Back to Top

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes si v kostele sv. Mořice připomínáme Výročí posvěcení kostela.

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR nová krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.


V naší farnosti sv. Mořice se ruší všechny mše svaté, adorace i pobožnosti na hřbitově.

Obě klášterní kaple jsou uzavřeny, slouží jen pro místní komunitu.


Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy soukromě. Informujte se telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952). Na vaši žádost je možné intenci odložit na dobu, kdy bude povoleno slavit mši svatou s účastí věřících.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele budou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:

 • Všední dny od pondělí do pátku: 16.00 – 16.45 hod.
 • V neděli: v 7.45 hod. a v 10.15 hod. (tj. v době, kdy začínaly pravidelné dopolední bohoslužby).

Otevřený kostel se snažte maximálně využít k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku. Při vstupu do kostela mějte na tváři roušku, používejte dezinfekční prostředek na ruce, využívejte chrámové lodi a dodržujte rozestupy (odstup 2 metry není přehnaný). Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.

Za ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu, děkujeme.

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině: http://nedelevrodine.cz/

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 25. 10. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 25. 10. 2020, 30. mzd.

Prosíme za pomoc a změnu života lidí, kteří trpí nějakou závislostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán si vyvolil svatého Šimona a Judu, aby svým kázáním šířili světlo jeho učení; a dal jim věčnou slávu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za pomoc a změnu života lidí, kteří trpí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

 1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, ať smírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

 1. Ať vírou postavím hráz pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mostem, kde vládne temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými ať v tobě plesám.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

 1. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: víc než být potěšen, chci těšit jiné, víc než být pochopen, druhé chci chápat víc, než být milován, chci lásku dávat.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

 1. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští, sám milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

(Kancionál 928)

29. neděle v mezidobí

Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

BOHOSLUŽBY:

V kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstává pořad bohoslužeb ve všední dny i v neděli beze změny. Platí omezení – nejvýše 6 osob. Účastnit se mohou jen přihlášení, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

ADORACE:

 • Všední dny od pondělí do pátku 19-19.30 hod.
 • Neděle 19-20 hod.

I zde platí omezení do 6 osob, účastnit se mohou jen přihlášení.

Způsob přihlášení:

Zavolejte do farní kanceláře (tel.: 573 338 952) a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou nebo na adoraci. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa. Můžete se také zapsat na formulář v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU V KOSTELE SV. MOŘICE:

 • Všední dny od pondělí do pátku 16-16.30 hod. Zpověď až do 17 hod.
 • Neděle 9-10 hod.
 • Na závěr adorace ve všední dny i v neděli kněz podá svaté přijímání. Po odchodu těch, kdo se účastnili adorace, kněz ještě podá individuálně svaté přijímání nově příchozím (nejdéle čtvrt hodiny po skončení adorace).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Křesťanská media rozšířila program o další živé přenosy bohoslužeb. Každou neděli je možné sledovat přednos mše svaté z olomoucké katedrály sv. Václava. Mše svatá začíná v 10 hod. (viz: www.ado.cz, bohoslužbu lze sledovat na tomto kanálu YouTube). Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Náš kostel sv. Mořice je celodenně otevřen. Velmi vám doporučuji návštěvu a modlitbu u svatostánku.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Všem farníkům vyprošuji dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie, sv. Mořice a svatých a ze srdce žehnám.

 1. Josef

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 18. 10. 2020

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 10. 2020, 29. mzd.

Prosíme o vytrvalost, abychom neustávali v poznávání Boha a byli ochotni věnovat čas četbě Písma a učení Církve.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pomáhej nám, Bože, svou milostí, abychom se zcela oddali tvé službě jako svatý Lukáš, a dej, ať účast na Kristově oběti vyléčí naše neduhy a zachrání nás pro život věčný.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o vytrvalost, abychom neustávali

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Laudato sii

Čl. 69:

…„Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý... Různí tvorové, které Bůh chtěl v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému užívání věcí, které pohrdá Stvořitelem a přináší zhoubné následky lidem i jejich prostředí, má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní.“

 

Čl. 70:

…Zanedbání závazku pěstovat a udržovat správný vztah k bližnímu, o něhož jsem povinen pečovat a kterého mám chránit, ničí můj vnitřní vztah ke mně samému, k druhým, k Bohu i k zemi. Když se zanedbávají všechny tyto vztahy, když se ze země vytratí spravedlnost - praví nám Bible – veškerý život je v ohrožení …

 

Čl. 71:

… Stačí jediný dobrý člověk, aby se zrodila naděje!

Aktuálně – Středa 14. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Nové nařízení Vlády ČR omezuje od dnešního dne počet účastníků bohoslužeb na 6 osob.

V naší farnosti budou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Účast je pouze pro přihlášené a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

Možnost individuálního přijetí svatého přijímání je v kostele sv. Mořice ve všední dny od 16 hod. V tu dobu je také možné přistoupit ke svátosti smíření. V neděli je možné individuálně přijmout svátosti v době od 9 do 10 hod.

Ve všední dny v 19 hod. je v kostele sv. Mořice půlhodinová tichá adorace. Také na ni je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání.

Na požádání kněží navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

Informace na webu Arcibiskupství olomouckého:

https://www.ado.cz/2020/10/13/nova-omezeni-vlady-ohledne-bohosluzeb-a-nabozenskych-akci-od-14-rijna/

Dopis arcibiskupa všem farnostem

Všem farnostem
Arcidiecéze olomoucké

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

- Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.

- Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.

- Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie růžencové, se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně
v rodinách.

- Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.

- Plánovaní sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Olomouc, 9. 10. 2020