Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 7. 1. 2018
Víte že ...

Každý nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 7. 1. 2018 Tisk E-mail
neděle 07. ledna 2018, 01:07

Bože, prosíme o odvahu, vytrvalost a radostné zvěstování příchodu Ježíše Krista pro všechny koledníky Tříkrálové sbírky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o odvahu, vytrvalost a radostné zvěstování příchodu Ježíše Krista pro všechny koledníky Tříkrálové sbírky.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Preface z liturgie Svátku Křtu Páně

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť když byl Ježíš pokřtěn v Jordáně, podivuhodnými znameními jsi nám zjevil tajemství jeho života a poslání: Slyšíme tvůj hlas z nebe a věříme, že Ježíš je tvé Slovo, které žije mezi námi; v podobě holubice vidíme sestupovat tvého Ducha a poznáváme, že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj Služebník, kterého jsi svým Duchem pomazal na kněze, proroka a krále, aby chudým zvěstoval evangelium.

A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.