TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 2

2. neděle v mezidobí

17. 1. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 


„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9)

(Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. 1. 2021)

 

Bože, náš Otče, odhaluješ nám svou lásku

skrze Krista i skrze naše bratry a sestry.
Otevři nám srdce, abychom se přijímali

navzájem se všemi svými rozdíly a žili v odpuštění.
Dej, ať společně tvoříme jedno tělo a v něm

ať se mohou projevit dary každého člověka.
Kéž společně dokážeme být odrazem živého Krista.
Amen.

(Z modlitby 3. dne)

 

 

Sestry a bratři, milí farníci, počet účastníků bohoslužeb je stále omezen. Děkuji vám za dodržování opatření, vzájemnou vstřícnost a ohleduplnost. Buďme vytrvalí v modlitbě. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v úterý 19. 1. své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

„Spojení s Kristem, k němuž svátost eucharistie směřuje, se má projevovat v celém našem životě; tak abychom s vírou stále uvažovali o přijatém daru, abychom pod vedením Ducha svatého prožívali každodenní život v díkůčinění a abychom přinášeli ovoce účinnější lásky.“

(srov. Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, č. 23)

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Ať Pán odmění vaši štědrost!

Mnozí z vás, milí farníci, nepřicházíte do kostela z důvodu ochrany před koronavirem, ale sledujete bohoslužby v médiích a jste s námi duchovně spojeni. Díky za vaše modlitby. Pokud chcete finančně přispět na potřeby farnosti, můžete poslat dar na farní účet. Farnost sv. Mořice: 1480047389/0800, farnost Hradisko: 1480046319/0800. Informace najdete i na webové stránce farnosti. „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.

 

Velké poděkování patří všem, kteří se v uplynulém týdnu v našich kostelech zapojili do povánočního úklidu.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, úryvek dnešního evangelia (J 1,35-42) zachycuje chvíle, kdy se Ježíš setkává s prvními ze svých učedníků. Ptá se jich, co by si přáli, a pobízí je, aby šli za Ním a více se poznali. Toto milé pozvání adresuje Pán Ježíš také každému z nás: „Pojďte a uvidíte!“ Kdykoli se s Ním můžeme setkat – při ztišení a naslouchání v modlitbě nebo v kostele u svatostánku. Ježíše zajímá, co děláme, co potřebujeme, z čeho máme radost, co je pro nás těžké. A my Mu můžeme povyprávět všechno, čím naše srdce přetéká, s čím si děláme starosti. On je nám stále nablízku! Kéž jsme Mu stále nablízku i my… Při všem, co děláme, mysleme na Pána a na to, že Mu chceme dělat radost.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Čtvrtek 21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

Příští neděle 24. 1. je 3. neděle v mezidobí a z podnětu papeže Františka bude letos již podruhé slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA.

Uskuteční se sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se dříve konala na podzim, kdy se slaví Dny Bible“.

 

ADORACE

v kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 17. 1. a 24. 1. od 19 do 20 hod.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB k Panně Marii Neposkvrněného Početí

pokračuje o nedělích až do Hromnic jako duchovní most modlitby, tj. každý ve svém domově, vždy od 14 do 15 hod. Termíny: neděle 17. 1., 24. 1., 31. 1. a úterý 2. 2. 2021.

Za společnou a vytrvalou modlitbu děkuje Jarmila Pořízková.

 

Mše svatá za ct. Ignáce Stuchlého

Za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého poděkuje salesiánský provinciál v České republice Martin Hobza v neděli 17. 1. v 18 hod. při mši svaté, kterou z kaple Telepace  v přímém přenosu můžete sledovat na TV Noe.

Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka Božího Ignáce Stuchlého (1869–1953), člena kongregace Salesiánů Dona Boska, ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla.

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. 1. do 25. 1. prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. Letos vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru nepřipravujeme ekumenickou bohoslužbu, na které bychom se modlili společně. Každé společenství, sbor či farnost bude dle svých možností konat modlitby za jednotu křesťanů a duchovně budeme spojeni.

V kostele sv. Mořice bude sloužena mše svatá za jednotu křesťanů v pondělí 18. 1. v 17 hod.

Přenos bohoslužby ze sboru Církve bratrské v Praze na zahájení Týdne Modliteb za jednotu křesťanů můžeme sledovat on-line (http://cb.cz/praha3/) v pondělí 18. 1. v 18 hod. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Přestože letos s ohledem na vládní nařízení nemohou chodit Tříkráloví koledníci, sbírka probíhá zvláště on-line formou a trvá do příští neděle 24. 1. 2021. 

V našich farnostech můžete své dary na Tříkrálovou sbírku předat těmito způsoby: 1) v kostele sv. Mořice (u vstupu do Bolestné kaple) vložit do zapečetěné pokladničky, která je viditelně označena; v některých obcích farnosti Hradisko do pokladničky, kterou obecní úřad umístil na veřejně dostupném místě, 2) přinést osobně do farní kanceláře, 3) poslat na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 (VS 77707012), 4) poslat do on-line kasičky prostřednictvím www.trikralovasbirka.cz, 5) zaslat dárcovskou SMS (podrobněji na letáčku v kostele).

Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Vincenc z Palotti

Pocházel z bohaté rodiny,  jeho rodiče i on sám byli pozorní a štědří k chudým lidem. Od mládí  si Vincenc dával důležité zásady  do heslovitých vět, aby nezapomněl, co je podstatné pro život, třeba: Nikdy nezahálet, málo mluvit a hodně udělat. Chci dělat vše k Boží slávě. Ze společenství se svatými čerpal pomoc a podněty pro svou kněžskou službu, byl si vědom krátkosti lidského života. Zvládal mnohé: pečoval o nemocné  v hospici s 200 lůžky, angažoval se při výchově seminaristů, stal se spirituálem, konal pastorační službu ve vězení, v papežské armádě i vojenské nemocnici. Šířil víru v Boží milosrdenství. Velký důraz kladl na znamení kříže a na konání všeho s láskou a horlivostí, jakoby šlo o poslední konanou věc v pozemském životě. Svatý Vincente, pros za nás!

 

„Stavte do středu svého života Krista,

abyste byli nositeli světla a naděje ve společnosti.

Čerpejte v Pánu každý den sílu k cestě dál

a buďte svědky pokoje a lásky.

(papež František)

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 1. 2021, 2. mzd.

Bože, veď nás i všechny křesťany k pravému pokání, ať se celým svým životem obrátíme k tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech; je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, veď nás i všechny křesťany k pravému …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za jednotu křesťanů

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě.

Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru.

Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství.

Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš.

Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě. Amen.

 

Modlitba k Panně Marii

Nejsvětější Panno a Matko Maria, přijal jsem tvého milovaného Syna; tys ho počala ve svém neposkvrněném lůně, tys ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí.

Prosím tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost, abych tvému Synu od nynějška věrněji sloužil, a také vytrvalost až dokonce, abych ho mohl s tebou chválit po všechny věku věků. Amen.


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES