Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3. 12. 2017
Víte že ...

Lidská svoboda je ve vlastním smyslu sama sebou jen tehdy, když

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3. 12. 2017 Tisk E-mail
neděle 03. prosince 2017, 01:33

Bože, na počátku nového církevního roku tě prosíme o horlivost, abychom denně živili a posilovali svou víru nasloucháním Božího slova, přijímáním Eucharistie a modlitbou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na počátku nového církevního roku tě prosíme o horlivost, abychom denně živili a posilovali svou víru nasloucháním Božího slova, přijímáním Eucharistie a modlitbou.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. Otevři se, země a vypuč Spasitele.
Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné prosby a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při nás v každém nebezpečí a veď nás bezpečně cestou ke spáse. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné plnit tvou vůli a schopné statečně a moudře vést tvůj lid. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna; a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; dej na její přímluvu i nám, ať s pomocí tvé milosti čistí dojdeme k tobě. Skrze tvého Syna...

Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.