XIII.)

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30798


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES