TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 5

5. neděle v mezidobí

7. 2. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„JENOM JEDEN JE VÁŠ MISTR, A VY VŠICHNI JSTE BRATŘI“ (Mt 23,8)

Vztah důvěry je v péči o nemocné prvořadý. Ježíš nás vybízí, abychom se před druhým člověkem zastavili, naslouchali mu, navázali upřímný a osobní vztah, abychom s ním soucítili, vnímali jeho rozpoložení a jeho utrpení až do té míry, že je vezmeme na sebe a pomůžeme mu (srov. Lk 10,30–35). (…)

Bratrská láska v Kristu totiž vytváří společenství, které je schopno uzdravovat, nikoho neopouští, přijímá především ty nejslabší a jde jim vstříc. (…)

Ježíšovo uzdravení je vždy důsledkem setkání, vzájemného vztahu. Ježíš přináší Boží dar a odpovídá na něj ten, kdo ho přijme. Ježíš to shrnuje slovy: „Tvá víra tě zachránila.“ (…)

(z Poselství papeže Františka k 29. světovému dni nemocných 11. 2. 2021)

 

Papež František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům. V celé církvi se bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují.

(www.radiovaticana.cz, 31. 1. 2021)

 

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36)

„…Jen stěží dokážu pochopit, proč mne Pán tak miluje, proč jsem mu tak drahý. Nedokážu pochopit, jak to dokázal, proč toužil přemoci moje srdce svojí láskou, mohu jen říci: ,Dostalo se mi milosrdenství.’“ (D. Bonhoefer)

„… Milosrdenství je skutečně nejvyšším vyjádřením lásky, křesťanské lásky. (…) Milosrdenství je láska, která umí přijmout každého bližního, zvláště toho nejchudšího a nejpotřebnějšího. Je to láska, která se nešetří, je hojná, je pro všechny, je konkrétní. Je to láska, která vzbuzuje vzájemnost, jež je nejzazším cílem milosrdenství, bez kterého by zůstala jen spravedlnost, sloužící k vytvoření rovnosti, ne však bratrství.“ (Ch. Lubichová)

(Slovo života – únor 2021, Hnutí fokoláre)

 

Sestry a bratři, milí farníci, kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem. Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, dnešní úryvek evangelia (Mk 1,29-39) zachycuje Ježíše při naplňování svého poslání: promlouvá v synagoze, uzdravuje, vyhání zlé duchy, hlásá radostnou zvěst o příchodu Božího království všem lidem. A nezapomíná ani na modlitbu! Dokonce vstane dříve než ostatní, aby na tichém místě rozmlouval se svým nebeským Otcem a tak čerpal sílu do nového dne i moudrost ke správným rozhodnutím. Milé děti, tím dává Ježíš příklad i nám. Každý den začněme a ukončeme modlitbou. Pán Ježíš je s námi stále jako dobrý přítel, proto se k Němu v myšlenkách můžeme obracet s tím, co prožíváme, kdykoli během dne. Ať se nám daří dobře prožívat každičký den a dělat tak radost rodičům, sobě i Pánu Ježíši!

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 8. 2. – sv. Josefíny Bakhity, panny, MEZINÁRODNÍ DEN MODLITEB ZA OBĚTI OBCHODU S LIDMI

Středa 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny

Čtvrtek 11. 2. – Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 

Příští neděle 14. 2. je 6. neděle v mezidobí.

Mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za nemocné a ty, kteří o ně pečují.

 

Příští neděli se také uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

Následující neděli (21. 2.) pak bude příležitost přispět do sbírky Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

 

Mše svaté za nemocné

Čtvrtek 11. 2.

10.30 hod. - kaple sv. Vincence de Paul

17.00 hod. - kostel sv. Mořice

18.00 hod. - kostel Všech svatých v Hradisku

Neděle 14. 2.

7.45 hod. - kostel sv. Mořice

 

ADORACE

Neděle 7. 2. - kostel Všech svatých v Hradisku (14-15 hod.), kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

Neděle 14. 2. - kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Do ONLINE kasičky můžete přispět až do 30. 4. 2021, tj. přes složenku či převodem na tříkrálový účet: 66008822/0800, VS 77707012, nebo zasláním dárcovské SMS. Více na www.trikralovasbirka.cz. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Josefína Bakhita

Její pravé jméno neznáme. Pocházela z muslimské rodiny v Súdánu, ale jako malá byla někdy po roce 1870 unesena do otroctví a pojmenována Bakhita, což znamená „šťastná“. Zažila kruté zacházení a neustálé střídání pánů, až se dostala do rodiny italského konzula. Kdyby si pamatovala, odkud pocházela, pomohl by jí vrátit se do rodné vesnice. Nakonec ji konzul vzal s sebou při svém návratu do Itálie. Tam se již jako svobodná stala chůvou maličké dcerky konzulových přátel. S ní se později dostala do ústavu sester kanosiánek, kde se setkala s vírou v Boha a přijala křest i nové jméno Josefína. Pána si tak zamilovala, že se rozhodla stát se jednou ze sester a ony ji mezi sebe přijaly. Pro barvu pleti dostala přezdívku Africký květ. Dožila se vysokého věku, ještě za druhé světové války ošetřovala raněné. Zemřela v pověsti svatosti roku 1947. Za svatou byla prohlášena 1. 10. 2000. Kéž po vzoru svaté Bakhity nenosíme ve svém srdci nenávist k těm, kteří nám ublížili.

Svatá Josefíno Bakhito, pros za nás!

 

Národní týden manželství

Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství (NTM).  Během ní si připomínáme důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Rodina, ve které vyrůstáme, každého z nás zásadně ovlivňuje a pokud jsme rodiči, tak také my ovlivňujeme životy nám svěřených dětí.

Motto letošního NTM nese název O manželství a dětech a probíhá 8. - 14. února 2021.  Materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na www.tydenmanzelstvi.cz.

 

EKOVÝZVA

U příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si´ připravilo Katechetické centrum Olomouc celoroční materiál, který nabízí náměty pro šetrnější přístup k životnímu prostředí. Jedná se o 12 impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Jednotlivá témata jsou zpracovaná vždy ve 4 oddílech.

Každý den začíná MEDITACÍ - ztišením, uvědomováním si Boží přítomnosti tady a teď a také v celém světě. Jde o rozhovor s Bohem o všech mých nadějích i obavách a načerpání sil do dalšího žití. Druhým krokem jsou VZTAHY a péče o ně. Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu. Na ni pak navazuje AKCE, tj. konkrétní kroky. Záleží pak na každém, jak toto téma uchopí a začlení do svého života.

Více na plakátku na nástěnce (v kostele sv. Mořice v blízkosti kropenky) nebo na:

www.katechetiolomouc.cz

 

Maturitní obory na SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži

Střední odborná škola sv. Jana Boska, kterou v Kroměříži zřizuje Arcibiskupství olomoucké, nově nabízí na školní rok 2021/2022 dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou a to v oborech „Zahradnictví“ a „Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství“. Přihlášku pro denní i kombinované studium je třeba podat do 1. 3. 2021.

Škola vedle toho nabízí zájemcům tříleté učební obory s výučním listem: „Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“, „Zemědělec – farmář“ a „Zahradník“. Součástí školy je také internát a středisko volného času, jejichž chod zajišťují bratři řádu Salesiánů Dona Boska. Více na www.sosbosko.cz.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 7. 2. 2021, 5. mzd.

Prosíme o milost, abychom stále nacházeli nové cesty a způsoby pomoci lidem kolem nás v materiální a duchovní oblasti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost, abychom stále nacházeli …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Rodina sílí modlitbou (2.)

některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny:

1. První je rodina, která se modlí.

2. rodina opatruje víru. Apoštol Pavel na sklonku svého života činí zásadní bilanci a říká: „Víru jsem uchoval“ (2 Tim 4,7). Ale jak ji uchoval? Nikoli v trezoru! Nezakopal ji do země, jako onen poněkud líný služebník. Svatý Pavel přirovnává svůj život k boji a běhu. Uchoval víru, protože se neomezil na to, že ji bránil, nýbrž hlásal ji, šířil a nesl ji daleko. … Svatý Pavel uchoval víru, protože ji daroval tak, jak ji přijal, vydal se na periferie a neopevnil se v obranných pozicích.

Také zde se můžeme ptát: jakým způsobem opatrujeme v rodině svoji víru? Držíme si ji pro sebe, ve své rodině jako privátní dobro, jako bankovní konto, anebo se o ni dovedeme dělit svědectvím, přívětivostí a otevřeností vůči druhým? Křesťanské rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním životě, konají všední věci a přidávají do všeho sůl a kvas víry! Uchovat víru v rodině a do všeho denně dávat sůl a kvas víry.

3. rodina žije radostí. (zkráceno)

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19029


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES