Víte že ...

Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů.

Celý článek..

Nedělní ohlášky
Filtr     Pořadí     Zobrazit # 
Nadpis článku
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
KVĚTNÁ NEDĚLE
5. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
1. NEDĚLE POSTNÍ
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
 
<< Začátek < Předchozí 1 Následující > Konec >>
Výsledky 1-35 z 35
 • Farní pastorační úmysl  ( 25 články )

  Sestry a bratři,

  na jednání Farní rady jsme pozorovali, že existuje ve farnosti řada modlitebních iniciativ. Roste touha modlit se společně, a to je dobré znamení. Ve farnosti sv. Mořice jsme se rozhodli k tomuto kroku: Rádi bychom vám všem nabídli jeden úmysl, který by nás spojoval po celý týden. Úmysl bude zveřejněn v tomto farním týdeníku, budeme ho vkládat do proseb při mši svaté a v kostele sv. Mořice a sv. Jana najdete na lavicích letáček s nabídkou vhodných modliteb. Tyto lístečky si berte domů. Mohou vás provázet ve všední dny, kdy můžete využít kdykoliv chvíle k modlitbě na společný úmysl, ať už to bude soukromě, v rodině nebo ve společenství.


  Děkuji všem, kdo se na tento úmysl budete modlit. A děkuji těm, kteří připravili program Noci kostelů a kdo se zapojili (nebo ještě zapojí) do služeb v kostelech a kaplích. (Kontaktní osoba: Vít Pořízek). Kéž se nám podaří vydat pěkné svědectví a celá akce přinese požehnané duchovní plody.

 • Dětem  ( 1 článek )

  Místo pro děti

 • Rok biřmování Novéna  ( 11 články )
 • 750. výročí chrámu sv. Mořice  ( 2 články )

  750. výročí kolegiátního chrámu sv. Mořice v Kroměříži v roce 2010

  V roce 2010 si připomeneme významné výročí chrámu sv. Mořice a města Kroměříže, kdy uplyne 750 let od založení kostela sv. Mořice. V této souvislosti obrátíme pozornost rovněž na důležitou postavu biskupa Bruna ze Schauenburku (*1205, biskupem olomouckým 1245, V 1281), který stál u zrodu kostela sv. Mořice a je v našem kostele pohřben. Jeho náhrobek byl v roce 2009 znovu zrestaurován.

  Na organizaci a přípravě duchovního, kulturního a vzdělávacího programu se podílí farnost sv. Mořice v Kroměříži, klub UNESCO v Kroměříži, NPÚ Brno, územní pracoviště Kroměříž, Arcidiecézní muzeum, pobočka Kroměříž, Česká křesťanská akademie, místní skupina Kroměříž ve spolupráci s Městem Kroměříž a Zlínským krajem.

 • Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž  ( 1 článek )

  Naším posláním je služba rodině. Činnost centra je zaměřena na vytváření, prohlubování a obnovu rodinných vztahů. Tím je posílen význam a postavení rodiny v naší společnosti.

 • Kázání, promluvy a úvody  ( 2 články )
 • Kolegiátní kapitula  ( 11 články )
 • Rozhovory  ( 1 článek )
  V této sekci naleznete rozhovory se zajímavými osobnostmi farnosti.
 • Víra a média  ( 5 články )
 • Duchovní cvičení  ( 4 články )
  V této sekci uveřejňujeme konání duchovních cvičení. Budeme rádi za každou pozvánku, kterou od vás obdržíme.
 • Společenství  ( 4 články )
 • Pastorační rada  ( 1 článek )
 • Svátosti  ( 6 články )
  Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Tím dostávají podobnost úseky přirozeného života a života duchovního.
  Katechismus §1210
 • Farní list Trio  ( 2 články )

  TRIO − farní list, vydává Řím. kat. farní úřad sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám.5, 767 01 Kroměříž. Tel., fax: 573 338 952. E−mail kanceláře: svmoric@svmoric.net.E−mail pro příspěvky: svmoric@svmoric.net. Redakce P. Josef Lambor, Ing. Petr Kvapilík, Ing. Eva Blešová, Eva Šafaříková. Redakce si vyhrazuje právo na krácení nebo úpravu příspěvků v případě nutnosti.

  Tisk A. Michajlovič, Kroměříž, tiskárna. NEPRODEJNÉ!

  Přihlášení uživatelé portálu mohou procházet staršími vydáními farního listu TRIO. Využijte zajímavé nabídky a zaregistrujte se.

  Nemáte účet? Vytvořte jej

 • Články  ( 62 články )
  Kategorie článků...
 • Liturgie  ( 7 články )

  Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“. V křesťanské tradici to znamená, že Boží lid má účast na Božím „díle“. Kristus, náš Vykupitel a Velekněz, skrze liturgii pokračuje ve své církvi, s ní a skrze ni v díle našeho vykoupení.
  Katechismus §1069

 • Novinky na webu  ( 14 články )
 • Zapište si do kalendáře  ( 1 článek )
  Aktuální přehled akcí farnosti.
 • Poutě  ( 4 články )

  Náboženský zvyk navštěvovat místa milosti, ostatky, zázračné obrazy světců nebo prameny, je prokázán v mnoha náboženstvích. Poutě vznikly z víry, že modlitba na určitých svatých místech je zvláště účinná. Cesty na taková místa jsou známy u Řeků a Římanů, u Egypťanů, Peršanů a Indů. Židé cestovali o velkých svátcích do Betelu, ke schránce úmluvy a do chrámu. Muslimové putují do Mekky, kde konají obřady haddže. V křesťanské církvi se podnikaly od 4. stol. cesty k posvátným místům v Palestině.

  Brzy putovali věřící i k hrobům apoštolů a mučedníků, a už ke konci 4. stol. horlili církevní otcové proti nepřístojnostem, které tam vznikaly. Doba křížových výprav, která představovala současně dobu putování, učinila z návštěvy Svaté země nejvyšší touhu křesťanů. Ale i kláštery a sídla mnichů, jako např. na hoře Athos, byla navštěvována jako místa milosti. Objekty uctívání byly ostatky a milostné obrazy. V další době převládla úcta mariánská, a od 19. stol. známe zázračná mariánská zjevení (viz Lurdy). Zatímco středověk znal osamocenou a také nebezpečnou pouť dokonce jako povinnost uloženou pod trestem, nabyla později na významu pouť skupinová. Od protireformace nabyly některé pouti charakteru národního kultu, např. Čenstochová v Polsku. Také ještě dnes jsou prosebné průvody se zřeknutím se pohodlí při cestování výrazem lidové zbožnosti.

  Zdroj textů: Encyklopedie

 • Akce  ( 18 články )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.