Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017
Víte že ...

Víra je osobní úkon: je to svobodná odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje. Víra však není nějaký osamocený čin. Nikdo nemůže věřit sám, tak jako nikdo nemůže žít sám.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017 Tisk E-mail
neděle 25. června 2017, 01:20

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:25.6.2017 (12. týden v mezidobí, sv. Petra a Pavla, Slavnost).

Bože, děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.“

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 25.6.2017 (12. týden v mezidobí, sv. Petra a Pavla, Slavnost).

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem, naplň nás také duchem své lásky, abychom se chovali k sobě navzájem jako první křesťané: setrvávali v lámání chleba i v apoštolské nauce a byli jedno srdce a jedna duše. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za učitele a vychovatele, za všechny milosti a ochranu našich dětí a mládeže v uplynulém školním roce a prosíme o jejich trvalý růst ve víře, naději a lásce.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Litanie ke svatému Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás.

Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.

Seslání Ducha Svatého, posvěť nás.

Svatý Pavle, oroduj za nás.

Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím,

Ty, jemuž se zjevil Boží Syn,

Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil,

Ty, který jsi určen za hlasatele pravdy, apoštola
a učitele národů,

Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními,

Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve,

Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium
i celý svůj život,

Ty, který jsi nosil křesťany v srdcích i ve svých okovech,

Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem,

Ty, v němž žil a působil Kristus,

Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy,

Ty, který jsi snášel vězení a útrapy,

Ty, který jsi trpěl bolestí a nebezpečí,

Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe,

Ty, který jsi oslavil svou službu,

Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi,

Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla apoštola,

Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla mučedníka.

(zkráceno)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.