TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 3

3. neděle v mezidobí

24. 1. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

připomíná význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Papež František odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií:

Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené…“.

Mezi mnoha svatými, kteří jsou svědky evangelia Ježíše Krista, může být příkladem svatý Jeroným – kvůli své velké lásce k Božímu slovu. Byl „neúnavný učenec, překladatel, hluboký znalec a vášnivý šiřitel Písma svatého…  V Písmu svatém, kterému naslouchal, nalezl Jeroným sám sebe, tvář Boží i tvář bratrů a sester – a prohloubil svou lásku k životu ve společenství. …

„Boží slovo slyšené a slavené, zejména v eucharistii, živí a vnitřně posiluje a uschopňuje k důvěryhodnému evangelnímu svědectví v každodenním životě.“

(z Nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti k neděli Božího slova ze 17. 12. 2020)

 

Bože, ty víš o všech našich záměrech a cestách.

Dopřej nám citlivější vnímavost vůči tomu,

co nám sděluješ, abychom se Tebou nechali oslovit

a nasměrovat k tomu, k čemu nás zveš. Amen.

(P. Petr Chalupa, ředitel Biblického díla)

 

Dnes je sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se dříve konala na podzim ve „dnech Bible“. Děkujeme za vaši štědrost.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 13 170 Kč, ve farnosti Všech svatých v Hradisku 3 086 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který v neděli  31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

 

Úmysly mší svatých na toto čtvrtletí se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, dnešní úryvek evangelia (Mk 1,14-20) opět vypráví o povolání prvních Ježíšových učedníků, tentokrát z pohledu evangelisty Marka. Ani tuto neděli nezůstává Ježíšovo pozvání „Pojď za mnou!“ bez odezvy. Ti, kteří touží po Božím království a tuto pobídku zaslechnou, ihned všeho zanechají a jdou za Pánem Ježíšem. Milé děti, každý den se na nás Pán Ježíš obrací slovy: „Pojďte za mnou.“ Při modlitbě, při slavení mše svaté, při konání dobrých skutků i při vytváření pěkných vztahů doma, ve škole, mezi kamarády… Ať nám Ježíšova blízkost pomáhá s radostí putovat do Božího království a vyprošovat tuto milost těm, kteří Ježíšovo pozvání ještě nezaslechli.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Úterý 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Čtvrtek 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

Příští neděle 31. 1. je 4. neděle v mezidobí a zároveň je SVĚTOVÝM DNEM POMOCI MALOMOCNÝM.

 

ADORACE

v kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli  24. 1. a 31. 1. od 19 do 20 hod.

 

V kanceláři jsou ještě k dostání pamětní medaile k Roku sv. Jana Sarkandra.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB k Panně Marii Neposkvrněného Početí

pokračuje o nedělích až do Hromnic jako duchovní most modlitby, tj. každý ve svém domově, vždy od 14 do 15 hod. Termíny: neděle 24. 1., 31. 1. a úterý 2. 2. 2021.

Za společnou a vytrvalou modlitbu děkuje Jarmila Pořízková.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Ještě dnešní neděli (24. 1.) můžete přispět do Tříkrálové sbírky a to těmito způsoby:

1) v kostele sv. Mořice (u vstupu do Bolestné kaple) vložit do zapečetěné pokladničky, která je viditelně označena; v některých obcích farnosti Hradisko do pokladničky, kterou obecní úřad umístil na veřejně dostupném místě, 2) poslat na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 (VS 77707012), 3) poslat do on-line kasičky prostřednictvím www.trikralovasbirka.cz, 4) zaslat dárcovskou SMS (podrobněji na letáčku v kostele).

Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

prožíváme do 25. 1., kdy slavíme svátek Obrácení apoštola Pavla. Právě myšlenka spojit modlitby za jednotu křesťanů s tímto svátkem apoštola národů vedla ke vzniku týdne modliteb za jednotu. Papež František nás tyto dny znovu povzbudil k modlitbě a připomněl: „V posledních desetiletích se díky Bohu pokročilo hodně vpřed, ale je zapotřebí vytrvat v lásce, v modlitbě, s důvěrou a neúnavně. Tuto cestu podnítil Duch svatý v církvi, křesťanech a nás všech. Modlit se znamená bojovat za jednotu.“

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2021 je k dispozici na vývěsce a na www.svmoric.net. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

Obnovme kostely

Zaniklé nebo poškozené kostely a kapličky nejsou jen záležitostí pohraničí. Lidé, kteří si mysleli, že umlčí Boha tím, že zničí kostel, dosáhli toho, že dům Boží už nestojí nebo neslouží svému účelu. My se můžeme o to více modlit za ty, kteří to způsobili nebo za ty, kteří žijí v blízkosti poškozeného prázdného kostela, aby jim to nebylo lhostejné. Můžeme si duchovně adoptovat nějaké místo, zaniklou farnost, nějaké takové místo navštívit a pomodlit se tam za dar víry. Možná jsme se již mnohokrát přesvědčili o tom, že Duch vane, kudy chce. 

Více na: www.znicenekostely.cz.

 

Zakázaný Bůh

Nový cyklus "Zakázaný Bůh" připravilo brněnské studio České televize a na ČT2 je vysílán vždy ve čtvrtek od 21.30 hodin. Přináší příběhy, které dokumentují dějiny střetu katolické církve s komunistickým režimem v Československu v letech 1945-1989. Příběh Františka kardinála Tomáška, který se stal symbolem usmíření, celý cyklus uzavře.

 

Triduum Modliteb matek

Ve dnech 29. - 31. ledna probíhá první letošní Triduum Modliteb matek. V kostele v Hradisku se setkáme každý den v 15.00 ke společným modlitbám, kterými se přidáme k tomuto celosvětovému hnutí. Srdečně zveme nejen maminky a babičky, které se pravidelně setkávají ve skupinkách, ale všechny ostatní, abychom společně poděkovaly, odevzdaly své problémy Bohu a ujistily se o Jeho požehnání pro naše děti a rodiny.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – Anděla Merici

Jméno Anděla se dává velmi zřídka: Co kdyby z ní vyrostla zlá žena?

V dřívějších dobách bylo ale toto jméno dost časté. Anděla Merici žila před pěti staletími a ačkoli neměla velké vzdělání ani rodinné zázemí (těsně po 20. roce života již neměla rodiče ani příbuzné), vnímala nutnost podporovat rodiny. Velkou pomoc pro budoucí rodiny viděla ve výchově dívek. Učila je praktické činnosti a poznávat a milovat Boha. Když se kolem ní shromáždilo více žen, zvolily si za patronku sv. Voršilu a toto společenství existuje dodnes.

Svatá Andělo, pros za nás.

 


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES