Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 30.7.2017
Víte že ...

Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 30.7.2017 Tisk E-mail
sobota 29. července 2017, 23:00

Bože, požehnej čas prázdnin a dovolených. Ať jej využijeme ke sdílení a vzájemnému sblížení. Prosíme: uděl pokoj a mír našim srdcím, našim rodinám, našemu národu i celému světu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 30.7.2017, 17. v mezidobí

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys povolal svatého Ignáce, aby v tvé církvi usiloval o větší slávu tvého jména; dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj zde
na zemi, abychom spolu s ním dostali korunu slávy
v nebi. Skrze tvého Syna.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, požehnej čas prázdnin a dovolených. Ať jej využijeme ke sdílení a vzájemnému sblížení. Prosíme: uděl pokoj a mír našim srdcím, našim rodinám,  našemu národu i celému světu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno
na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí
k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
(Flp 2,10-11)

Vezmi si, Pane, a přijmi
celou mou svobodu, mou paměť,
můj rozum a mou vůli,
všechno, co mám a co vlastním.
Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám. Amen. (sv. Ignác z Loyoly)

Bratři! Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením
ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci.
Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval
na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně,
ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.
(1 Kor 10,31 - 11,1)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.