Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 29. 10. 2017
Víte že ...

Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 29. 10. 2017 Tisk E-mail
neděle 29. října 2017, 01:13

Bože, děkujeme za naše předky. Smiluj se nad svými zemřelými služebníky a pro jejich víru a naději ve vzkříšení je přijmi k sobě do věčné blaženosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k věčnému životu i my
a že se u tebe znovu shledáme. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za naše předky.
Smiluj se nad svými zemřelými služebníky
a pro jejich víru a naději ve vzkříšení
je přijmi k sobě do věčné blaženosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty,

kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou.
Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti:

Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku tvého nejslitovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci Ježíšově.
Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena jeho nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna,
neboť věříme, že tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.