Víte že ...

Neděle, „den Páně“, je hlavním dnem slavení eucharistie, protože je to den vzkříšení.

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 16. října 2017, 22:41

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Ve středu je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Pamatujme na studenty arcibiskupského gymnázia, kteří budou v pátek 20. října v našem kostele sv. Mořice při mši svaté v 11.00 hod. přijímat svátost biřmování z rukou nově jmenovaného pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka.

Příští neděle - 29. v liturgickém mezidobí - je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se sbírka na misie.

Také zakoupením Misijního kalendáře, který bude k dispozici v našich kostelech a kaplích, můžete podpořit aktivity Papežského misijního díla.

Zpěváky všech věkových kategorií zveme na první zkoušku sboru, který chceme vytvořit při kostele sv. Mořice, a jako první společný úkol nacvičit vánoční program. První zkouška se bude konat ve čtvrtek 19. října v 18.00 hod. ve zpěvárně na vikárce. Další zkoušky budou probíhat dle domluvy.

Příští neděli odpoledne začíná malý turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Přihlaste se zavčas. Bližší informace jsou ve farním týdeníku.

Všimněte si v našem zpravodaji pozvání k modlitbě:

  • Ve středu se můžete vrodinách sdětmi zapojit do celosvětové modlitby růžence. I když nemůžete dopoledne, najděte si čas večer.
  • Vsobotu večer se vrodinách připojte kmisijnímu mostu modlitby.
  • Na základě výzvy našich biskupů ke společné modlitbě za volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, vás pracovnice Děkanátního centra pro rodinu zvou kmodlitbě vpátek 20. října od 8 do 9 hod. vkřestní kapli kostela sv. Mořice.

Prosíme ochotné muže, aby přišli v úterý odpoledne od 15 hod. na brigádu na proboštství: v plánu práce je sekání dřeva a obnova nátěru altánu. Občerstveni je rovněž zajištěno. Ochotní muži v důchodu mohou přijít i v dřívějším čase.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 15. 10. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 15. října 2017, 01:43

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům arcibiskupského gymnázia, dej církvi sílu ke hlásání evangelia všem národům a nás veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Celý článek..
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 09. října 2017, 22:40

Dnes odpoledne se mělo konat Tříkrálové bruslení. Akce byla z důvodu sportovního zápasu zrušena!

Pro malý zájem byl také zrušen autobus na biskupské svěcení. Pozvání od otce arcibiskupa platí. Využijte vlaku nebo vlastních dopravních prostředků. Mše svatá začne v olomoucké katedrále v sobotu v 10.00 hod. Modlitbou pamatujme na naše nově jmenované pomocné biskupy.

V tomto týdnu jste zváni:

  • Vúterý do kostela sv. Jana Křtitele na Koncert pro radost, který pořádá Charita Kroměříž a kde vystoupí pěvecký sbor Slunečnice a jeho hosté.
  • Ve čtvrtek do rodinného centra na setkání seniorů
  • Vsobotu na setkání společenství Třetího řádu sv. Františka

Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.

Životního jubilea - 80 ti let - se dožívá v sobotu 14. října P. Václav Altrichter. Za farnost mu popřejeme v neděli 15. října, kdy bude s námi slavit mši svatou v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským po­stojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svě­domí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení", ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlament­ních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 8. 10. 2017
Články - Farní pastorační úmysl
neděle 08. října 2017, 01:01

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 8. 10. 2017, 27. v mezidobí

Pane Ježíši, ať modlitbou růžence a slavením prvních sobot v měsíci s láskou k tobě prosíme za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Celý článek..
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 80

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.