Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 14. 1. 2018
Víte že ...

Boží láska nám umožňuje, abychom den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý,

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 14. 1. 2018 Tisk E-mail
neděle 14. ledna 2018, 02:11

Bože, ať spojeni v Církvi, svou modlitbou, příkladem a dobrými skutky přispíváme k obnovení a upevnění jednoty všech křesťanů.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys poslal svého Syna, aby přinesl spásu všem končinám země; očisti naše srdce, abychom s radostí očekávali a znovu prožívali slavný den narození našeho Spasitele. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať spojeni v Církvi, svou modlitbou, příkladem a dobrými skutky přispíváme k obnovení a upevnění jednoty všech křesťanů.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitby za jednotu křesťanů v roce 2018

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle" (Ex 15,6)

Svou nebeskou milostí, Bože, obnov naše tělo i ducha a dej nám čisté srdce a čistou mysl, abychom vzdávali slávu tvému jménu. Dej, ať se tvé církve sjednotí v úsilí o posvěcení tvého lidu.  Prosíme o to skrze Ježíše Krista, který s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

Bože veškeré útěchy a naděje, tvé zmrtvýchvstání porazilo násilí spáchané na kříži. Dej, ať jsme jako
tvůj lid viditelným znamením, že násilí tohoto světa bude přemoženo. Prosíme o to ve jménu našeho zmrtvýchvstalého Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, dej své církvi odvahu a sílu,
aby vytrvale hlásala spravedlnost a bezúhonnost
i tam, kde panuje nadvláda a útlak. Když nyní slavíme svou jednotu v Kristu, kéž nám tvůj Svatý Duch pomůže vidět potřeby druhých lidí. Amen.

Dobrotivý Bože, tys poslal svého Syna, aby se narodil v obyčejné lidské rodině, mezi jejímiž předky byli lidé pevní ve víře i hříšníci. Prosíme o tvé požehnání
pro všechny rodiny: v jejich domovech i v širších společenstvích. Zvlášť prosíme za jednotu křesťanské rodiny, aby tak svět mohl uvěřit.
Prosíme o to v Ježíšově jménu. Amen.

Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.