Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17. 12. 2017
Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17. 12. 2017 Tisk E-mail
neděle 17. prosince 2017, 00:00

Bože, rozmnož v nás horlivost a touhu po setkání s Kristem, jehož narození se připravujeme oslavit.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Pán je blízko. (Flp 4,4.5)

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, rozmnož v nás horlivost a touhu po setkání s Kristem, jehož narození se připravujeme oslavit.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitby z adventní liturgie:

Jásejte, nebesa, plesej, země, neboť náš Pán přijde
a smiluje se nad námi. (Srov. Iz 49,13)

Bože, ty jsi náš stvořitel a vykupitel, tvé věčné Slovo se stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě;
dej, ať my máme účast na jeho božství.

Bože, tys nám poslal svého Syna, narozeného z Panny Marie, a jeho příchodem zazářilo světu světlo tvé slávy; pomáhej nám, abychom slavili toto tajemství vedeni světlem víry a s opravdovou zbožností.

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho
s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha svatého; pomáhej nám, abychom i my pokorně přijímali a plnili tvou vůli.

Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět a stal se jedním z nás; vyslyš naše prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s ním dovrší, až přijde ve své slávě.

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals
k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás,
a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.