Víte že ...

Když už mi nikdo nemůže pomoci, Bůh může.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
5. NEDĚLE POSTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 03. dubna 2017, 23:40

Dnes 2. dubna si připomínáme 12. výročí úmrtí papeže sv. Jana Pavla II.

Od dnešního dne do Květné neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Vyprošujme mladým při spolčené i osobní modlitbě Boží ochranu a požehnání.

V pátek 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a emeritního pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.

Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 7. dubna. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Martin Sekanina, v 11.00 hod. Mons. Vojtěch Šíma. Během celého dopoledne se zpovídá, večer bude příležitost ke sv. zpovědi jen od 16.00 do 17.00 hod.

7. dubna je první pátek v měsíci. Vzhledem k pouti mimořádně nebude v kapli sv. Vincence na Malém Valu celodenní adorace.

Děkuji všem, kdo během týdne a zvláště v sobotu přišli na brigádu a těm, kdo připravili jídlo pro brigádníky. Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů a v pátek při službě pro poutníky. Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly je na proboštství nejpozději ve čtvrtek do 15:30 hod. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji. Pozorně si vše přečtěte a podle vašich možností přijďte pomoci.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou.

3. NEDĚLE POSTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 20. března 2017, 22:59

V sobotu 18. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Vyprošujme mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život zde na zemi. Pohřeb se koná v katedrále sv. Víta v Praze v sobotu 25. března v 11.00 hod.

V pondělí se liturgicky slaví slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Od r. 1654 je patronem Čech, v roce 1870 prohlášen za ochránce celé církve. Mše svatá bude ve farním kostele v 17.00 hod.

Mezigenerační Kroměříž bez hranic - tato akce se koná v našem městě v úterý 21. března. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na plakátech.

Na Křížovou cestu tento pátek v 16.30 hod. v kostele sv. Mořice zveme zvláště rodiče s dětmi, malou scholu a všechny ministranty. Křížová cesta bude obětována za rodiny. Hodinu před Křížovou cestou (od 15.30 hod.) přijďte do Rodinného centra na vyrábění jarních květináčů.

Ve zpravodaji najdete pozvání a podrobnější informace k iniciativě „24 hodin pro Pána." Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem. Zveme Vás do kostela sv. Mořice v pátek 24. března večer. Po mši svaté bude zpovídat více kněží. Současně bude adorace v Křestní kapli. Chceme vyprošovat našim bližním ochotu pokorně vyznat své hříchy a otevřít se Božímu milosrdenství. Na stolečku u bočního vchodu je rozpis na adoraci. Prosím, aby někteří z vás přijali službu a zapsali se.

V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zde ve farním kostele bude mše svatá dopoledne v 9.00 hod.

Příští neděli 26. března vchází v platnost letní čas. Pořad bohoslužeb ve farnosti zůstává beze změny.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 12. března 2017, 21:26

V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.

V úterý 7. března zemřela ve věku 95 let sestra Vilibalda Vašíčková, Milosrdná sestra sv. Kříže. Rozloučíme se s ní v pondělí 13. března v 10.00 hod. při mši svaté v kapli Povýšení sv. Kříže. Vyprošujme jí Boží milosrdenství a věčnou blaženost.

V pondělí je příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí v 18.00 hod. na vikárce.

Příští neděle 19. března je 3. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Účast na Křížové cestě byla vždy záležitostí celých rodin. Rodiče, uvádějte děti do Božích tajemství a učte je spojovat svůj život s životem Kristovým. Čas konání pobožností najdete na vývěsce a ve farním zpravodaji.

Děti zveme každou neděli po mši svaté k postní nástěnce, aby ji ozdobily splněnými úkoly a přijaly úkoly na další postní týden.

Pastýřský list
Články - Články
neděle 12. března 2017, 00:01

Pastýřský list pro dobu postní 2017

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává? Za co máme dělat pokání?

O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše: tvrzení, že naše doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně mylné. Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím.

Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu doby. Pochopili, že křesťanská morálka je založena na Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro druhého a sebe staví do pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, protože jejich pohled na svět a na sebe sama byl naprosto odlišný. V srdci a v duši byli jedno s Kristem. Jejich odlišnost přinášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti, ba dokonce i mučednictví. Z jejich obětí však vyrostla nová Evropa.

Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už neznají příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se to nenaučili od svých rodičů. Taková společnost ztrácí naději na budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu světu ukázat cestu?

Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili v životě neúspěch, i v manželství, ale vyzval nás, abychom věnovali velkou pozornost manželství a rodině jak při výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při doprovázení mladých manželství, abychom se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky touto svátostí pohrdají, když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali: „Nebudeme čekat, až nám dáš právo na manželský život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc a požehnání, my to zvládneme po svém." Nebo prodají svou víru za peníze, o které by uzavřením manželství přišli. Jiní oslaví svatbu v kostele, ale žijí, jako by svátost manželství byla záležitostí jen svatebního dne. Ve skutečnosti, kdo opravdu pozval Ježíše nejen na svatbu, ale také do manželského života, ten zakouší, že i jazyk těla a živá gesta lásky se v jejich manželství stávají liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti. Papež si přeje, aby zkušenější manželské páry pomáhaly těm mladším. V některých farnostech už s tím máme dobrou zkušenost. Rád bych, aby se tato služba rozšířila do všech farností. Rád bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, které pomohou rozvíjet kvalitní manželský život, a pomohou ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu už působí pobočka Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky a pomozte jim jako jejich spolupracovníci.

Jednou z důležitých akcí může být Vaše účast na letošním „Národním pochodu pro rodinu a pro život" v Praze 22. dubna, který podporuje celá biskupská konference. Je důležité takto reagovat na koncepci rodinné politiky představené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako společenství otce a matky v trvalém svazku a děti. Svou účastí zdůrazníme, že rodinu vnímáme jako základní buňku společnosti i církve.

Postní doba je příležitostí k novému začátku. Víme, co se od nás očekává. Víme, že nás křesťany nemohou nahradit lidé, kteří nepoznali Boží lásku a nedostali zvláštní pomoc ve svátosti manželství. Poznaný úkol se nám může zdát těžký, ale právě jeho plnění může být cílem postního snažení.

My křesťané jsme poznali, že mocný Bůh se z lásky k člověku stal bezbranným dítětem a sám sebe nabídl jako smírnou oběť za nás. Dal nám moc stát se Božími dětmi. Naučil nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal nám úžasnou svobodu a zbavil nás strachu. Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat dobro druhých a být šťastní z toho, že přispíváme ke štěstí jiných. Svou morálku stavíme na pravidlech Božího království, a i když jsme někdy považováni za blázny, ukazujeme, že jsme našli samu Boží moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než zhoubné ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje se na nás Boží moc, když věříme v Kristovo vítězství. Osvědčili to i naši předkové, kteří si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých totalit dvacátého století a pomohli je přemoci.

Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli však najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu k lepší budoucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou solí země a světlem světa. Jako se světlo nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže se křesťanství skrývat v soukromí. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako zodpovědní chovat nejen v soukromém, ale i v hospodářském a politickém životě. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Přijměme tuto nabídku a náš národ bude požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli kvasem evangelia znovu prokvasit svět ve všech jeho strukturách. To je náš společný úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny dojdeme k pravé velikonoční radosti.

Všem, kdo toto pozvání přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám

arcibiskup Jan

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 64-72 z 96

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.