TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 4

4. neděle v mezidobí

31. 1. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem

a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 

(vstupní modlitba nedělní liturgie)

 

Dnešní neděli si připomínáme SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM. Ten se slaví od r. 1954 vždy poslední neděli v lednu a byl založen Raoulem Follereau, francouzským spisovatelem a novinářem přezdívaným „apoštol malomocných“.

 

 

Blahopřejeme dětem a mládeži, že zvládli první pololetí tohoto velmi zvláštního školního roku. Radujeme se s těmi, kteří získali pěkné známky. Povzbuzujeme ty, kterým se ne všechno podařilo, aby nebyli smutní. Obnovte svou snahu. Nebojte se, vaše námaha bude oceněna. A buďte si jistí: Bůh požehná vaše dobré úsilí.

 

V tomto období podávání přihlášek na školy se na nás také obrací svým pastýřským listem (26. 1. 2021) arcibiskup Jan Graubner: „Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.“ Dále v listu otec arcibiskup představuje širokou nabídku církevního školství v diecézi a k odvaze vybízí také ty, kdo uvažují o kněžství.

Více na www.ado.cz.

 

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, dnešní úryvek evangelia (Mk 1,21-28) představuje Ježíše jako mocného krále. Jedinou větou vyhnal z člověka zlého ducha. Ukazuje nám, že Boží slovo má moc, a tak je dobře, že se je učíme poznávat a rozumět mu. Slovo každého z nás má moc! Dobrým slovem šíříme dobro, zlým zaséváme zlo nebo druhému ubližujeme. Když vyjádříme svoji lásku a řekneme mamince, jak moc ji máme rádi, povzbudí ji to, přestože je unavená. Rovněž naše poděkování či pochvala může působit jako pohlazení. Je tedy důležité dávat si pozor na to, co a jak říkáme. V tom nám pomáhá, když Božímu slovu nasloucháme a přemýšlíme o něm, protože nás učí moudrosti. Vidíme to i na plakátku, který si lepíme z kartiček.  Bible, v níž je zapsané Boží slovo, je jako životodárný pramen. Boží slovo je živá voda, která nás občerstvuje, inspiruje k radosti, vlídnosti, trpělivosti, dobrotě… a pomáhá nám v každodenním životě následovat Ježíše do Božího království.

 

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali ve farnosti sv. Mořice 12 880 Kč, ve farnosti Všech svatých v Hradisku 3 060 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který dnešní neděli  31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

 

Svátky v týdnu:

Úterý 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu a 25. SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÝCH OSOB (Hromnice)

Středa 3. 2. – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – na závěr mše svaté bude uděleno Svatoblažejské požehnání.

Čtvrtek 4. 2.  čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 5. 2. – památka sv. Agáty, panny a mučednice, první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 6. 2. – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 7. 2. je 5. neděle v mezidobí.

 

Pořad bohoslužeb v úterý 2. 2.

17 hod. – kostel sv. Mořice

18 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Mše svatá za ženy, maminky i děti

Každoročně slavíme o svátku Uvedení Páně do chrámu mši svatou za ženy a matky. V našich farnostech je několik společenství „Modlitby matek“. Chceme tyto iniciativy propojit v úterý 2. 2., kdy bude za ženy a matky obětována mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. a v kostele Všech svatých v 18 hod. Při mši svaté budeme zároveň prosit i za děti v našich rodinách.

 

ADORACE

Neděle 31. 1. - kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

Čtvrtek 4. 2. - kostel Všech svatých v Hradisku (17.15–18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 5. 2. - adorace v kapli sv. Vincence (7–13.30 hod.)

Neděle 7. 2. - kostel Všech svatých v Hradisku (14-15 hod.), kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření

čtvrtek před prvním pátkem (4. 2.) – kostel Všech svatých v Hradisku 17.15–18 hod.

první pátek v měsíci (5. 2.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

 

Pravidelná návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

se uskuteční jen na přání nemocných a to po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651. P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko a to ve čtvrtek 4. 2. v dopoledních hodinách.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB k Panně Marii Neposkvrněného Početí

se uskuteční ještě v neděli 31. 1. a v úterý 2. 2. jako duchovní most modlitby, tj. každý ve svém domově, vždy od 14 do 15 hod.

S vděčností Pánu i všem, kteří se zapojili, děkuje Jarmila Pořízková.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Do ONLINE kasičky může přispět až do 30. 4. 2021, tj. přes složenku či převodem na tříkrálový účet: 66008822/0800, VS 77707012, nebo zasláním dárcovské SMS. Více na www.trikralovasbirka.cz. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Agáta

Narodila se na Sicílii v zámožné rodině kolem roku 225. Císařský náměstek Quintianus v době pronásledování křesťanů chtěl získat ji i její majetek. Veškeré jeho úsilí, aby odpadla od Krista, bylo marné. Zůstala věrná Nebeskému ženichovi a nedala se oblomit ani krutým mučením, na jehož následky zemřela. Patří mezi prvomučednice, je jednou ze sedmi žen (vyjma P. Marie), které jsou jmenovány v římském kánonu při mši svaté. Je ochránkyní před zemětřesením a od 20. století je uctívána také jako patronka chránící před nemocemi (nádory) prsu.

Svatá Agáto, pros za nás!

 

Digitální evangelizace

Křesťanský ekumenický web Signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře – zejména pro mládež, otevřen je ovšem každé generaci. Každý měsíc odvysílá přednášku zaměřenou na otázky mladých lidí ve víře i v běžném životě (Kritické myšlení, Jak vést rozhovor s Bohem, Sociální sítě, Sexualita apod.). Semináře jsou ZDARMA a ON-LINE, skrze platformu ZOOM. Přihlášení probíhá na: www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/.

 

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Oblíbený týdenní pobyt pro děti s babičkami a dědečky plánujeme v termínu od 25. - 31. 7. 2021 v centru Olomouce s ubytovaním kousíček od parku - v prostorách arcibiskupského kněžského semináře. Budeme poznávat krásy i něco z historie Olomouce a hlavně prožijeme nádherný týden s prarodiči.

Přihlášky od února: www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba Markéta Matlochová,

matlochova.marketa@ado.cz, tel 720 110 750.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 31. 1. 2021, 4. mzd., (1. pátek)

Prosíme za mládež, aby s Boží pomocí zvládla tuto náročnou dobu a odpovědně pokračovala ve vzdělávání, osobním růstu a dozrávání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán je světlo národů,
Pán je sláva svého lidu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mládež, aby s Boží pomocí zvládla …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Papež František: Rodina sílí modlitbou (1.)

některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny:

1. První je rodina, která se modlí. Evangelní pasáž zdůrazňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob farizeje a autentický způsob modlitby celníka. Ve světle tohoto Slova bych se chtěl zeptat vás, drahé rodiny: modlíte se někdy v rodině? Někdo ano, to vím. Avšak mnozí mi řeknou: ale jak? Přece stejně jako ten celník, to je jasné: pokorně a před Bohem. Každý na sebe pokorně nechá spočinout Pánův pohled a prosí Jeho dobrotu, aby přišla k nám. A jak v rodině? Zdá se totiž, že modlitba je osobní záležitost a navíc v rodině nikdy není dost příhodného času a klidu... Ano, to je pravda, ale je také otázkou pokory, uznat, že potřebujeme Boha, jako celník. Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují Jeho pomoc, Jeho sílu, Jeho požehnání, Jeho milosrdenství, Jeho odpuštění. A k tomu je zapotřebí jednoduchosti. K modlitbě v rodině je nezbytná prostota. Společná modlitba „Otče náš“ u stolu je snadná. I modlitba růžence v rodině je velmi krásná a dodá spoustu síly! A také modlitba za sebe navzájem! Manžela za manželku, manželky za manžela, obou za děti, dětí za rodiče, za prarodiče… Modlit se za sebe navzájem. To je modlitba v rodině a modlitba činí rodinu silnou.

2. Rodina opatruje víru.

3. Rodina žije radostí. (zkráceno)

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19029


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES