TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VIII. / č. 1

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

10. 1. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 


V lednu 2021 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby

prosí, abychom se modlili za

RODINY, kde MAJÍ MALÉ DĚTI, nebo OČEKÁVAJÍ JEJICH NAROZENÍ.

„…musíme žít nadějí. …Naděje je něco, co se rodí v srdci rozhodnutím více se nebránit, odevzdat se. Doufám nikoli tehdy, když už se nedá nic dělat, nýbrž tehdy, když se přestanu starat pouze o sebe.“

 (celý komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

Novoroční přání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK

Ve svém novoročním pozdravu vyjadřuje olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference poděkování všem, kdo skutkem nebo modlitbou bojují se současnou pandemií, a všem přeje požehnaný nový rok.

V den, kdy slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie a také státní svátek České republiky: Den obnovy samostatného českého státu, jsem myšlenkami opět na Velehradě, na místě, které nám dává tolik inspirace a naděje pro náš život.

Rád využívám této příležitosti, abych znovu poděkoval všem, kteří se starají o zvládnutí současné pandemie v celé naší vlasti a zvláště těm, kteří i mně osobně věnovali péči v nemocnici, stejně jako děkuji všem, kteří se za uzdravení modlili. Velká část těchto prosebníků byla prostřednictvím svých počítačů duchovně shromážděna u hrobu služebníka Božího Antonína Cyrila Stojana na Velehradě, protože věří v jeho mocnou přímluvu. Právě v tomto roce si připomeneme sté výročí jeho jmenování arcibiskupem olomouckým.

Děkuji všem, kteří si v současné náročné době uvědomují svou spoluodpovědnost a nepříjemná omezení přijímají s moudrostí, která otevírá nové možnosti budování vztahů i vzájemné pomoci a ukazuje nové cesty rozvoje. Krize není zeď, ale pro ty, kteří se nechtějí jen vracet do minulého stavu, je velkou příležitostí k novému rozvoji.

Všem lidem dobré vůle přeji, aby celý rok, do kterého dnes vstupujeme, byl opravdu požehnaný.

S pokorou i naléhavostí vyzývám k modlitbě za úplné zastavení pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu. Velehradská Modlitba za vlast, která je (pozn. na internetu) v krátkém přiloženém videu, nás může inspirovat. Byla věnována všem, kteří pracují v první linii.

+ Jan Graubner

(www.cirkev.cz, publikováno 4. 1. 2021)

 

 

Sestry a bratři, milí farníci, počet účastníků bohoslužeb zůstává nadále omezen na 10 % míst k sezení. Děkuji vám za dodržování opatření a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

 

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

 

Pamatujme na modlitbu v rodinách. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, z dnešního evangelia (Mk 1,6b-11) se dovídáme o Ježíšově křtu. Jan Křtitel, Ježíšův bratranec, se nejdříve zdráhal Ježíše pokřtít, ale Ježíš jej přesvědčil, že křtem se uskuteční vůle jeho Otce. A tak se mohl z nebe ozvat hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“. Od chvíle, kdy jsme byli pokřtěni, jsou tato důvěrná slova „TY JSI MÉ MILOVANÉ DÍTĚ“ určena každému z nás. Bůh je náš Nebeský otec, který nás má moc rád. Tak smíme patřit do velké rodiny Božích dětí, které se říká církev. A jako velká rodina slavíme každou neděli mši svatou - díkůvzdání.

 

Dnes je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

Příští neděle 17. 1. je 2. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Následující neděli 24. 1. bude opět sbírka, a to na Biblické dílo.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 10. 1. a 17. 1. od 19 do 20 hod.

 

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček.

Ještě dnes (10. 1.) je možnost navštívit a pomodlit se u jesliček v kostele sv. Mořice a to od 9 do 10 hod. a od 14 do 17 hod.

 

ÚKLID KOSTELA

Farnost Sv. Mořice v pondělí 11. 1., v úterý 12. 1. a ve středu 13. 1. od 9 hod. Prosíme, hlaste se Vítu Pořízkovi (736 522 846).

Farnost Hradisko v sobotu 16. 1. od 9 hod.

Odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby i kostela. Muži, ženy, mládeži, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci. Každý ochotný(á) je vítán(á)! Děkujeme. 

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

pokračuje následující neděle až do Hromnic jako duchovní most modlitby, tj. každý ve svém domově, vždy od 14 do 15 hod. Termíny: neděle 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. a úterý 2. 2. 2021. Připravenou modlitbu si můžete vyzvednout ve farní kanceláři, popř. vám ji zašleme e-mailem.

Za společnou a vytrvalou modlitbu děkuje Jarmila Pořízková.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálová sbírka se koná i letos, ale vzhledem k přísným opatřením proti šíření koronaviru nebudou chodit Tříkráloví koledníci. Sbírka probíhá on-line a je prodloužena do 24. 1. 2021. 

V našich farnostech můžete své dary na Tříkrálovou sbírku předat těmito způsoby: 1) v kostele sv. Mořice vložit do zapečetěné pokladničky, která je viditelně označena; v některých obcích farnosti Hradisko do pokladničky, kterou obecní úřad umístil na veřejně dostupném místě, 2) přinést osobně do farní kanceláře, 3) poslat na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 (VS 777), 4) poslat do on-line kasičky prostřednictvím www.trikalovasbirka.cz, 5) zaslat dárcovskou SMS (podrobněji na letáčku v kostele).

Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Pokud by si někdo přál získat nápis s požehnáním na své dveře nebo by měl zájem o některý z tradičních upomínkových předmětů Tříkrálové koledy, může se obrátit na asistenta pro Tříkrálovou sbírku Martina Provazníka (tel. 737 630 670).

 

Zakázaný Bůh

Nový cyklus "Zakázaný Bůh" připravilo brněnské studio České televize a na ČT2 je vysílán od 7. 1. 2021 vždy ve čtvrtek od 21.30 hodin.

Přináší třináct příběhů, které dokumentují dějiny střetu katolické církve s komunistickým režimem v Československu v letech 1945-1989. Hned první díl ukazuje, že církev po skončení druhé světové války čeká nelehké období. Komunisté připravují převzetí moci a kněží jim stojí v cestě. To je i příběh jezuity a publicisty Adolfa Kajpra, který byl za svoje názory vězněn nacisty i komunisty a nakonec zemřel ve věznici v Leopoldově. Příběh Františka kardinála Tomáška, který se stal symbolem usmíření, celý cyklus uzavírá.

 

Panna Maria – ikona spásy

Na on-line exercicie 17.-23. 1. 2021 jsou zváni laici, zasvěcené osoby i kněží. Z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích je povede P. Martin Sedloň, OMI, a budou přenášeny na kanále youtube Lectio divina CZ.

Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat „síly evangelia“, síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých.

Přihlašování na www.lectiodivina.cz nejpozději do neděle 10. 1.

 

Pamětní medaile k roku sv. Jana Sarkandra

vydaná také u příležitosti 400. výročí umučení jediného světce z olomoucké arcidiecéze a jednoho z jejích patronů je poděkování těm, kdo přispějí na opravu jemu zasvěcené kaple v Olomouci. Medaili si můžete prohlédnout a objednat ve farní kanceláři. Minimální výše příspěvku je 200 Kč.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Hilarius

Narodil se v pohanské rodině kolem roku 315. Přes studium filosofie se dostal ke studiu Bible. Hledal pravdu a pravda ho osvobodila. Byl dobrým řečníkem i manželem. Žil v plném nasazení pro Boha a bližní. Kolem roku 350 byl zvolen v rodném Poitiers biskupem. Postavil se proti arianismu (popírání božství Ježíše Krista), které zastával císař. Ten jej poslal do vyhnanství v Malé Asii. Tam napsal spisy na obhajobu Kristova božství a O Nejsvětější Trojici. Po návratu se přičinil o osvobození Galie (dnešní Francie) od arianismu. V roce 1852 byl prohlášen za učitele církve. Svatý Hilarie, pros za nás!

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

prožíváme každoročně od 17. do 25. ledna. Letos nepřipravujeme ekumenickou bohoslužbu, na které bychom se modlili společně s křesťany různých církví. Každé společenství, sbor či farnost bude dle svých možností konat modlitby za jednotu křesťanů a duchovně budeme spojeni.

Jako povzbuzení k modlitbě nám může posloužit Slovo života na měsíc leden, které obsahuje téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

 

SLOVO ŽIVOTA na leden 2021

Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce. (srov. Jan 15,5-9)

Každým rokem věnují křesťané z různých církví stejný čas modlitbám, kdy společně prosí Otce o dar jednoty podle Ježíšova přání.

On si ji přeje, „aby svět uvěřil“: jednotou se proměňuje svět, vytváří společenství, bratrství a solidarita. Jednota je ve svém základě Božím darem, a proto je nezbytné o ni naléhavě a s důvěrou prosit Otce.

Taková je i zkušenost jedné skupiny, která ve Španělsku žije Slovo života. Už několik let během týdne modliteb za jednotu křesťanů se modlí za milost jednoty a snaží se stavět mosty. Margarita píše:

„Kontaktovali jsme v diecézi osobu zodpovědnou za ekumenismus, faráře, pravoslavného kněze a evangelické pastory. Scházíme se k modlitbě jako sjednocení křesťané, nejprve v katolické farnosti a pak v pravoslavné. Pokaždé se naše kostely naplní radostí z Boží přítomnosti. On otevírá cesty k jednotě.“

Klášterní komunita Grandchamp navrhla na rok 2021 jako světlo na tuto cestu jeden velmi příznačný úryvek z Janova evangelia:

Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce. 

Je to naléhavá výzva, abychom žili a jednali pro jednotu křesťanů jak v těchto mimořádných dnech, tak po celý rok, po celý život. Naše rozkoly jsou vážným zraněním a potřebují uzdravit, především milosrdenstvím Božím a pak snahou o vzájemné poznání, úctu a společné svědectví o evangeliu.

Těmito slovy nám Ježíš ukazuje bezpečné kroky, kterými se vydat: především „zůstat“ v jeho lásce.

Musíme tedy upevnit svůj osobní vztah s ním, svěřit mu svůj život, věřit v jeho milosrdenství. Ježíš s námi věrně „zůstává“ stále.

Zároveň nás volá, abychom se za něj s rozhodností postavili, abychom jako on učinili ze svého života dar Otci. Navrhuje nám, abychom ho napodobovali tak, že budeme s laskavostí, velkoryse a nezištně vycházet naproti potřebám všech lidí, s nimiž sdílíme větší či menší část dne, a nesli tak „hojné ovoce“.

Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.

Velmi aktuálně zní slova Chiary Lubichové, která pronesla v Ženevě v říjnu 2002 během oslav Dne reformace: „Kolik je ve světě potřeba lásky! (…) (Ježíš) řekl, že nás svět pozná jako jeho učedníky, a skrze nás i jeho, podle vzájemné lásky, jednoty: ,Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.’ (Jan 13,35). (…) Pochopili jsme: přítomnost po každém z nás žádá lásku, jednotu, společenství, solidaritu. A volá také církve, aby opět nastolily jednotu rozervanou staletími. To je ta reforma všech reforem, kterou od nás Hospodin žádá; je to první a nutný krok k univerzálnímu bratrství se všemi lidmi na celém světě. Svět uvěří, když budeme v jednotě. Řekl to Ježíš: „… ať všichni jsou jedno. (…) aby svět uvěřil“ (Jan 17,21). Bůh to chce! (…). Kéž nám dá milost, abychom tato slova viděli naplněná, nebo alespoň přispěli k jejich realizaci.“

Letizia Magri

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 1. 2021, neděle: Svátek Křtu Páně

Prosíme za dobré křesťanské rodiny, dar dětí a za nová kněžská a řeholní povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za dobré křesťanské rodiny, dar dětí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba: Víra a důvěra v Ježíše

Pane Ježíši Kriste,

Ty podle těla pocházíš z rodu Davidova,
podle vůle a z moci Boží jsi Božím Synem,
narodil ses opravdu z Panny
a byls pokřtěn, abys vyplnil veškerou spravedlnost.
Tys byl za nás za Poncia Piláta a tetrarchy Heroda
opravdu ukřižován a třetího dne jsi vstal z mrtvých.
Ty vztyčuješ svatým i svým věrným mezi Židy a pohany v jednom těle své církve své znamení.
V milosti a moci těchto tajemství
buďte pevní ve víře, jak byste tělem i duší
byli přibiti ke kříži Ježíše Krista.
Skrze Kristovu krev vytrvejte v lásce.

Spasiteli světa, který žiješ a kraluješ na věky věků! Amen.

Podle listu Ignáce Antiochijského do Smyrny (Modlitební knížka)

 

Ježíši žijící v Marii, přijď a žij ve svých služebnících duchem své svatosti, plností své moci, dokonalostí svých cest, pravdou svých ctností, sdílením svých tajemství. Podrob si veškeré nepřátelské mocnosti mocí svého Ducha ke slávě svého Otce. Amen.

(Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu)


Copyright © 2021

Odhlásit TRIO EXPRES